KARDINOLO MERSJĖ MALDA

Šventoji Dvasia, mano sielos siela, aš garbinu Tave. Apšviesk mane, vesk mane, sustiprink mane, paguosk mane, pamokyk mane, įsakyk man, ką turiu daryti. Pažadu paklusti Tau visur, kur to iš manęs reikalausi, ir priimti viską, ką leisi man patirti. Amen.

KARDINOLO MERRY DEL VAL MALDA

O amžinasis Žodi, viengimi Dievo Sūnau, išmokyk mane būti kilniaširdžiu, išmokyk mane Tau tarnauti, kaip esi vertas, duoti neskaičiuojant, kovoti nepaisant žaizdų, darbuotis neieškant poilsio, pasišvęsti nelaukiant jokio kito atlyginimo, kaip tik žinojimo, jog vykdau Tavo šventą ir dievišką valią. Amen.

KARDINOLO DŽONO HENRIO NJŪMENO ATSIDAVIMO DIEVUI MALDA

“Tėve, aš visiškai atsiduodu į Tavo rankas: daryk su manimi visa, ką tik nori! Tu mane sau sukūrei. Aš nebenoriu daugiau apie save galvoti, aš tenoriu sekti Tavimi. Ko norėtum, kad aš padaryčiau? Eik savuoju keliu ir veskis mane. Ko tik Tu pareikalausi, aš įvykdysiu. Aš aukoju Tau savo troškimus, džiaugsmus, silpnybes, ketinimus ir pažiūras, … [Skaityti toliau…]

KANČIOS VALANDOS

“Kad kiekvieną dienos valandą galėtume vienytis su Jėzaus Kančia 19 valanda. Jėzus plauna apaštalams kojas. 20 valanda. Paskutinė vakarienė ir Eucharistijos įsteigimas. 21 valanda. Jėzus duoda meilės įsakymą, Jėzaus – Vyriausiojo kunigo malda. 22 valanda. Jėzaus malda ir agonija Getsemanėje. 23 valanda. Jėzus suimamas ir vedamas į Jeruzalę. 24 valanda. Jėzus pas Aną, kareivis jį … [Skaityti toliau…]

JUNGIMASIS SU VISAME PASAULYJE AUKOJAMOMIS ŠV. MIŠIOMIS

“Mano Dieve! Jungiuosi su visomis šventosiomis Mišiomis, kurios šiandien aukojamos visame pasaulyje, kurios jau buvo paaukotos nuo pirmosios šventosios Mišių aukos Paskutinėje vakarienėje ir ant Kalvarijos kalno, ir kurios dar bus aukojamos iki pat pasaulio pabaigos. Jungiu su jomis savo mylimus tėvus, brolius ir seseris, visus kūno ir sielos geradarius, gyvus ir mirusius, Šventąjį Tėvą … [Skaityti toliau…]

GARBINIMO IR PADĖKOS AKTAS

“Aš garbinu Tave, amžinasis Tėve, ir dėkoju Tau už tą begalinę meilę, su kuria Tu dėl mano atpirkimo teikeisi atsiųsti Tavo vienatinį Sūnų kaip mano sielos maistą. Skiriu Tau visus garbinimo ir padėkos aktus, kuriuos Tau skiria angelai bei šventieji danguje ir teisieji šioje žemėje. Šlovinu Tave, myliu Tave ir dėkoju Tau visais tais pašlovinimais, … [Skaityti toliau…]

12-oji šv. Brigitos malda

“O Jėzau, tiesos paveiksle, vienybės ženkle, meilės ryšy, atmink nesuskaičiuojamų Tavo žaizdų daugybę, kuriomis nuo viršugalvio ligi kojų apačios buvai sužeistas, ir kiek daug skausmų, apsipylęs šventuoju Krauju, už mus iškentei savo nekaltu kūnu. Gerasis Jėzau, ką dar galėjai padaryti ir nepadarei? Įrašyk, meldžiu Tave, gerasis Jėzau, visas savo žaizdas Tavo brangiausiuoju Krauju į mano … [Skaityti toliau…]

DIEVIŠKŲJŲ DORYBIŲ IR GAILESČIO AKTAI

“Mano Dieve, tikiu į Tave, viliuosi Tavimi, myliu Tave labiau už viską, visa savo siela, visa širdimi, visomis jėgomis. Myliu Tave, nes esi be galo geras ir vertas meilės. Aš myliu Tave, todėl visa širdimi gailiuosi, kad Tave įžeidžiau. Pasigailėk manęs, nusidėjėlio! Amen. Arba: Tave tikiu, Tavimi viliuosi, Tave myliu, Tave garbinu, Švenčiausioji Trejybe, vienas … [Skaityti toliau…]

9-oji šv. Brigitos malda

O Jėzau, karališka tvirtybe ir sielų džiaugsme, prisimink tą suspaudimą ir skausmą, kurį kentėjai, kai dėl merdėjimo kartumo ir žydų patyčių skardžiu balsu sušukai esąs Dievo Tėvo paliktas: „Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?“ Dėl šio suspaudimo prašau Tave, neapleisk mūsų sunkumuose, mūsų Viešpatie Dieve. Amen.

10-oji šv. Brigitos malda

“O Jėzau, Alfa ir Omega, gyvybe ir stiprume bet kuriuo metu, atmink, kaip dėl mūsų buvai visas, nuo viršugalvio lig kojų pėdų, panardintas į kančios vandenis. Dėl Tavo žaizdų pločio ir ilgio išmokyk mane tikra meile išlaikyti lengvąjį Tavo įstatymą, nors esu giliai paskendęs nuodėmėje. Amen.”