JĖZAUS GYVENIMO IR KANČIOS LITANIJA

“Mūsų Viešpats Kristus nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą, kilniausią iš visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelis danguje, žemėje ir po žeme ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovei išpažintų: „Jėzus Kristus yra mūsų Viešpats Dievo Tėvo garbei“ (Fil 2, 8–11).

K?rie, eléison. Christe, eléison. K?rie, eléison.

Jėzau, išgirsk mus! R. Jėzau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,

Šventoji Dvasia, Dieve,

Šventoji Trejybe, vienas Dieve,

Jėzau, Tėvo Žodi,

Jėzau, Tėvo šlovės spindesy,

Jėzau, Tėvo esmės atvaizde,

Jėzau, amžinoji išmintie,

Jėzau, amžinosios šviesos švytėjime,

Jėzau, atspindy be dėmės,

Jėzau, per kurį visa yra padaryta,

Jėzau, savosios galios žodžiu visa nešantis,

Jėzau, didžiojo nutarimo Angele,

Jėzau, taikos kunigaikšti,

Jėzau, šventiesiems tėvams pažadėtasis,

Jėzau, visų tautų išsiilgtasis,

Jėzau, į pasaulį Tėvo atsųstasis,

Jėzau, iš Šventosios Dvasios pradėtasis,

Jėzau, Žodi, tapęs kūnu,

Jėzau, Dieve su mumis,

Jėzau, prisiėmęs tarno išvaizdą,

Jėzau, gimęs iš Mergelės Marijos,

Jėzau, Tavo Gimdytojos pagarbintasis,

Jėzau, suvyniotas į vystyklus,

Jėzau, paguldytas ėdžiose,

Jėzau, Mergelės krūtimi žindytas,

Jėzau, piemenų pažintas ėdžiose,

Jėzau, pasidavęs apipjaustymo įstatymui,

Jėzau, Išminčių pagarbintas,

Jėzau, šventykloje paaukotas,

Jėzau, teisiojo Simeono rankų paimtas,

Jėzau, į Egiptą neštas,

Jėzau, Erodo ieškotas nužudyti,

Jėzau, Nazarete augintas,

Jėzau, šventykloje rastas,

Jėzau, tėvams buvęs paklusnus,

Jėzau, Jono pakrikštytas,

Jėzau, dykumoje gundytas,

Jėzau, gyvenęs tarp žmonių,

Jėzau, draugavęs su neturtingais mokiniais,

Jėzau, pasaulio šviesa,

Jėzau, kely, tiesa ir gyvenime,

Jėzau, visų dorybių pavyzdy,

Jėzau, visiems ligoniams gailestingai padėjęs,

Jėzau, savųjų laikytas bepročiu,

Jėzau, be priežasties nekęstas,

Jėzau, įžeidimais vargintas,

Jėzau, akmenimis užpultas,

Jėzau, ant kalno mokinių akivaizdoje atsimainęs,

Jėzau, kaip švelnus karalius įžengęs į Jeruzalę,

Jėzau, iš gailesčio verkęs,

Jėzau, trisdešimčia sidabrinių įvertintas,

Jėzau, pasilenkęs prie mokinių kojų,

Jėzau, gyvoji duona, mums teikianti stiprybės,

Jėzau, tikrasis gėrime, mus džiuginantis,

Jėzau, parpuolęs ant žemės melstis,

Jėzau, merdėjant išpiltas kruvinu prakaitu,

Jėzau, angelo sustiprintas,

Jėzau, Judo pabučiavimu išduotas,

Jėzau, tarnų supančiotas,

Jėzau, mokinių apleistas,

Jėzau, pas Aną ir Kajafą vestas,

Jėzau, melagių liudininkų kaltintas,

Jėzau, pripažintas vertu mirties,

Jėzau, į veidą apspjautas,

Jėzau, kuriam užrišo akis,

Jėzau, kurį mušė kumščiais,

Jėzau, savo kūną leidęs mušti ir plaukus pešti,

Jėzau, Petro išsigintas,

Jėzau, surištas Pilotui išduotas,

Jėzau, Erodo ir jo kareivių paniekintas ir išjuoktas,

Jėzau, baltu rūbu apvilktas,

Jėzau, laikytas mažiau vertu už Barabą,

Jėzau, rimbais nuplaktas,

Jėzau, kankintas dėl mūsų nusikaltimų,

Jėzau, kaip raupsuotasis atstumtas,

Jėzau, purpuro rūbu apvilktas,

Jėzau, erškėčiais vainikuotas,

Jėzau, nendre muštas,

Jėzau, žydų ragintas nukryžiuoti,

Jėzau, pasmerktas gėdingai mirčiai,

Jėzau, žydų valiai atiduotas,

Jėzau, kryžiaus svoriu apsunkintas,

Jėzau, kaip avinėlis vestas skersti,

Jėzau, iš rūbų išvilktas,

Jėzau, vinimis prikaltas prie kryžiaus,

Jėzau, dėl mūsų nedorybių sužeistas,

Jėzau, už priešus meldęsis Tėvui,

Jėzau, prie nedorėlių priskaitytas,

Jėzau, tapęs žmonių gėda,

Jėzau, prieš kurį, ant kryžiaus kabantį, piktžodžiauta,

Jėzau, iš kurio žydai juokėsi,

Jėzau, iš kurio nukryžiuoto tyčiojosi kareiviai,

Jėzau, kurį plėšikas plūsdamas pašiepė,

Jėzau, kurį pasotino paniekinimais,

Jėzau, kuris atgailaujančiam plėšikui pažadėjai rojų,

