Maldos


Tikėjimo ir garbinimo aktas

Mano Dieve! Aš tvirtai tikiu, kad Tu tikrai esi Švenčiausiame altoriaus Sakramente! Aš garbinu Tave, čia esantį, iš pačių savo širdies gelmių ir su didžiausiu nusižeminimu teikiu pagarbą Tavo šventajam buvimui. O mano siela, kokia…

Skaityti viską

ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES PASVEIKINIMAS

Sveikinu Tave, Švenčiausioji Jėzaus Širdie, gyvasis ir gyvybę teikiantis amžinojo gyvenimo šaltini, begalinis dievybės lobyne, liepsnojantis dieviškos meilės židiny! Tu esi mano poilsio vieta ir mano saugiausias prieglobstis. Mano brangiausias Išganytojau, uždek mano širdį ta…

Skaityti viskąŠV. TOMO AKVINIEČIO MALDA

Į Tave, o Dieve, gailestingumo Šaltini, kreipiuosi aš, nusidėjėlis, nes esu pilnas dėmių, o Tu gali mane apvalyti. Teisingumo Saule, apšviesk neregį! Amžinasis Gydytojau, pagydyk sužeistąjį! Karalių Karaliau, aprenk nuogą! Tarpininke tarp Dievo ir žmonių,…

Skaityti viską

ŠV. TOMO AKVINIEČIO MALDA MARIJAI

O Švenčiausioji, meilingoji Mergele Marija, Dievo Motina, visokio gerumo pilnoji, aukščiausiojo Karaliaus dukra, angelų Valdove, visų tikinčiųjų Motina! Tavo meilingai globai šiandien ir per visas mano gyvenimo dienas pavedu savo kūną ir sielą, visus savo…

Skaityti viską

Šv. Tomo Akviniečio malda

Mane mylintis Jėzau, pasislėpęs, bet tikrai esantis ant šio altoriaus Dieve, išklausyk mane, aš meldžiu Tave! Tegul Tavo valia būna mano valia, mano troškimas, mano meilė. Padėk man jos ieškoti, ją rasti, ją vykdyti. Parodyk…

Skaityti viską


ŠV. PRANCIŠKUI PRISKIRIAMA MALDA

Viešpatie, padaryk mane savosios ramybės tarnu, kad sėčiau meilę, kur neapykanta, atleidimą – kur neteisybės, pasitikėjimą – kur abejonės, viltį – kur nusivylimas, šviesą – kur tamsybės, džiaugsmą – kur liūdesys. O dangiškasis Viešpatie, suteik…

Skaityti viską