TĖVŲ MALDA UŽ VAIKUS

Viešpatie Dieve, Tu pašaukei mus į santuoką ir teikeisi padaryti ją vaisingą. Tu džiugini mūsų kilnų luomą, kuriam esame skirti, tam tikru Tavo paties vaisingumo paveikslu. Mes karšta širdimi pavedame Tau mūsų mylimus vaikus, skiriame juos Tavo tėviškai globai ir visagalei apsaugai, kad jie nuolat augtų Tavo šventojoje baimėje, gyventų tikrai krikščionišką gyvenimą ir ne tik mums, jiems davusiems gyvybę, bet ir ypač Tau, jų Kūrėjui, neštų paguodą.

Pažvelk, Viešpatie, kokiame pagoniškame pasaulyje jie gyvena, žiūrėk, kokiais klastingais pataikavimais, klaidingais mokymais ir blogu pavyzdžiu žmonės visur stengiasi sugadinti jų sielas. Viešpatie, budėk juos saugodamas ir gindamas, o mums suteik, kad geriau suprasdami, kokiame didžiuliame pavojuje esame Tavo dieviškojo teisingumo akivaizdoje, geru mūsų gyvenimo ir mūsų elgesio pavyzdžiu, tobulu Tavo ir Motinos Bažnyčios švento gyvenimo laikymusi pajėgtume juos vesti į dorybę Tavo įsakymų keliu. Visi mūsų darbai liks bergždi, jei Tu, visagalis ir gailestingasis Dieve, jų savo dangišku palaiminimu nepadarysi vaisingais.

Todėl sau ir vaikams, kuriuos mums panorėjai duoti, meldžiame to palaiminimo ir iš visos širdies pasitikime Tavo mums rodomu didžiu gerumu bei prielankumu. Tau, Viešpatie, juos pašvenčiame – sergėk juos kaip savo akies vyzdį, saugok juos po savo sparnais ir padaryk, kad kartu su jais galėtume nueiti į dangų, dėkodami už Tavo, mylintis Tėve, mūsų visai šeimai suteiktą apsaugą ir Tave šlovindami per visus amžius. Amen.