POPIEŽIAUS PIJAUS XII MALDA Į IŠAUKŠTINTĄJĄ DIEVO MOTINĄ JOS ĖMIMO Į DANGŲ DOGMATIZAVIMO PROGA

Nekaltoji Mergele, Dievo ir žmonių Motina!

Visomis savo tikėjimo jėgomis mes išpažįstame, jog Tu buvai su kūnu ir siela šlovingai paimta į dangų, kur Tave visi angelų chorai ir šventųjų minios garbina kaip karalienę. Ir mes jungiamės prie jų, garbindami ir šlovindami Viešpatį, kuris Tave išaukštino virš visų kūrinių, ir teikdami Tau mūsų pamaldų atsidavimą bei meilę.

Mes žinome, jog čia žemėje Tu motinišku žvilgsniu žiūrėjai į Jėzaus tarno išvaizdą ir į jo kančias. Dabar gi danguje Tu matai nesutvertosios Išminties perkeistą žmogystę, ir Tavo širdis palaimingai džiūgauja, veidu į veidą regėdama Švenčiausiąją Trejybę. O mes, vargšai nusidėjėliai, mes, kurių dvasiai kūnas neleidžia pakilti, meldžiame Tave, apvalyk mūsų sielas, kad mes jau žemėje, kur mus vilioja kūriniai, išmoktume mylėti vien Dievą.

Mes tikime, jog Tavo gailesčio pilnos akys žvelgia į mūsų vargus ir baimes, mūsų kovas ir silpnybes, kad Tavo veidas meilingu šypsniu lydi mūsų džiaugsmus ir pergales. Tu girdi, ką Jėzus Tau kalba apie kiekvieną iš mūsų, kaip anuomet apie savo mylimąjį mokinį: „Štai Tavo sūnus“. Ir mes, kurie šaukiamės Tavęs kaip savo Motinos, renkamės Tave lyg Jonas savo Vadove, kad Tu būtum mums šiame žemiškame gyvenime jėga ir paguoda.

Mes džiaugiamės, būdami tikri, kad Tavo akys, apverkusios Jėzaus Krauju prisigėrusią žemę, ir dabar yra nukreiptos į pasaulį, niokojamą karų, kenčiantį nuo teisiųjų ir silpnųjų persekiojimo bei priespaudos. Šio ašarų klonio tamsoje mes laukiame iš Tavojo išaukštinimo danguje ir Tavo švelnaus gerumo, kad numalšintum mūsų širdžių skausmą ir padėtum Bažnyčiai ir Tėvynei išbandymuose.

Galiausiai mes tikime, jog savo šlovėje viešpataudama, apsigaubusi saule ir karūnuota žvaigždėmis, Tu esi šalia Jėzaus visų angelų ir šventųjų džiaugsmas bei palaima. Ir mes šioje žemėje keliaudami lyg maldininkai ir tikėdami į būsimąjį prisikėlimą, žvelgiame į Tave, mūsų Gyvenime, mūsų Palaima, mūsų Viltie!

Patrauk mus meiliu savo balso skambesiu ir, mūsų tremčiai pasibaigus, parodyk mums Jėzų, garbingą Tavo įsčių vaisių, o geroji, o malonioji, o mieliausioji Mergele Marija! Amen.

Apie popiežius plačiau skaitykite https://www.gas.lt/naudinga/visi%20popieziai.htm