Ligonių maldos


MALDA UŽ MIRŠTANČIUS

Maloningasis Jėzau, sielų mylėtojau, meldžiu Tave dėl Tavo Švenčiausiosios Širdies agonijos ir Tavo nekaltosios Motinos sopulių, nuplauk savo Krauju viso pasaulio nusidėjėlius, kurie dabar kenčia agoniją ir šiandien numirs. Amen. V. Jėzaus Širdie, kentusi agoniją….

Skaityti viską

MALDA GERAI MIRČIAI IŠPRAŠYTI

O mano garbingiausias Kūrėjau, prašau Tave didžiausios iš visų malonių – šventos mirties. Nesvarbu, kad iki šiol piktnaudžiavau gyvenimu, kurį man davei – suteik malonę jį užbaigti Tavo šventojoje meilėje. Leisk man numirti kaip šventieji…

Skaityti viską

GEROS MIRTIES MALDA

Jėzau, Marija, Juozapai, atiduodu jums savo širdį ir sielą! Jėzau, Marija, Juozapai, būkite šalia manęs mano paskutinėje agonijoje! Jėzau, Marija, Juozapai, leiskite man iškvėpti savo dvasią ir pasilikti ramybėje su jumis!

Skaityti viską

MALDA Į ŠV. JUOZAPĄ UŽ MIRŠTANČIUS

Garbingasis šventasis Juozapai, kuris girdėjai pirmuosius Kūdikėlio Jėzaus žodžius, šluostei pirmąsias Jo ašaras, matei iš Jo kūno tekant pirmuosius kraujo lašus, išgirsk dabar mirštančiųjų dejones, nušluostyk jų ašaras ir nuplauk jų sielas Atpirkėjo Jėzaus Kraujyje….

Skaityti viską


ŠV. MECHTILDOS MALDA

O mano Valdove, šventoji Marija! Dėl Tavo didžios galios, kurią Tau suteikė dangiškojo Tėvo visagalybė, prašau Tave, padėk man mirties valandą ir nuvyk šalin mano piktąjį priešą. O mano Valdove, šventoji Marija! Dėl to dieviško…

Skaityti viską

MALDA GERAI MIRČIAI IŠPRAŠYTI

Marija, be dėmės pradėtoji, melski už mus, bėgančius pas Tave! Nusidėjėlių Globėja, mirštančiųjų Motina, neapleisk mūsų iškeliavimo valandą, bet duok mums tobulą gailestį, nuoširdžią atgailą ir mūsų nuodėmių atleidimą, padėk vertai priimti šventąjį Viatiką ir…

Skaityti viską

PRAŠYMAS LAIMINGOS MIRTIES

Dieviškasis Jėzau, įsikūnijęs Dievo Sūnau! Kad mus išgelbėtum, Tu panorėjai gimti tvarte, gyvenai skurde, varge ir kančiose, o po to numirei baisiuose skausmuose ant kryžiaus. Meldžiu Tave, mano mirties valandą tark savo dieviškajam Tėvui: Tėve,…

Skaityti viską