MALDA Į IŠAUKŠTINTĄJĄ DIEVO MOTINĄ

O Marija, graži kaip mėnulis, šviečianti kaip saulė, į Tavo veidą žvelgia šventieji, jame lyg veidrodyje save mato angelai! Padaryk, kad mes, Tavo vaikai, taptume panašūs į Tave. Leisk, kad mūsų sielos priimtų Tavojo grožio spindesį, kad jis bėgant metams nenyktų ir naujai nušvistų amžinybėje. O Marija, dangaus saule, prikelk gyvybę, kur ji apmirusi, apšviesk … [Skaityti toliau…]

MALDA Į GALINGĄJĄ MERGELĘ

Galingiausioji Mergele, mylinti krikščionių liaudies globėja, kaip mes turime Tau dėkoti už tą paramą, kurią suteikei mūsų tėvams, kurie, gręsiant turkų bedievių puolimui, šaukėsi Tavo motiniškos pagalbos, pamaldžiai kalbėdami rožančių! Iš dangaus Tu pamatei juos žūstant, bet išgirdai jų balsus, meldžiančius Tavo pasigailėjimo. Jų nuolankios maldos, prie kurių jungėsi didysis popiežius, šventasis Pijus V, buvo … [Skaityti toliau…]

MALDA Į GAILESTINGĄJĮ DIEVĄ TĖVĄ

O gailestingasis Tėve, visokio gėrio šaltini, nuolankiai meldžiu Tave per Tavo brangiojo Sūnaus Švenčiausiąją ir Tavo mylimiausiąją Širdį, kuri Tau visuomet labai patinka, – teikis duoti man gyvo tikėjimo, tvirtos vilties bei liepsnojančios meilės Tau ir mano artimui malonę, taip pat malonę nuoširdžiai gailėtis dėl visų mano nuodėmių ir tvirtai pasiryžti niekuomet Tavęs nebeįžeisti. Duok, … [Skaityti toliau…]

MALDA Į ŠV. ARKANGELĄ RAPOLĄ

O dangiškasis gydytojau ir ištikimasis palydove, šventasis Rapolai, Tu vyresniajam Tobijui grąžinai regėjimą, o jaunąjį vedei visais jo pradėtos kelionės takais bei išsaugojai sveiką. Būk mano kūno ir sielos gydytojas, nuvyk nežinojimo tamsą, nuolatos lydėk mane pavojingoje šio gyvenimo kelionėje, kol nuvesi mane į dangaus tėvynę. Amen.

MALDA Į ŠV. ARKANGELĄ MYKOLĄ

O dangaus kareivijų vade, šventasis Mykolai, tu išpuikusį Liuciferį ir visus jo sekėjus nutrenkei į pragarą. Bažnyčios gynėjau ir sergėtojau, iš šio pasaulio iškeliaujančių sielų vadove, padėk Dievo tautai, apgink tau pavestąją Bažnyčią nuo visų šėtono pinklių. Padėk mano sielai, sukilusiai prieš tą priešą, ją dabar pavedu tau. O ypač sergėk mane mano mirties valandą, … [Skaityti toliau…]

FATIMOS DIEVO MOTINOS „MĖLYNOJI ARMIJA“

“Amerikiečiai mons. Haroldas Colganas (†1972) ir Johnas Haffertas (†2001) 1947 m. spalį įsteigė Fatimos judėjimą „Mėlynoji armija“ kaip priešpriešą komunistinei Raudonajai armijai. 1950 m. judėjimą palaimino popiežius Pijus XII. Dalyvavimas „Mėlynojoje armijoje“ yra vienas geriausių būdų asmeniškai atsiliepti į Fatimoje 1917 m. apsireiškusios Dievo Motinos prašymus ir pagreitinti jos žadėtą Rusijos atsivertimą į katalikų tikėjimą … [Skaityti toliau…]

ŠV. ANTANO KLARETO TRYS PRAŠYMAI MARIJOS ŠIRDŽIAI

“Aš garbinu Tave, labiausiai meilės vertoji Marijos Širdie, kurioje visuomet dega gyvoji Dievo meilės liepsna. Dėl šios meilės prašau Tave, o mano geroji Motina, uždek mano drungnoje širdyje tą ugnį, kuria Tu pati liepsnoji. „Sveika, Marija“, „Garbė Dievui Tėvui“ Aš garbinu Tave, tyriausioji Marijos Širdie, iš kurios auga gražioji mergaitiško tyrumo lelija. Dėl šio tyrumo … [Skaityti toliau…]

ŠEIMOS PASIAUKOJIMAS NEKALTAJAI MARIJOS ŠIRDŽIAI

“Šventoji Marija, Dievo ir mūsų Motina, dangaus ir žemės Karaliene, Tavo tyrajai Širdžiai pasiaukoja visa mūsų šeima. Visa, kas mes esame, kuo gyvename ir ką turime su visišku pasitikėjimu perduodame Tavo galingai globai ir Tavo motiniškam palaiminimui. Viešpatauk kaip Karalienė mūsų namuose, valdyk visą mūsų šeimą ir kiekvieną jos narį kaip savo nuosavybę. Tavo padedami, … [Skaityti toliau…]

MALDA MARIJOS ŠIRDŽIAI

Marijos, Dievo ir mūsų Motinos Širdie, labiausiai verta meilės! Tavyje gyvena Švenčiausioji Trejybė, Tu esi verta visų angelų ir žmonių garbinimo ir meilės. Širdie, labiausiai panaši į Jėzaus Širdį – Tu esi tobulas jos atvaizdas. Širdie, pilna gerumo, visuomet užjaučianti mūsų vargus – sutirpdyk mūsų ledines širdis ir suteik, kad jos būtų visiškai perkeistos ir … [Skaityti toliau…]

MALDA Į EUCHARISTINĘ JĖZAUS ŠIRDĮ

Jėzaus Širdie, esanti Švenčiausiame Sakramente, Tavyje slypi visa beribė mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus meilė. Tu įsteigei šį visų Švenčiausią Sakramentą, kad jame gyventum mūsų tarpe, kad duotum savo Kūną mums kaip maistą, o savo Kraują – kaip dangišką gėrimą. Viešpatie Jėzau, mes tvirtai tikime į Tavo didelę meilę, kuri įkūrė šį šventąjį Sakramentą. Suklaupę priešais … [Skaityti toliau…]