MALDOS KŪDIKĖLIO JĖZAUS GARBEI

“V. Dieve, ateik manęs gelbėti. R. Viešpatie, skubėk man padėti. V. Garbė Dievui Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. R. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Tėve mūsų… I. Meilusis Kūdikėli Jėzau, nusileidęs iš Tėvo prieglobsčio mūsų išganymui, Šventosios Dvasios pradėtas, neišsigandęs Mergelės įsčių, Žodi, tapęs kūnu, prisiėmęs tarno išvaizdą, pasigailėk … [Skaityti toliau…]

DANGIŠKASIS DVARAS PAL. LIUITGARDOS MALDA

“DANGIŠKASIS DVARAS (PAL. LIUITGARDOS MALDA) alaimintoji Liuitgarda (1291–1348) buvo vienuolė beginė. 1323 m. ji Wittichene (Švarcvaldas, Vokietija) įsteigė pranciškonių tretininkių vienuolyną. Liuitgarda garsėjo ypatingu pamaldumu Kristaus kančiai ir buvo apdovanota mistiniais regėjimais. 1692 m. buvo atrasti nesugedę Liuitgardos palaikai, pradėta domėtis jos gyvenimu. Karmelitas tėvas Musäus, tyrinėdamas raštus apie vienuolę, rado jos maldą „Dangiškasis dvaras“ … [Skaityti toliau…]

AUKSO VAINIKĖLIS ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES GARBEI

“Amžinasis Tėve, aukoju Tau Brangiausiąjį Jėzaus Kristaus Kraują kaip atsilyginimą už mano nuodėmes, kaip užtarimą už vėles skaistykloje ir už šventosios Bažnyčios reikalus. Kiekviename rožančiaus dešimtuke ant didžiųjų karoliukų vietoj „Tėve mūsų“: Jėzau romusis ir nuolankiaširdi, padaryk mano širdį panašią į Tavo Širdį! Ant mažųjų karoliukų vietoj „Sveika, Marija“: Saldžiausioji Jėzaus Širdie, būk mano meilė! … [Skaityti toliau…]

ATSILYGINIMO MALDA ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDŽIAI

“Gerasis Jėzau! Už Tavo begalinę meilę žmonės labai dažnai atsimoka didžiausiu abejingumu, užmiršimu ir net panieka. Todėl mes, suklaupę prieš Tavo altorių (paveikslą), norime ypatingu Tavęs garbinimu atsilyginti Tau už tą nelemtą atšalimą ir įžeidimus, kurių tiek daug patiria meilingoji Tavo Širdis. Atsimindami, kad ir mes patys kartais esame panašiai nedorai pasielgę, labai gailimės ir … [Skaityti toliau…]

ATSILYGINIMO MALDA MARIJAI

Švenčiausioji Mergele, Dievo Motina, maloningai pažvelk iš dangaus, kur Tu sėdi karalienės soste, į mane, vargšą nusidėjėlį, nevertą Tavo tarną. Nors gerai žinau savo nevertumą, bet norėdamas atsilyginti už įžeidimus, kuriuos Tau kalba bedieviški ir šventvagiški liežuviai, aš iš širdies gelmių šlovinu ir aukštinu Tave kaip tyriausią, skaisčiausią, švenčiausią iš visų Dievo kūrinių. Aš garbinu … [Skaityti toliau…]

8-ji šv. Brigitos malda

O Jėzau, širdžių saldybe, begalinis sielų saldume, dėl acto ir tulžies kartybės, kuria dėl mūsų ragavai, leisk mums mūsų mirties valandą Tavo Kūną ir Kraują vertai priimti kaip vaistą ir paguodą mūsų sieloms. Amen.

2-ji šv. Brigitos malda

“O Jėzau, pasaulio Kūrėjau, kurio negali aprėpti jokie matmenys, kurio delne telpa žemė, prisimink tą baisų skausmą, kurį ištvėrei, kai žydai pirmiausia Tavo šventąsias rankas bukomis vinimis prikalė prie kryžiaus, o norėdami perverti Tavo jautrias kojas, kad pagal jų įgeidį tiktum prie kryžiaus ilgio ir pločio, dar pridėjo Tavo žaizdoms skausmų ir Tave taip žiauriai … [Skaityti toliau…]

ANGELO MALDOS FATIMOJE

“Mano Dieve, aš tikiu į Tave, aš garbinu Tave, aš pasitikiu Tavimi, aš myliu Tave. Prašau Tave atleisti visiems, kurie netiki į Tave, negarbina Tavęs, nepasitiki Tavimi ir nemyli Tavęs. Švenčiausioji Trejybe, Tėve, Sūnau ir Šventoji Dvasia, su giliausia pagarba aš šlovinu Tave ir aukoju Tau brangiausiąjį Jėzaus Kristaus Kūną ir Kraują, Sielą ir Dievystę, … [Skaityti toliau…]

MALDOS PRIEŠ IR PO VALGIO DIDŽIĄJĄ SAVAITĘ

“Didijį ketvirtadienį: Kristus tapo už mus klusnus iki mirties. Tyliai: Tėve mūsų… Viešpatie, meldžiame Tave, pažvelk į šią savo šeimą, už kurią mūsų Viešpats Jėzus Kristus nedvejodamas pasidavė į nusikaltėlių rankas ir pakėlė kryžiaus kančią. Tyliai užbaigiama: Jis su Tavimi gyvena ir viešpatauja per amžių amžius. Amen. Didijį penktadienį: Kristus tapo už mus klusnus iki … [Skaityti toliau…]

MALDA PO VALGIO

Dėkojame Tau, visagalis Dieve, už visas Tavo geradarybes. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. R. Amen.