ŠVENČIAUSIOJO SAKRAMENTO LITANIJA

“Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,

Šventoji Dvasia, Dieve,

Šventoji Trejybe, vienas Dieve,

Gyvoji duona, nužengusi iš dangaus, R. pasigailėk mūsų!

Pasislėpęs Dieve ir Išganytojau,

Kviečio grūde išrinktiesiems,

Vyne, auginantis mergeles,

Skalsi duona ir karalių skanėste,

Nuolatine auka,

Švarioji atnaša,

Avinėli be dėmės,

Tyriausias patiekale,

Angelų maiste,

Paslėptoji mana,

Dievo stebuklų atminime,

Duona aukštesnės prigimties,

Žodi, tapęs kūnu ir gyvenęs tarp mūsų,

Šventoji Ostija,

Palaimintoji Taure,

Tikėjimo paslaptie,

Kilnus ir garbingas Sakramente,

Visų švenčiausioji auka,
Permaldavimo auka už gyvus ir mirusius,
Dangiškas priešnuodi, saugantis nuo nuodėmių,

Labiausiai stulbinantis stebukle,
Švenčiausias Viešpaties kančios atminime,
Dovana, pranokstanti bet kokią pilnatvę,

Dievo meilės ypatingas atminime,

Dievo dosnumo pertekliau,

Švenčiausia ir didingiausia paslaptie,

Nemirtingumą teikiantis vaiste,

Didingas ir gaivinantis Sakramente,

Nekruvinoji auka,

Valgi ir svety,

Saldžiausioji puota, kurioje angelai patarnauja,

Meilės ryšy,

Aukotojau ir atnaša,
Dvasine saldybe, ragaujama iš paties šaltinio,
Šventųjų sielų atgaiva,

Maiste kelionei Viešpatyje mirštantiems,

Būsimos garbės laide,

Būk maloningas, R. atleisk mums Viešpatie!

Būk maloningas, R. išklausyk mus Viešpatie!

Nuo Tavo Kūno ir Kraujo neverto priėmimo, R. gelbėk mus, Viešpatie!

Nuo kūno geismų,

Nuo akių geidimo,

Nuo gyvenimo puikybės,

Nuo visų progų nusidėti,

Per tą norą, kai šią vakarienę troškai valgyti su mokiniais,

Per didį nusižeminimą, kai mokiniams plovei kojas,

Per karščiausią meilę, dėl kurios įsteigei šį dievišką Sakramentą,

Per Tavo brangųjį Kraują, kurį mums palikai altoriuje,

Per penkias švenčiausio Tavo Kūno žaizdas, kurias gavai dėl mūsų,

Mes, nusidėjėliai, R. meldžiam Tave, išklausyk mus!

Tikėjimą, pagarbą ir pamaldumą šiam nuostabiam Sakramentui mumyse didinti ir išlaikyti teikis,
Kad visas nuodėmes išpažinę, dažnai Eucharistiją priimtume, mus vesti teikis,
Nuo visų erezijų, neištikimybės ir širdies aklumo mus gelbėti teikis,

Šio Švenčiausio Sakramento brangius dangiškus vaisius mums paskirti teikis,

Mirties valandą šiuo dangaus valgiu kelionei mus stiprinti ir aprūpinti teikis,

Dievo Sūnau, R. meldžiam Tave, išklausyk mus!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. atleisk mums, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. išklausyk mus, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. pasigailėk mūsų!

Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus!

K?rie, eléison. Christe, eléison. K?rie, eléison.
Tėve mūsų (tyliai iki:)
V. Ir neleisk mūsų gundyti. R. Bet gelbėk mus nuo pikto.

V. Pateikei jiems duonos iš dangaus (Velykų l. Aleliuja). R. Turinčios savyje visokio gardumo (Velykų l. Aleliuja).

Melskimės. Dieve, nuostabiuoju Sakramentu palikęs mums savo kančios atminimą, išmokyk mus, prašome, taip gerbti šventąsias Tavo Kūno ir Kraujo paslaptis, kad savyje nuolat justume Tavo atpirkimo vaisių. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. R. Amen.”