PAL. KLODO DE LA COLOMBIERE PASITIKĖJIMO DIEVU AKTAS

Mano Dieve, aš esu tvirtai įsitikinęs, kad Tu rūpiniesi Tavimi pasitikinčiais ir kad nieko negali trūkti tam, kuris visų dalykų laukia iš Tavęs. Todėl nusprendžiau ateityje gyventi be jokio rūpesčio ir pavesti Tau visus savo nerimavimus: „Kai einu ilsėtis, ramiai užmiegu, nes Tu vienas, Viešpatie, leidi be rūpesčio ilsėtis“ (Ps 4, 9). Žmonės gali iš … [Skaityti toliau…]

MALDA Į ŠV. RITĄ BEVILTIŠKOJE PADĖTYJE

Šventoji Rita, pašlovinta Dievo stebuklais, tu esi ypatinga globėja ir padėjėja atsidūrusiems beviltiškoje padėtyje. Tvirtai pasitikėdamas tavo užtarimo galia, bėgu pas tave ir šaukiuosi tavo pagalbos šiame reikale. Pasigailėk manęs! Teikis išklausyti mano maldą, nunešk ją prie dieviškojo gailestingumo sosto ir išprašyk savo užtarimu pagalbą. Dėl savo nuodėmių nesu vertas, kad mane išgirstum, tačiau pasitikiu … [Skaityti toliau…]

MALDA Į ŠV. JUDĄ TADĄ

Šventasis apaštale Judai, ištikimas Jėzaus tarne ir drauge, visa Bažnyčia gerbia tave ir šaukiasi tavęs kaip globėjo atsidūrus beviltiškoje padėtyje, kai jau nebėra kitos vilties. Melski už mane, aš patekau į beviltišką nelaimę ir likau vienas! Meldžiu tave, pasinaudok ta ypatinga privilegija atnešti regimą ir greitą pagalbą ten, kur niekas jos nebesitiki. Skubėk man padėti … [Skaityti toliau…]

MALDA Į ŠV. APAŠTALĄ JUDĄ TADĄ PRAŠANT PAGALBOS SUNKIĄ VALANDĄ

Šventasis Judai Tadai, artimas Jėzaus Kristaus giminaiti, garbingasis apaštale ir kankiny, spindintis dorybėmis ir stebuklais, ištikimas ir greitas užtarėjau visų, kurie tave garbina ir tavimi pasitiki! Tu esi galingas globėjas ir padėjėjas sunkiose valandose. Todėl kreipiuosi į tave ir iš širdies gilumos maldauju: padėk man! Tu esi iš Viešpaties gavęs dovaną teikti pagalbą tiems, kurie … [Skaityti toliau…]

MALDA Į ŠV. JUOZAPĄ NELAIMĖJE

Gerasis Juozapai, dar niekas nėra veltui tavęs šaukęsis! Tavo rankos visada atvertos tiems, kurie nelaimėje bėga pas Tave. Gailestingai pažvelk į mano didelį vargą! Tu viską žinai, tu matai, kokį sunkų išbandymą aš kenčiu ir kokios kartybės pilna mano širdis. Žinau, aš nusipelniau šio kentėjimo, šio sunkaus kryžiaus savo nuodėme. Gailiuosi dėl savo nuodėmių iš … [Skaityti toliau…]

ŠV. GERTRŪDOS MALDA KENČIANT PAGUNDAS

Meilingasis Tėve, palaimink mane šventojo kryžiaus ženklu, kad būčiau apsaugota nuo piktojo priešo puolimų, nuolat apsupta Tavo gailestingumo. Mano sielos Gelbėtojau, mano prieglobsti sunkiomis dienomis! Užstok mane nuo visų nuodėmės vilionių ir laikyk priešais mane savo tvirtąjį skydą! Tu pats būk šalia manęs, kai esu gundoma. Mano viltie, gelbėk mane nuo pavojų kūnui ir sielai … [Skaityti toliau…]

ŠV. TOMO AKVINIEČIO MALDA PRAŠANT PAMALDUMO

Suteik man, gailestingasis Dieve, karštai trokšti, išmintingai ieškoti, teisingai pažinti ir tobulai įvykdyti, kas Tau patinka, Tavojo Vardo šlovei ir garbei. Nustatyk, mano Dieve, mano pašaukimą ir leisk žinoti, ko nori, kad aš daryčiau; duok viską deramai atlikti, kaip naudingiau mano sielai. Duok man, Viešpatie, mano Dieve, nesuklupti sėkmėje ir nesėkmėje, kad neišpuikčiau, kai sekasi, … [Skaityti toliau…]

GRĮŽUSIŲ PILIGRIMŲ PALAIMINIMAS

V. Mūsų pagalba – Viešpaties vardas. R. Jis padarė dangų ir žemę. Ant. Štai * taip bus palaimintas žmogus, kuris bijo Viešpaties. Laimingi visi, kurie bijo Viešpaties, * kurie vaikščioja jo keliais. Tu valgysi iš savo rankų darbo, * laimingas būsi ir tau seksis. Tavo žmona bus lyg vaisingas vynmedis * tavo namų viduje. Tavo … [Skaityti toliau…]

PALAIMINIMAS Į ŠV. VIETAS KELIAUJANTIEMS PILIGRIMAMS

Ant. Ramiu * ir sėkmingu keliu teveda jus visagalis ir gailestingasis Viešpats, o angelas Rapolas telydi jus kelionėje, kad ramiai, saugiai ir džiaugsmingai sugrįžtumėte pas savuosius. + Šlovė Viešpačiui, Izraelio Dievui, * kad aplankė savo tautą ir ją atpirko. Ir iškėlė mūsų išganymo ragą * savo tarno Dovydo namuose. Kaip yra sakęs šventųjų lūpomis, * … [Skaityti toliau…]

MALDA UŽ TĖVYNĘ IR TAIKĄ

V. Viešpatie, globok mūsų Tėvynę. R. Ir išklausyk mus, kai Tavęs šaukiamės. V. Siųsk mums, Viešpatie, savo pagalbą. R. Ir maloningai mus saugok. V. Tebūna taika mūsų miestams ir kaimams. R. O mūsų namams ramybė. V. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą. R. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia. V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia. … [Skaityti toliau…]