MALDA Į DIEVO MOTINĄ

“O kilniausioji, šlovingiausioji ir švenčiausioji, niekuomet nepaliesta Mergele Marija, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Motina, pasaulio Karaliene ir visos kūrinijos Valdove, Tu nepaleidi nusivylusio nei vieno, kas bėga pas Tave tyra ir nuolankia širdimi. Nepaniekink manęs dėl nesuskaičiuojamų ir be galo sunkių mano nuodėmių, neapleisk manęs dėl mano didžiulių nedorybių ir mano širdies kietumo bei nešvarumo. … [Skaityti toliau…]

MALDA Į DIEVO MOTINĄ IR ŠV. APAŠTALĄ JONĄ

“O nepaliestoji ir per amžius palaiminta, vienintele ir neprilygstama Mergele, Dievo Motina Marija, brangiausioji Dievo šventykla, Šventosios Dvasios lobyne, dangaus karalystės vartai, per kurią po Dievo gyvena visas pasaulis. Palenk, gailestingumo Motina, savo meilingas ausis į nevertus mano prašymus ir būk man, vargingiausiam iš nusidėjėlių, gera, gailestinga bei visuose reikaluose padedanti. O šventasis Jonai, Kristaus … [Skaityti toliau…]

MALDA Į DIEVIŠKĄJĄ JĖZAUS ŠIRDĮ

O dieviškoji Jėzaus Širdie, meldžiu Tave, suteik skaistyklos sieloms amžinąjį atilsį, šiandien turintiems mirti – paskutinę malonę, nusidėjėliams – tikrą atgailą, pagonims – tikėjimo šviesą, o man ir mano artimiesiems – Tavo palaiminimą. Todėl Tau, geroji Jėzaus Širdie, pavedu visas šias sielas ir už jas Tau aukoju visus Tavo nuopelnus bei Tavo Švenčiausiosios Motinos bei … [Skaityti toliau…]

MALDA Į DIEVĄ TĖVĄ

Šventasis Viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve, dėl Tavo dosnumo ir Tavo Sūnaus, dėl manęs iškentusio kančią ir mirtį, gerumo, dėl jo Motinos nepaprasto šventumo ir visų šventųjų nuopelnų, suteik man, nusidėjėliui, nevertam visų Tavo geradarybių, kad vien Tave mylėčiau, visuomet trokščiau Tavo meilės, nuolat nešiočiausi širdyje kančios dovaną, pažinčiau savo vargą ir trokščiau būti visų … [Skaityti toliau…]

MALDA Į BRANGIAUSIĄJĮ JĖZAUS KRAUJĄ

Brangiausiasis Jėzaus Kraujau! Tu esi brangioji išpirkos kaina už nuodėmingą žmoniją. Tu esi išganymo gėrimas, šaltinis mūsų sielų apvalymui. Tu be paliovos užstoji žmones prie didžiojo Gailestingumo sosto. Nuolankiai Tave maldauju ir noriu kiek galėdamas atsilyginti už neteisybes ir įžeidimus, kuriais žmonės nuolat Tave įžeidžia, visų pirma už tuos, kurie dėl savo puikybės net drįsta … [Skaityti toliau…]

MALDA ANGELŲ KARALIENEI

“1864 m. sausio 13 d. tėvas Louisas Cestacas, Marijos tarnaičių kongregacijos įkūrėjas, regėjo viziją, kaip piktosios dvasios buvo išleistos į pasaulį ir pradėjo visuotinį puolimą prieš Bažnyčią. Po to jam apsireiškė Mergelė Marija, išmokė šios maldos ir nurodė ją platinti. Regėjimo tikrumą patvirtino Bayonne vyskupas, šv. popiežius Pijus X 1908 07 08 šiai maldai priskyrė … [Skaityti toliau…]

KITA ŠV. BONAVENTŪROS MALDA

“O nenusakomas kilniojo Dievo groži ir tyriausias amžinosios šviesos ryškume, gyvenime, teikiantis gyvybę visam, kas gyva, šviesa, apšviečianti visokią šviesą ir išsauganti amžiname spindesyje visokiausius žibančius šviesulius, kurie švietė priešais Dievybės sostą jau pirmykščiu apyaušriu! O amžina ir neprieinama, skaidri ir saldi srove, tekanti iš šaltinio, paslėpto nuo visų mirtingųjų akių, Tavo plotis nenusakomas, o … [Skaityti toliau…]

4-oji šv. Brigitos malda

“O Jėzau, tikroji angelų laisve, malonusis rojau, atmink tą sielvartą ir siaubą, kurį patyrei, kai visi Tavo priešai, Tave apstoję lyg plėšrūs liūtai, vargino smūgiais, spjūviais, spyriais ir kitais negirdėtais kankinimais. Per šias kančias, per visus įžeidimus ir žiauriausius kankinimus, kuriais Tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ištiko visi priešai, meldžiu Tave, išgelbėk mane nuo visų regimų … [Skaityti toliau…]

14-oji šv. Brigitos malda

“O Jėzau, aukščiausiojo Tėvo Viengimi, jo prigimties švytėjime ir atvaizde, atmink, kaip tvirtai pasiryžęs, atidavei dvasią Tėvui: „Į Tavo rankas, Viešpatie, atiduodu savo dvasią“. Atmink, kaip Tavo kūnas buvo pervertas, kaip Tau galingai šaukiant plyšo širdis, kaip dėl mūsų atpirkimo atvėręs savo gailestingumo gelmes, iškvėpei savo gyvybę. Dėl šios brangiausios mirties prašau Tave, šventųjų Karaliau, … [Skaityti toliau…]

KASDIENIS PASIAUKOJIMAS ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDŽIAI

Viešpatie Jėzau Kristau, aš vienijuosi su ta šlovinimo auka, kurią Tavo Švenčiausioji Širdis kadaise skyrė Dievui ir kurią ligi pasaulio pabaigos visur žemėje aukos Eucharistijos Sakramente. Visą šią dieną aš trokštu sekti Nekaltąja Švenčiausiosios Mergelės Marijos Širdimi, todėl laisva valia aukoju Tau visus savo ketinimus ir mintis, visus jausmus ir norus, visus darbus ir žodžius. … [Skaityti toliau…]