PASIAUKOJIMO ŠVENTAJAI ŠEIMAI AKTAS

Jėzau Kristau, mūsų mylimasis Išganytojau, Tu esi iš dangaus atsiųstas, kad apšviestum pasaulį savuoju mokymu ir pavyzdžiu. Didžiąją savo gyvenimo dalį Tu norėjai praleisti vargingame Nazareto namelyje, paklusdamas Marijai ir Juozapui, ir taip pašventinai tą šeimą, kuri visoms krikščioniškoms šeimoms tapo pavyzdžiu. Maloningai priimk ir mūsų šeimą, kuri dabar Tau visiškai pasiaukoja. Saugok ir išlaikyk mumyse šventą pagarbą Tau. Išlaikyk mūsų šeimose ramybę ir santarvę krikščioniškos meilės dvasioje, kad ji taptų panaši į Tavo dieviškąją Šeimą, ir kad visi, kurie jai priklauso, pasiektų amžinąją palaimą.

Šventoji Marija, mylinti Jėzaus Kristaus ir mūsų visų Motina, savo meiliu užtarimu išmelsk mums malonę, kad Jėzus mūsų pasiaukojimą priimtų ir suteiktų mums savo gėrybių bei palaimos.

Šventasis Juozapai, Jėzaus ir Marijos Globėjau, savo užtarimu padėk mums visuose mūsų sielos ir kūno varguose, kad mes kartu su tavimi ir Švenčiausiąja Mergele Marija nuolat šlovintume ir dėkotume mūsų Viešpačiui ir Išganytojui Jėzui Kristui. Amen.