VIENIJIMASIS SU KRISTAUS KANČIA

Viešpatie, Tu žinai mano silpnumą – jei Tavo ranka manęs nesulaiko, įžeidžiu Tave daugeliu nuodėmių, nes be Tavo malonės ir pagalbos nieko kito ir nemoku. Todėl neleisk, kad Tave šiandien įžeisčiau. Verčiau atimk iš manęs gyvybę, bet neleisk susitepti kad ir mažiausia kalte.

Sujunk mano jutimus ir jėgas su Tavo žaizdomis, kad visi mano veiksmai būtų nukreipti vien į Tave. Sujunk mano galvą su savo erškėčių vainiku, kad Tavyje būtų visos mano mintys. Suvienyk mano akis su Tavo šventosiomis akimis, aptemusiomis nuo kraujo, kad mano žvilgsnis nesusiteptų kenksmingais vaizdais. Sujunk mano ausis su Tavo šventąja klausa, įžeista piktžodžiavimų, kad jos visuomet būtų uždaros blogiems ir pasaulietiškiems žodžiams, o atviros vien Tavo balsui ir šventiems įkvėpimams. Suvienyk mano lūpas su Tavo lūpomis, pilnomis tulžies kartybės, kad jos nepasiduotų apsirijimui ar apkalboms. Savo liežuvį noriu naudoti vien Tavęs, mano Dievo ir Išganytojo, garbinimui.

Prikalk mano rankas kartu su Tavo šventosiomis rankomis prie kryžiaus, kad Tavęs neįžeisčiau savo piktais darbais ir kad visi mano veiksmai būtų skirti Tau. Prikalk mano kojas tomis vinimis, kuriomis buvo sužeistos Tavo šventosios kojos, kad mano žingsniai Tavo tarnyboje būtų tiesūs ir šventi. Perverk mano širdį ta ietimi, kuri perdūrė Tavo Švenčiausiąją Širdį, kad pasibjaurėjęs pasauliu, Tavyje panardinčiau visus savo jausmus ir norus. Suteik mano kūnui tą įtempimą, nuo kurio išniro ir pasruvo krauju Tavo šventosios rankos, kad manyje pranyktų geismai ir nugalėtų skaistybė.

Tu, Jėzau, esi Galva, o aš – nenaudingas Tavo Kūno narys. Suvienyk mane visą su savimi, kad visos mano mintys būtų malonios Tavo šventosioms akims. Amen.