Maldos

ŠV. AUGUSTINO MALDA

ŠV. AUGUSTINO MALDA Viešpatie Jėzau, kad pažinčiau save, kad pažinčiau Tave, Ir nieko netrokščiau be Tavęs. Kad nekęsčiau savęs ir mylėčiau Tave. Kad viską daryčiau dėl Tavęs. Kad žeminčiau save ir aukštinčiau Tave. Kad apie…

Skaityti viską

ŠV. APAŠTALO ANDRIEJAUS KRYŽIAUS PAGARBINIMAS

O gerasis kryžiau, gavęs puošnumą iš Viešpaties kūno narių! Ilgai trokštasis, rūpestingai mylėtas, be perstojo ieškotas ir galiausiai paruoštas trokštančiai sielai! Pasiimk mane iš žmonių tarpo ir grąžink mane mano Mokytojui, kad tas, kuris tavimi…

Skaityti viską

ŠV. ANZELMO MALDA

Visagale Dvasia Guodėja, maloningoji nuliūdusiųjų paguoda, persmelk mano širdies vidų savo galinga jėga. Gailestingasis Svety, apšviesk savo žėrinčia šviesa visus tamsius mano sielos pakampius. Aplankęs ją, atgaivink savo rasos gausumu tai, ką ilga sausra susilpnino…

Skaityti viskąŠV. ALFONSO LIGUORIO MALDA Į ŠVČ. M. MARIJĄ

Šventoji Marija, nekaltoji Mergele, mano Motina! Tu esi mano Viešpaties Motina, pasaulio Karalienė, Užtarėja, nusidėjėlių viltis ir prieglobstis. Šiandien ateinu pas Tave, nors esu niekingiausias iš visų. Aš garbinu Tave, didžioji Karaliene, dėkoju Tau už…

Skaityti viską

Šv. Alfonso Liguorio atgailos malda

O mano dieviškasis Išganytojau, matydamas tą begalinę meilę, kurią Tu duodi žmonėms šventojoje Eucharistijoje, aš nerandu žodžių išreikšti savo susižavėjimui ir galiu tik tyloje garbinti Tavo begalinį gailestingumą. Tu ateini į šį Sakramentą, kad mus…

Skaityti viską

Šeštoji šv. Brigitos malda

O mylimasis Karaliau, brangiausias drauge, atmink tą sielvartą, kai apnuogintas ir vargšas kabojai ant kryžiaus. Visi Tavo draugai ir pažįstami stovėjo prieš Tave, bet neradai juose jokios paguodos, tik pas savo mylimą Gimdytoją, kuri sopulinga…

Skaityti viską

Septintoji šv. Brigitos malda

O Jėzau, neišsemiamas gerumo šaltini, iš giliausio meilės jausmo Tu ant kryžiaus tarei: „Trokštu“ žmonių giminės išganymo. Prašau Tave, uždek mūsų širdžių troškimus visiems tobulumo darbams, o kūno geidulių troškulį mumyse visiškai atšaldyk ir užgesink…

Skaityti viską

PRAŠYMAS DIEVO PALAIMOS

Viešpatie, prašome Tave, savo gerumu išrišk mūsų nuodėmių pančius ir, užtariant Švenčiausiajai visuomet Mergelei, Dievo Motinai Marijai, šventajam Juozapui, šventiesiems Tavo apaštalams Petrui ir Pauliui ir visiems šventiesiems, išlaikyk mūsų, Tavo tarnų, ir mūsų namų…

Skaityti viską