ŠV. ALFONSO LIGUORIO HIMNAS NEKALTAI PRADĖTAJAI

Mano Nekaltoji Karaliene Marija, aš džiaugiuosi kartu su Tavimi, jog Dievas Tave apdovanojo tokiu dideliu tyrumu. Aš dėkoju mūsų Kūrėjui, kad jis Tave apsaugojo nuo bet kokių kaltės dėmių. Aš tvirtai tikiu šia tiesa ir esu pasirengęs, jei reikia, net gyvybę paaukoti dėl šio didingo ir nepakartojamo Tavo Nekaltojo Prasidėjimo pranašumo. Aš trokštu, jog visas … [Skaityti toliau…]

SUSIVIENIJIMAS SU JĖZUMI KOMUNIJOJE

Galvok manyje, o Jėzau, tuomet aš galvosiu blaiviai ir aiškiai! Kalbėk iš manęs, o Jėzau, tuomet aš kalbėsiu švelniai ir tiesiai! Veik per mane, o Jėzau, tuomet mano darbai bus teisingi, bus pašventintas mano darbas ir mano poilsis! Pripildyk visą mano esybę, persmelk visą mano būtį, kad žmonės manyje galėtų skaityti Tavo didžią meilę! Padaryk, … [Skaityti toliau…]

SKAUDŽIAUSIA JĖZAUS ŽAIZDA

Šv. Bernardas Klervietis maldoje klausė Viešpaties Jėzaus, koks buvo didžiausias skausmas, kurį jis jautė savo kūne kančios metu. Viešpats jam atsakė: „Nuo kryžiaus nešimo turėjau petyje trijų pirštų platumo žaizdą, kurioje matėsi trys atviri kaulai. Žmonės mažai apie ją galvoja, todėl ta žaizda mažai kam žinoma. Tu stenkis apie ją paskelbti visiems žmonėms. Žinok, kokios … [Skaityti toliau…]

SEPTYNIŲ MARIJOS SKAUSMŲ VAINIKĖLIS

+ Dieve, ateik manęs gelbėti. R. Viešpatie, skubėk man padėti. Garbė Dievui Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. R. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. I. Marija Sopulingoji, aš nuoširdžiai užjaučiu Tave dėl Tavo liūdnumo, kuris užgulė Tavo jautrią Širdį, išgirdus senojo Simeono pranašystę. Mylimoji Motina, dėl šio gilaus nusiminimo išmelsk … [Skaityti toliau…]

SEPTYNIŲ KRISTAUS KRAUJO PRALIEJIMŲ PAGARBINIMAS

O Jėzau, priimk šią maldą į savo Švenčiausiąją Širdį, iš kurios iki paskutiniojo lašo išliejai savo Brangiausiąjį Kraują, atsilygindamas už mano ir viso pasaulio nuodėmes. I. Amžinasis Tėve, per Nekaltąją Marijos Širdį ir dieviškąją Jėzaus Širdį aš aukoju Tau pirmąją žaizdą, pirmąjį skausmą ir pirmąjį Kraujo praliejimą, kurį Jėzus iškentėjo paklusdamas apipjaustymo įstatymui. Viešpatie Jėzau, … [Skaityti toliau…]

Pokalbis su Jėzumi, esančiu Tabernakulyje

Krikščionis: Kalbėk, Viešpatie, Tavo nuolankus tarnas Tavęs klauso. Jėzus: Kad man patiktum, mano vaike, nebūtina daug žinoti, bet būtina labai mane mylėti, labai gailėtis mane įžeidus ir būti tvirtai pasiryžusiam likti ištikimu ateityje. Kalbėk su manimi, kaip su geriausiu draugu. Pasakyk man, kas yra tavo mintyse ir širdyje, kalbėk be baimės, su kūdikio paprastumu. Iš … [Skaityti toliau…]

Dievo šlovinimas

Dievo šlovinimas, arba šlovinimo malda, tikinčio žmogaus gyvenime turi labai didelę reikšmę. Visa tai, kas daroma dėl Dievo, galima įvardinti kaip šlovinimą. Gyvenimas, šlovinimas ir muzika – tai tie dalykai, kurie labai glaudžiai vienas su kitu susiję. Visas žmogaus – Dievo kūrinio – gyvenimas gali būti suprantamas kaip Dievo šlovinimas, kai visa ko pagrindas jame … [Skaityti toliau…]

ŠV. JUOZAPO SEPTYNI SKAUSMAI IR DŽIAUGSMAI

I. Šlovingasis šventasis Juozapai, tyriausias Švenčiausiosios Mergelės Marijos Sužadėtini! Didelis buvo tavo sielvartas ir rūpestis, kai tu manei, jog turėsi atleisti savo nepaliestąją Nuotaką. Nenusakomas buvo ir tavo džiaugsmas, kai angelas apreiškė tau didingąją Dievo Sūnaus įsikūnijimo paslaptį. Dėl šio sielvarto ir šio džiaugsmo prašau tave, dovanok mūsų sieloms doro krikščioniško gyvenimo malonę dabar, o … [Skaityti toliau…]

V. Jėzaus pažadai Jo Švč. Širdies garbintojams

“1. Aš duosiu jiems visų malonių, reikalingų jų luome. 2. Aš suteiksiu ramybę jų šeimoms. 3. Aš paguosiu juos visuose jų varguose. 4. Aš būsiu jiems saugus prieglobstis jų gyvenime ir ypač jiems mirštant. 5. Aš išliesiu gausių palaiminimų visiems jų sumanymams. 6. Nusidėjėliai ras mano Širdyje malonės šaltinį ir begalinį jos vandenyną. 7. Atšalusios … [Skaityti toliau…]

SEPTYNI JĖZAUS ŽODŽIAI ANT KRYŽIAUS

“V. Dieve, ateik manęs gelbėti. R. Viešpatie, skubėk man padėti. R. Garbė Dievui Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. R. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. I. Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Gerasis Jėzau, iš meilės man Tu ant kryžiaus kentėjai agonijos baimę. Savo kančiomis Tu norėjai atlyginti … [Skaityti toliau…]