MALDA UŽ TĖVUS

Dieve, Tu įsakei gerbti ir mylėti savo gimdytojus. Išklausyk mano maldą – suteik mano tėveliams kūno ir sielos sveikatos, sėkmės darbuose, kantrybės varguose, ramybės čia, žemėje, ir amžinąją laimę dangaus karalystėje. Tegul mylinti jų širdis moko mane gyvenimo išminties. Tegul lyg angelų sargų balsas veda mane tiesiu keliu. Tegu rengia mane Tavo paskirtiems uždaviniams. Atleisk, Viešpatie, kad kartais pasielgdavau su jais nemandagiai ir nekantriai. Leisk nuo šiol jiems meilę reikšti, jų širdis pradžiuginti, jų rūpesčius sumažinti. Padėk man, Viešpatie, šventai įvykdyti Tavo įsakymą per Kristų, Tavo Sūnų, kuris čia, žemėje, buvo klusnus savo globėjui Juozapui ir motinai Marijai. Amen.