SUTUOKTINIŲ MALDA

Gėrio ir gailestingumo Dieve, Tavo tėviškai globai mes patikime mūsų šeimą, mūsų namus ir visa, kas mums priklauso. Viską atiduodame Tavo meilei. Gausiai dovanok mūsų namams savo palaimos, kaip šventuosius Nazareto namus palaiminai savo buvimu.

Visų pirma, atitolink nuo jų nuodėmę. Tik Tu vienas juose viešpatauk savo įstatymu, savo šventąja meile, ugdydamas kiekvieną krikščionišką dorybę. Kiekvienas iš mūsų Tau tepaklūsta, Tave temyli, ir tesirūpina sekti Tavimi, o taip pat Tavo ir mūsų gerosios Motinos bei šventojo Juozapo, Tavo tyriausiojo maitintojo, pavyzdžiu.

Atitolink nuo mūsų ir mūsų namų visokį blogį, visas nelaimes! Duok, kad mes nuolat paklustume Tavo dieviškajai valiai, taip pat ir kančiose, kuriomis mus panorėsi aplankyti. Padėk mums visiems gyventi tikroje santarvėje ir tobulai mylėti artimą. Duok, kad kiekvienas iš mūsų šventu gyvenimu užsitarnautų malonę, mirties valandą būti pastiprintas šventaisiais Sakramentais. Jėzau, palaimink mus ir apsaugok mus!

Marija, Malonės ir Gailestingumo Motina, apsaugok mus nuo piktojo priešo, sutaikink mus su savo Sūnumi, veski mus pas jį, kad būtume verti jo žadėjimų!

Šventasis Juozapai, mūsų Išganytojo maitintojau, jo tyrosios Motinos globėjau, šventosios Šeimos galva, melski už mus, nuolat laimink ir gink mūsų namus!

Šventasis Mykolai, gink mus nuo visų pragaro puolimų! Šventasis Gabrieliau, padėk mums suprasti šventąją Dievo valią! Šventasis Rapolai, apsaugok mus nuo ligų ir pavojų gyvybei! Šventieji Angelai Sargai, dieną ir naktį veskite mus dieviškuoju Išganymo keliu! Mūsų šventieji Globėjai, melskite už mus prie Dievo sosto!

Laimink mūsų namus, Dieve Tėve, kuris mus sukūrei, Dieve Sūnau, kuris už mus numirei ant kryžiaus, Dieve Šventoji Dvasia, kuris mus pašventinai Krikšte. Šventasis Dieve, Švenčiausioji Trejybe, saugok mūsų kūnus, apvalyk mūsų sielas, vadovauk mūsų širdims ir vesk mus į amžinąjį gyvenimą. Amen.