Jėzau, kuris savo Motinai atidavei Joną kaip sūnų,

Jėzau, kuris kalbėjai, kad Tėvas Tave paliko,

Jėzau, kurį ištroškusį girdė tulžimi ir actu,

Jėzau, paliudijęs, kad atlikta visa, kas apie Tave parašyta,

Jėzau, kuris savo dvasią atidavei į Tėvo rankas,

Jėzau, kurio Tėvas dėl Tavo nuolankumo, visuomet išklauso,

Jėzau, tapęs paklusnus iki kryžiaus mirties,

Jėzau, ietimi pervertas,

Jėzau, iš kurio šono ištekėjo kraujo ir vandens,

Jėzau, kurio žaizdomis mes esame pagydyti,

Jėzau, tapęs permaldavimu už mus,

Jėzau, nuo kryžiaus nuimtas,

Jėzau, suvyniotas į švarią drobulę,

Jėzau, paguldytas į naują kapą,

Jėzau, savuosius belaisvius pagrobęs iš pragarų,

Jėzau, iš pragarų grįžęs nugalėtoju,

Jėzau, po prisikėlimo bendravęs su žmonėmis,

Jėzau, pakilęs į dangų,

Jėzau, atsisėdęs Tėvo dešinėje,

Jėzau, garbe ir šlove vainikuotas,

Jėzau, karalių Karaliau ir viešpačių Viešpatie,

Jėzau, mūsų užtarėjau pas Tėvą,

Jėzau, mokiniams suteikęs Dvasią Guodėją,

Jėzau, savo Motiną išaukštinęs virš angelų chorų,

Jėzau, kuris teisi gyvuosius ir mirusius,

Jėzau, kuris pasiųsi atmestuosius į amžinąją ugnį,

Jėzau, kuris suteiksi išrinktiesiems jiems paruoštą karalystę,

Jėzau, kuris savo namuose visus šventuosius pripildysi gėrybėmis,

Jėzau, būsimojo amžiaus tėve,

Jėzau, angelų džiaugsme,

Jėzau, patriarchų Karaliau,

Jėzau, pranašų įkvėpėjau,

Jėzau, apaštalų ugdytojau,

Jėzau, evangelistų mokytojau,

Jėzau, kankinių tvirtume,

Jėzau, išpažinėjų šviesa,

Jėzau, mergelių skaistume,

Jėzau, visų šventųjų vainike,

Būk maloningas, R. atleisk mums, Jėzau!

Būk maloningas, R. išklausyk mus, Jėzau!

Nuo visokio blogio R. gelbėk mus, Jėzau!

Nuo visokių nuodėmių,

Nuo Tavo rūstybės,

Nuo staigios ir netikėtos mirties,

Nuo velnio žabangų,

Nuo apmaudo, neapykantos ir visokių blogų norų,

Nuo paleistuvavimo dvasios,

Nuo žaibų ir audrų,

Nuo amžinosios mirties,

Savo šventojo įsikūnijimo paslaptimi,

Savo atėjimu,

Savo gimimu,

Savo apipjaustymu,

Savo švenčiausiojo vardo suteikimu,

Savo krikštu ir šventuoju pasninku,

Savo vargais ir budėjimais,

Savo merdėjimu ir kruvinu prakaitu,

Savo mušimu ir plakimu,

Savo erškėčių vainiku,

Savo kryžiumi ir kančia,

Savo troškuliu, ašaromis ir nuogumu,

Savo mirtimi ir palaidojimu,

Savo šventuoju prisikėlimu,

Savo nuostabiuoju įžengimu į dangų,

Šventosios Dvasios Gaivintojos atėjimu,

Teismo dieną,

Mes nusidėjėliai, R. Tave meldžiame, išklausyk mus!

Mus į tikrąją atgailą atvesti teikis,

Savo šventąją Bažnyčią valdyti ir išlaikyti teikis,

Šventąjį Tėvą ir visus Bažnyčios luomus šventame tikėjime išlaikyti teikis,

Mus pačius, šventai Tau tarnaujančius, sustiprinti ir išlaikyti teikis,

Mūsų sielose dangaus ilgesį pažadinti teikis,

Mūsų ir mūsų brolių, artimųjų bei geradarių sielas nuo amžinojo pasmerkimo išgelbėti teikis,

Visiems mirusiems tikintiesiems amžinąjį atilsį duoti teikis,

Dievo Sūnau, R. Tave meldžiame, išklausyk mus!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. atleisk mums, Jėzau!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. išklausyk mus, Jėzau!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. pasigailėk mūsų, Jėzau!

Jėzau Kristau, R. išgirsk mus!

Jėzau Kristau, R. išklausyk mus!

K?rie, eléison. Christe, eléison. K?rie, eléison.

Tėve mūsų…, Sveika, Marija…

V. Garbiname Tave, Kristau, ir šloviname Tave. R. Kad šventuoju savo kryžiumi atpirkai pasaulį.

Melskimės. Viešpatie Jėzau Kristau, gyvojo Dievo Sūnau, savo kančia, kryžiumi bei mirtimi užstok mano sielą nuo savojo teismo dabar ir mano mirties valandą. Teikis man duoti malonę bei pasigailėjimą, gyviesiems ir mirusiems – ramybę ir atleidimą, Tavo Bažnyčiai – taiką ir santarvę, o mums, nusidėjėliams, – amžinąjį gyvenimą ir šlovę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. R. Amen.”