SEPTYNIŲ KRISTAUS KRAUJO PRALIEJIMŲ PAGARBINIMAS

O Jėzau, priimk šią maldą į savo Švenčiausiąją Širdį, iš kurios iki paskutiniojo lašo išliejai savo Brangiausiąjį Kraują, atsilygindamas už mano ir viso pasaulio nuodėmes.

I. Amžinasis Tėve, per Nekaltąją Marijos Širdį ir dieviškąją Jėzaus Širdį aš aukoju Tau pirmąją žaizdą, pirmąjį skausmą ir pirmąjį Kraujo praliejimą, kurį Jėzus iškentėjo paklusdamas apipjaustymo įstatymui. Viešpatie Jėzau, per šį praliejimą nuplauk mano ir visų žmonių vaikystės bei jaunystės nuodėmes.

„Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“, „Garbė Dievui Tėvui“

II. Amžinasis Tėve, per Nekaltąją Marijos Širdį ir dieviškąją Jėzaus Širdį aš aukoju Tau tas baisias Jėzaus kančias Alyvų sode ir kiekvieną lašelį Brangiausiojo Kraujo, kurį Jėzus išliejo su prakaitu, slegiamas viso pasaulio nuodėmių. Viešpatie Jėzau, per šį savo Kraujo praliejimą nuplauk mano ir visų žmonių puikybės nuodėmes.

„Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“, „Garbė Dievui Tėvui“

III. Amžinasis Tėve, per Nekaltąją Marijos Širdį ir dieviškąją Jėzaus Širdį aš aukoju Tau baisias Jėzaus žaizdas, nepakeliamą skausmą ir Brangiausiąjį Kraują, kurį jis išliejo plakamas. Viešpatie Jėzau, per šį savo Kraujo praliejimą apvalyk mane ir visus žmones nuo kūniškų netyrumo nuodėmių.

„Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“, „Garbė Dievui Tėvui“

IV. Amžinasis Tėve, per Nekaltąją Marijos Širdį ir dieviškąją Jėzaus Širdį aš aukoju Tau įkyrų ir ilgai trunkantį skausmą, kurį Jėzus patyrė karūnuotas erškėčiais, taip pat visą Kraują, kuris ištekėjo iš jo šventosios galvos. Viešpatie Jėzau, per šį savo Kraujo praliejimą nuplauk mano ir visų žmonių nuodėmes, daromas mintimis.

„Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“, „Garbė Dievui Tėvui“

V. Amžinasis Tėve, per Nekaltąją Marijos Širdį ir dieviškąją Jėzaus Širdį aš aukoju Tau Jėzaus kančias nešant kryžių ir visą tą Kraują, kuris ištekėjo iš Viešpaties žaizdų, ypač skaudžios peties žaizdos. Viešpatie Jėzau, per šį savo Kraujo praliejimą atsiteisk už mūsų nenorą priimti Tavo siunčiamus išbandymus ir kančias.

„Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“, „Garbė Dievui Tėvui“

VI. Amžinasis Tėve, per Nekaltąją Marijos Širdį ir dieviškąją Jėzaus Širdį aš aukoju Tau visą Kraują, ištekėjusį iš vinimis pervertų Jėzaus rankų ir kojų, Jį prikalant prie kryžiaus ir per tris jo agonijos valandas. Viešpatie Jėzau, per šį savo Kraujo praliejimą atleisk mums visas nuodėmes daromas iš drungnumo ir abejingumo.

„Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“, „Garbė Dievui Tėvui“

VII. Amžinasis Tėve, per Nekaltąją Marijos Širdį ir dieviškąją Jėzaus Širdį aš aukoju Tau tą paskutinį Kraują ir vandenį, išbėgusį iš ietimi perverto Jėzaus šono po jo mirties. Viešpatie Jėzau, per šį savo Kraujo praliejimą dovanok visas nuodėmes ir piktžodžiavimus, kuriuos patiri Švenčiausiame Sakramente.

Sopulingoji ir Nekaltoji Marijos Širdie, Tu priėmei į save visą Tavo Sūnaus pralietą Kraują, sekdama jo kruvinomis pėdomis kryžiaus kelyje ir stovėdama po kryžiumi. Atnaujink mumyse Krikšto malonę, kai mūsų sielos rūbas buvo išbalintas Avinėlio Kraujyje, ir įkvėpk mums drąsos vėl eiti prie to Kraujo šventojoje išpažintyje, kai šį rūbą sutepame nuodėme. Amen.