POP. INOCENTO III MALDOS Į KENČIANTĮ VIEŠPATĮ

I. Viešpatie Jėzau Kristau, gyvojo Dievo Sūnau, Tu dėl mūsų atpirkimo panorėjai gimti ir būti apipjaustytas, žydų atmestas, Judo pabučiavimu išduotas, sugautas ir surištas, su pančiais pas Aną, Kajafą, Erodą ir Pilotą vestas, jų akivaizdoje išjuoktas, kumščiais, antausiais, rykštėmis ir nendre muštas, uždengtu veidu ir apspjaudytas, erškėčiais vainikuotas, melagingų liudininkų apkaltintas, nuteistas ir kaip nekaltas avinėlis, nešdamas savo kryžių, paaukoti vestas, vinimis pervertas, tulžimi ir actu girdytas, gėdingiausiai kryžiaus mirčiai pasmerktas ir ietimi sužeistas. Per šias švenčiausias kančias išvaduok mus nuo visų nuodėmių bei bausmių ir savo šventuoju kryžiumi nuvesk mus vargšus nusidėjėlius ten, kur nusivedei kartu su Tavimi nukryžiuotą atgailaujantį plėšiką. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. Amen.

II. Tepadeda mums, gerasis Viešpatie Jėzau Kristau, visos Tavo kančios ir teapgina mus nuo visų skausmų ir liūdnumo, nuo visų pavojų ir vargų, nuo visų nuodėmių ir širdies netyrumo, nuo visų papiktinimų ir negarbės, nuo piktų sielos ir kūno negalių, nuo staigios ir netikėtos mirties, nuo visokių regimų ir neregimų priešų persekiojimų. Juk žinome, kad kurią tik valandą ar dieną prisiminsime Tavo kančią, būsime išgelbėti. Todėl pasitikėdami begaliniu Tavo gerumu meldžiame Tave, meilingasis Išganytojau, per malones teikiančias ir švenčiausias Tavo kančias, kad mus sergėtum maloninga pagalba ir nesiliaujančiu gerumu mus apsaugotum nuo visokio blogio. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. Amen.

III. Viešpatie, Dieve iš Dievo, šviesa iš šviesos, Tu Tėvui įsakius teikeisi žmonių giminę ant kryžiaus medžio atpirkti savuoju Krauju. Nuolankiai Tave meldžiame, kad neatlygintum mums pagal mūsų nuodėmes, bet pagal savo gailestingumą išgelbėtum mus, nevertus Tavo tarnus. Pakilki mums į pagalbą ir būk mums stiprybės bokštas, nepramušamas teisumo skydas tiek kūniško, tiek bekūnio priešo akivaizdoje. Gailestingai mus gelbėk nuo visokios nuodėmės ir bausmės, maloningai apgink mus nuo visų kūno ir sielos priešų. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. Amen.