Kitos maldos


No Image

ŠV. KOTRYNOS SIENIETĖS PADĖKA ŠVČ. TREJYBEI

O amžinoji Dievybe, o amžinoji Trejybe, kuri per sąjungą su dieviškąja prigimtimi suteikei tokią vertę Tavo viengimio Sūnaus Kraujui! Tu, amžinoji Trejybe, esi lyg gili jūra, kurioje kuo labiau ieškau, tuo daugiau randu, o kuo…


No Image

ŠV. KOTRYNOS SIENIETĖS MALDA Į NUKRYŽIUOTĄJĮ

Nukryžiuotasis Kristau, mes buvome ta žemė, į kurią buvo įsmeigta Tavojo kryžiaus vėliava. Mes buvome indas, į kurį subėgo Tavo Kraujas, nuo kryžiaus tekėjęs ant žemės. Juk žemė negalėjo laikyti to kryžiaus, ji nebūtų sutikusi…


No Image

ŠV. JONO BOSKO MALDA Į KRIKŠČIONIŲ PAGALBĄ

O Marija, galingoji Mergele, Tu esi neįveikiama ir šlovinga Bažnyčios gynėja. Tu esi nuostabioji Krikščionių Pagalba, baisi, kaip mūšiui išrikiuota armija. Tu viena sunaikinai visas erezijas visame pasaulyje. Mūsų sielvartuose, mūsų kovose ir nelaimėse, apgink…


No Image

ŠV. GRIGALIAUS MALDOS Į KENČIANTĮ VIEŠPATĮ

I. O Viešpatie Jėzau, garbinu Tave, kabantį ant kryžiaus, su erškėčių vainiku ant galvos. Meldžiu Tave, tegul Tavo kryžius išgelbsti mane nuo angelo naikintojo. Amen. Tėve mūsų. Sveika, Marija. II. O Viešpatie Jėzau, garbinu Tave,…


No Image

ŠV. GERTRŪDOS MALDA

O meilės Dieve, Tu esi visokio gėrio pradžia ir pabaiga. Tu amžinai myli tuos, kuriuos išsirenki. Tu neatstumi nei vieno, kas atsiduoda į Tavo rankas, bet saugai jį su didžiausiu rūpesčiu. Todėl prašau Tave, pasiimk…


No Image

ŠV. EFREMO SIRO MALDA NEKALTAI PRADĖTAJAI

O tyroji ir nekaltoji, palaimintoji Mergele, be kaltės, nepaliesta ir švenčiausia didžiojo Tavo Sūnaus, visatos Viešpaties Motina, netenkančiųjų vilties ir kaltųjų pasitikėjime, mes šloviname Tave. Garbiname Tave, malonės pilnąją, pagimdžiusią Dievą ir Žmogų. Mes puolame…


No Image

ŠV. BONAVENTŪROS MALDA Į SOPULINGĄJĄ DIEVO MOTINĄ

Sopulingoji Motina Marija! Aš liūdžiu su Tavimi dėl Tavo Sūnaus kančių, kuris dėl mūsų prakaitavo krauju, dėl mūsų buvo nuplaktas ir vainikuotas erškėčiais, už mus nešė kryžių ir vietoj mūsų buvo nukryžiuotas. O, visas Jėzaus…


No Image

ŠV. BERNARDO MALDA

Tu, o Viešpatie, esi mano viltis. Ką tik turiu daryti ar palikti, ką iškentėti ar ko trokšti, Tu, Viešpatie, visame kame esi mano viltis. Tik dėl Tavęs aš laukiu viso kito. Kas nori, tegu kelia…


No Image

ŠV. BENEDIKTO MALDA

Gerasis ir šventasis Tėve, teikis man dovanoti protą, kuris Tave suvoktų, jausmą, kuris Tave aprėptų. Duok sielą, kuri Tavimi skonėtųsi, meilę, kuri Tavęs ieškotų, išmintį, kuri Tave rastų, protą, kuris Tave pažintų. Duok krūtinę, kuri…