ŠV. ALFONSO LIGUORIO MALDA Į VIEŠPATĮ ŠVČ. SAKRAMENTE

Mano Viešpatie Jėzau Kristau! Iš meilės žmonėms Tu dieną naktį esi šiame Sakramente. Tu lauki, šauki ir priimi su begaliniu gailesčiu ir meile visus, kurie čia aplanko Tave. Aš tikiu, kad Tu tikrai esi altoriaus Sakramente. Aš garbinu Tave iš savo niekingumo bedugnės. Aš dėkoju Tau už visas malones, kurias man suteikei, ypač už tai, kad Tu pats save šiame Sakramente man padovanojai, kad savo švenčiausiąją Motiną Mariją man davei kaip Užtarėją ir kad mane pakvietei Tave aplankyti šioje bažnyčioje.

Todėl sveikinu šiandien Tavo meilingąją Širdį. Tai darau dėl trijų priežasčių: pirma, noriu Tau padėkoti už šią didžiulę malonės dovaną; antra, noriu atsilyginti už visas skriaudas ir neteisingumus, kurių Tu susilaukei iš savo priešų šiame meilės Sakramente; trečia, šiuo aplankymu aš ryžtuosi Tave garbinti visose pasaulio vietose, kur Tu šiame Sakramente esi mažai garbinamas ar net visai apleistas.

Mano Jėzau, aš myliu Tave iš visos širdies. Man skaudu, kad aš taip dažnai įžeisdavau Tavo begalinį gerumą. Tavo malonės padedamas, ryžtuosi ateityje niekuomet Tavęs nebeskaudinti. Nors ir būdamas visiškas vargšas, nuo šiol visiškai pasišvenčiu Tau, atiduodu ir paaukoju Tau visą savo valią, visus savo širdies polinkius ir troškimus bei visa, kas man priklauso. Tad nuo šiandien valdyk mane ir tai, kas yra mano taip, kaip Tau patinka! Aš netrokšiu nieko kito, tik Tavo šventosios meilės, ištvermės iki galo ir tobulo Tavo valios įvykdymo.

Aš pavedu Tau vėles skaistykloje, ypač tas, kurios nuoširdžiai garbino Švenčiausiąjį Sakramentą ir Švenčiausiąją Mergelę Mariją. Aš patikiu Tau visus vargšus nusidėjėlius. Pagaliau, mano mieliausias Išganytojau, aš vienijuosi savo malda su Tavo Švenčiausios Širdies maldomis, šioje vienybėje aukoju jas Tavo amžinajam Tėvui ir meldžiu jį Tavo vardu, kad jis iš meilės Tau jas priimtų ir išklausytų. Amen.