Litanijos

ŠV. KAZIMIERO LITANIJA

Kýrie, eléison! Christe, eléison! Kýre, eléison! Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, Šventoji Dvasia, Dieve, Šventoji Trejybe, vienas Dieve, Šventasis Kazimierai, R. melski už mus! Angeliškasis jaunuoli, Dievo meilės…


ŠVENTOSIOS DVASIOS LITANIJA

“Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, Šventoji Dvasia, Dieve, Šventoji Trejybe, vienas Dieve, Iš Tėvo ir Sūnaus einančioji Dvasia, Supratimo ir išminties Dvasia, Patarimo ir tvirtumo Dvasia, Žinojimo ir…


ŠVENČIAUSIOJO SAKRAMENTO LITANIJA

“Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, Šventoji Dvasia, Dieve, Šventoji Trejybe, vienas Dieve, Gyvoji duona, nužengusi iš dangaus, R. pasigailėk mūsų! Pasislėpęs Dieve ir Išganytojau, Kviečio grūde išrinktiesiems, Vyne,…


ŠV. JĖZAUS VEIDO LITANIJA

“Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, Šventoji Dvasia, Dieve, Šventoji Trejybe, vienas Dieve, Šventasis gyvojo Dievo Sūnaus Veide, Šventasis Veide, Dievo didybės atspindy, Šventasis mūsų Atpirkėjo Veide, Šventasis Veide,…


SOPULINGOSIOS DIEVO MOTINOS LITANIJA

“Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, Šventoji Dvasia, Dieve, Šventoji Trejybe, vienas Dieve, Šventoji Marija, R. melski už mus! Šventoji Dievo Gimdytoja, Šventoji Mergelių Mergele, Motina nukryžiuotoji, Motina sopulingoji,…


KRISTAUS KARALIAUS LITANIJA

“Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, Šventoji Dvasia, Dieve, Šventoji Trejybe, vienas Dieve, Kristau, neregimojo Dievo paveiksle, Kristau, visų kūrinių pirmavaizdi, Kristau, karalių Karaliau ir viešpačių Viešpatie, Kristau, taikos…


JĖZAUS GYVENIMO IR KANČIOS LITANIJA

“Mūsų Viešpats Kristus nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą, kilniausią iš visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelis danguje, žemėje ir po žeme ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo…


ANGELO SARGO LITANIJA

Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison. Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų. Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, Šventoji Dvasia, Dieve, Šventoji Trejybe, vienas Dieve, Šventoji Marija, Angelų Karaliene, R. melski už mus. Šventasis Juozapai,…