PIRMASIS LAIŠKAS KORINTIEČIAMS

LAIŠKO ĮŽANGA 1Sveikinimai, padėka 1Paulius, Dievo valia pašauktas Kristaus Jėzaus apaštalas, ir brolis Sostenas – 2Dievo bendrijai Korinte, pašvęstiesiems Kristuje Jėzuje, pašauktiesiems šventiesiems ir visiems, kurie šaukiasi mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardo kiekvienoje vietoje pas juos ir pas mus. 3Malonė jums ir ramybė nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir Viešpaties Jėzaus Kristaus! 4Aš nuolat už jus … [Skaityti toliau…]

LAIŠKAS ROMIEČIAMS

LAIŠKO ĮŽANGA 1Kreipimasis 1Paulius, Jėzaus Kristaus tarnas, pašauktasis apaštalas, išskirtas [skelbti] gerąją Dievo naujieną, 2kurią Dievas buvo iš anksto pažadėjęs per savo pranašus šventuosiuose Raštuose. 3O ji kalba apie jo Sūnų, kūnu kilusį iš Dovydo giminės, 4šventumo Dvasia per prisikėlimą iš numirusių pristatytą galingu Dievo Sūnumi, – Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. 5Per jį esame gavę … [Skaityti toliau…]

APAŠTALŲ DARBŲ KNYGA

1Įžanga 1Pirmoje knygoje, Teofiliau, aš pasakojau apie viską, ką Jėzus nuo pat pradžių veikė ir mokė 2iki tos dienos, kurią buvo paimtas į dangų, pirmiau per Šventąją Dvasią davęs savo išrinktiesiems apaštalams įsakymų. 3Po savo kančios jis pateikė jiems daugelį įrodymų, kad yra gyvas, per keturiasdešimt dienų jiems rodydamasis ir aiškindamas apie Dievo karalystę. 4Kartą, … [Skaityti toliau…]

EVANGELIJA PAGAL JONĄ

PROLOGAS 1 1 Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas. 2 Jis pradžioje buvo pas Dievą. 3 Visa per jį atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. 4 Jame buvo gyvybė, ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. 5 Šviesa spindi tamsoje, ir tamsa jos neužgožė. 6 Buvo … [Skaityti toliau…]

EVANGELIJA PAGAL LUKĄ

1Prologas 1Daugelis jau yra mėginę išdėstyti raštu pasakojimą apie buvusius pas mus įvykius, 2kaip mums perdavė nuo pradžios savo akimis mačiusieji ir buvusieji žodžio tarnai. 3Taip pat ir aš, rūpestingai viską nuo pradžios ištyręs, nusprendžiau surašyti tau, garbingasis Teofiliau, sutvarkytą pasakojimą, 4kad įsitikintum tikrumu mokslo, kurio esi išmokytas. JONO KRIKŠTYTOJO IR JĖZAUS GIMIMAS, JŲ JAUNYSTĖ … [Skaityti toliau…]

EVANGELIJA PAGAL MORKŲ

JĖZAUS VIEŠOJO VEIKIMO PRADŽIA 1Jonas Krikštytojas [Mt 3,1-12; Lk 3, 3-17] 1Jėzaus Kristaus, Dievo Sūnaus, gerosios naujienos pradžia, 2kaip pranašo Izaijo parašyta: Štai aš siunčiu pirma tavęs savo pasiuntinį, kuris nuties tau kelią. 3 Tyruose šaukiančiojo balsas: Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite jam takus! 4Taip pasirodė dykumoje Jonas. Jis krikštijo ir skelbė atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti. … [Skaityti toliau…]

EVANGELIJA PAGAL MATĄ

JĖZAUS GIMIMAS IR KŪDIKYSTĖ 1Jėzaus kilmės knyga [Lk 3,23-38] 1Jėzaus Kristaus, Dovydo Sūnaus, Abraomo sūnaus, kilmės knyga. 2 Abraomui gimė Izaokas, Izaokui gimė Jokūbas, Jokūbui gimė Judas ir jo broliai. 3 Judui gimė Faras ir Zara iš Tamaros, Farui gimė Esromas, Esromui gimė Aramas. 4 Aramui gimė Aminadabas, Aminadabui gimė Naasonas, Naasonui gimė Salmonas. 5 … [Skaityti toliau…]