Tūbausių Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčia

Kretingos vienuoliai pranciškonai 1928 m. pastatė medinę bažnyčią. Jie patys ją aptarnavo ir tvarkė. Pagal inžinieriaus J. Zubkaus projektą 1942 m. pastatyta dabartinė mūrinė bažnyčia. Konsekruota 1942 m. spalio 11 d. Tūbausių klebonas Antanas Petronaitis (1905–1989) 1949 m. areštuotas ir ištremtas. Į Lietuvą grįžo 1956 m. 1946 m. už ryšius su Lietuvos laisvės armija suimtas … [Skaityti toliau…]

Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia

1907 m. parengtas naujos mūrinės bažnyčios projektas (inžinierius Vaclovas Michnevičius), 1909 m. patvirtintas. 1911 m. pradėta statyti. Statyba rūpinosi Šv. Rapolo bažnyčios klebonas J. Adamavičius. Po Pirmojo pasaulinio karo statyba atnaujinta. 1922 m. įkurta parapija (pirmasis klebonas Anicetas Butkevičius). 1925 m. neužbaigtoje bažnyčioje pradėtos laikyti pamaldos. Bokštai neišmūryti. Iki 1940 m. lietuviškų pamaldų nebūdavo. 1942 … [Skaityti toliau…]

Sudargo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia

Sudarge iki 1636 m. pastatyta koplyčia. 1748 m. pastatyta medinė bažnyčia. Ji buvo Jurbarko parapijos filija; iki 1752 m. nuolatinio kunigo neturėjo. 1795 m. įkurta parapija. 1844 m. įsteigta parapinė mokykla. Sudarge 1873–1907 m. klebonavo Martynas Sederavičius. Jis platino lietuviškas maldaknyges ir kitus spaudinius, palaidotas Sudargo kapinėse. Kunigas Juozas Dailidė 1907 m. įkūrė „Žiburio“ draugijos … [Skaityti toliau…]

Rudnios Švč. Mergelės Marijos, Nuolatinės Globėjos, bažnyčia

Kunigo St. Mincevičiaus rūpesčiu 1910 m. įkurta parapija, pastatyta medinė bažnyčia. Lenkijos okupacijos metais persekiota lietuviška veikla. Nuo 1927 m. lietuviškai giedoti bažnyčioje leista kas antrą sekmadienį (iki tol lenkiškai negiedota). 1933 m. per Kalėdas policija įsiveržė į bažnyčią ir sukėlė muštynes. 7 maldininkai sužeisti, 4 suimti. 1931 m. įsteigtam Šv. Kazimiero draugijos skyriui uždrausta … [Skaityti toliau…]

Raudėnų Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia

1550 m. pastatyta koplyčia. Dvaro valdytojas Baltramiejus Berdovskis 1611 m. pastatė medinę bažnyčią. 1739 m. atstatyta. 1805 m. bažnyčia turėjo 1,5 valako žemės. XIX a. pradžioje veikė parapinė mokykla. Kunigo Antano Stankevičiaus rūpesčiu 1881 m. pastatyta dabartinė medinė bažnyčia (1882 m. iš senosios bažnyčios perkelti bažnytiniai reikmenys ir paveikslai).

Rumšiškių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia

Pirmoji bažnyčia Rumšiškėse pastatyta XV a. pradžioje, vėlesnė – 1573 m. Lietuvos kancleris Albrechtas Stanislovas Radvila 1637 m. bažnyčiai dovanojo 8 valakus žemės, pievų. 1677 m. minima šiaudais dengta medinė bažnyčia, statyta po 1660 m. klebono Aleksandro Giedraičio rūpesčiu. Ji 1707 ir 1721 m. gerokai remontuota. 1774 m. parapijai priklausė 25 kaimai (iš jų 8 … [Skaityti toliau…]

Lekėčių Šv. Kazimiero bažnyčia

Lekėčių Šv. Kazimiero bažnyčia stovi Lekėčių miestelyje, 8 km į pietvakarius nuo Vilkijos, prie Šakių-Kauno kelio. Liaudies architektūros formų.

Josvainių Visų Šventųjų bažnyčia

Josvainių dvare XVI a. buvo koplyčia. Klebono Motiejaus Kobilinskio rūpesčiu 1590 m. pastatyta medinė bažnyčia (konsekruota 1604 m.). Jai dovanoti Juodkaimių, Kunionių ir Macelių kaimai (30 valakų). Kanauninkas M. Kobilinskis iškėlė daug bylų evangelikams reformatams, reikalaudamas grąžinti bažnyčias. Manoma, kad bažnyčia 1655 m. buvo sunaikinta, nes 1665 m. konsekruota. 1818 m. bažnyčiai pakeisti sienojai, 1855 … [Skaityti toliau…]

Inkūnų Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos bažnyčia

Vyskupui leidus Angelės Stukaitės-Šukienės namuose įrengtoje koplyčioje 1939 m. pradėtos laikyti pamaldos. Kunigo Jono Uoginto (1911–1988) rūpesčiu pagal inžinieriaus Pranciškaus Markūno (1873–1964) projektą 1941–1942 m. pastatyta dabartinė medinė bažnyčia. Ją 1942 m. pašventino vyskupas Kazimieras Paltarokas. 1943 m. pastatyta klebonija. Po Antrojo pasaulinio karo kunigas Antanas Gružauskas (1920–1992) suremontavo bažnyčią, išplėtė kapines. 1956–1966 m. klebonavo … [Skaityti toliau…]