MALDOS PRIEŠ IR PO VALGIO DIDŽIĄJĄ SAVAITĘ

“Didijį ketvirtadienį:
Kristus tapo už mus klusnus iki mirties.

Tyliai: Tėve mūsų…

Viešpatie, meldžiame Tave, pažvelk į šią savo šeimą, už kurią mūsų Viešpats Jėzus Kristus nedvejodamas pasidavė į nusikaltėlių rankas ir pakėlė kryžiaus kančią.

Tyliai užbaigiama: Jis su Tavimi gyvena ir viešpatauja per amžių amžius. Amen.

Didijį penktadienį:
Kristus tapo už mus klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties.

Tyliai: Tėve mūsų…

Viešpatie… kaip D. ketvirtadienį.

Didijį šeštadienį:
Aukštieji kunigai ir fariziejai ėmė saugoti kapą, užantspaudavę akmenį ir pastatę sargybą.

Tyliai: Tėve mūsų…

Suteik, prašome, visagali Dieve, kad mes, kurie pamaldžiai tikėdamiesi laukiame Tavo Sūnaus prisikėlimo, pasiektume ir jo prisikėlimo garbę.

Tyliai užbaigiama: Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Per Velykas ir Velykų oktavą:
V. Štai diena, kurią padarė Viešpats, aleliuja. R. Džiūgaukim ir džiaukimės, aleliuja.

Tyliai: Tėve mūsų…”