MALDA PRAŠANT DIEVO PALAIMOS NAMAMS

Viešpatie, meldžiame, aplankyk šiuos namus ir toli nugink nuo jų visas priešo klastas. Tavo šventieji angelai tegyvena juose ir tesaugo mūsų ramybę, o Tavo palaiminimas tebūna visados su mumis. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

MALDA UŽ BROLIUS IR SESERIS

Mano Dieve, dėkoju Tau, kad man davei brolių ir seserų. Dėkoju ir meldžiu už juos – išlaikyk mūsų tarpe meilę ir sutarimą. Leisk, kad vienas kitą suprastume ir sunkiomis valandomis neštume vienas kitam paguodą. Saugok mus nuo barnių, nesantarvės, pavydo. Apglobk mus visus savo palaiminimu, kad vienas kitam duotume gerą pavyzdį ir teiktume paguodą savo … [Skaityti toliau…]

MALDA UŽ TĖVUS

Dieve, Tu įsakei gerbti ir mylėti savo gimdytojus. Išklausyk mano maldą – suteik mano tėveliams kūno ir sielos sveikatos, sėkmės darbuose, kantrybės varguose, ramybės čia, žemėje, ir amžinąją laimę dangaus karalystėje. Tegul mylinti jų širdis moko mane gyvenimo išminties. Tegul lyg angelų sargų balsas veda mane tiesiu keliu. Tegu rengia mane Tavo paskirtiems uždaviniams. Atleisk, … [Skaityti toliau…]

MALDA UŽ VAIKUS

Viešpatie Dieve, Tu pašaukei mus į santuoką ir palaiminai mus, duodamas vaikų. Tame šventame luome, į kurį mus paskyrei, Tu suteikei mums tam tikrą dalį Tavo kuriančioje galioje. Mes skiriame Tau savo mylimus vaikus, patikime juos Tavo tėviškai apsaugai ir Tavo niekada nesibaigiančiai globai. Duok, kad jie nuolat augtų Tavo šventoje baimėje, kad jie gyventų … [Skaityti toliau…]

SUTUOKTINIŲ MALDA

Gėrio ir gailestingumo Dieve, Tavo tėviškai globai mes patikime mūsų šeimą, mūsų namus ir visa, kas mums priklauso. Viską atiduodame Tavo meilei. Gausiai dovanok mūsų namams savo palaimos, kaip šventuosius Nazareto namus palaiminai savo buvimu. Visų pirma, atitolink nuo jų nuodėmę. Tik Tu vienas juose viešpatauk savo įstatymu, savo šventąja meile, ugdydamas kiekvieną krikščionišką dorybę. … [Skaityti toliau…]

PASIAUKOJIMO ŠVENTAJAI ŠEIMAI AKTAS

Jėzau Kristau, mūsų mylimasis Išganytojau, Tu esi iš dangaus atsiųstas, kad apšviestum pasaulį savuoju mokymu ir pavyzdžiu. Didžiąją savo gyvenimo dalį Tu norėjai praleisti vargingame Nazareto namelyje, paklusdamas Marijai ir Juozapui, ir taip pašventinai tą šeimą, kuri visoms krikščioniškoms šeimoms tapo pavyzdžiu. Maloningai priimk ir mūsų šeimą, kuri dabar Tau visiškai pasiaukoja. Saugok ir išlaikyk … [Skaityti toliau…]

MALDA Į ŠV. ŠEIMĄ

Mieliausias Viešpatie Jėzau Kristau, savo nenusakomomis dorybėmis ir kasdieninio gyvenimo pavyzdžiu Tu pašventinai Šeimą, kurią šioje žemėje išsirinkai. Pažvelk maloningai ir į mūsų šeimą, kuri, suklupusi prie Tavo kojų, maldauja malonės. Prisimink, kad ši šeima priklauso Tau, nes ji ypatingu būdu pasiaukojo Tavo garbei. Maloningai ją apsaugok, gelbėk ją nuo visų pavojų, padėk jai varguose … [Skaityti toliau…]

ŠEIMOS PAAUKOJIMAS NEKALTAJAI MARIJOS ŠIRDŽIAI

O Mergele Marija, šiandien mes aukojame savo namus ir visus, kurie juose gyvena, Tavo Nekaltajai Širdžiai. Tegu mūsų namai būna kaip namelis Nazarete – taikos ir paprastos laimės buveinė, tegul juose būna vykdoma Dievo valia, daromi artimo meilės darbai ir viešpatauja pasitikėjimas dieviškąja Apvaizda. Rūpinkis visais mūsų šeimos nariais, padėk jiems visada gyventi krikščioniškai. Apsiausk … [Skaityti toliau…]