ŠV. BENEDIKTO LITANIJA

Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, Šventoji Dvasia, Dieve, Šventoji Trejybe, vienas Dieve, Šventoji Marija, R. melski už mus! Šventasis tėve Benediktai, Garbingasis tėve, Nuostabusis tėve, Nuo vaikystės pasižymėjęs šventumu, Apsimarinimo pavyzdy, Žemdirbių mokytojau, Kūno tramdytojau, Regulos sudarytojau, Ateisties numatytojau, Padaręs, kad Mauras galėtų … [Skaityti toliau…]

ŠV. KŪDIKĖLIO JĖZAUS TERESĖS LITANIJA

Kýrie, eléison! Christe, eléison! Kýre, eléison! Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, Šventoji Dvasia, Dieve, Šventoji Trejybe, vienas Dieve, Šventoji Marija, R. melski už mus! Šventoji Dievo Gimdytoja, Šventoji Mergelių Mergele, Šventasis Juozapai, Šventoji Kūdikėlio Jėzaus Terese, Šventoji švenčiausiojo Veido Terese, Mažoji Jėzaus gėlele, … [Skaityti toliau…]

ŠV. ANTANO LITANIJA

Kýrie, eléison! Christe, eléison! Kýre, eléison! Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, Šventoji Dvasia, Dieve, Šventoji Trejybe, vienas Dieve, Šventasis Antanai Paduvieti, R. melski už mus! Šventasis Dievo mylėtojau, Dievo rūstybės permaldautojau, Klusnusis Jėzaus mokiny, Tikrasis Bažnyčios sūnau, Bažnyčios papuošale, Šventojo Pranciškaus ordino garbe, … [Skaityti toliau…]

ŠV. KAZIMIERO LITANIJA

Kýrie, eléison! Christe, eléison! Kýre, eléison! Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, Šventoji Dvasia, Dieve, Šventoji Trejybe, vienas Dieve, Šventasis Kazimierai, R. melski už mus! Angeliškasis jaunuoli, Dievo meilės žibury, Ištvermingasis Kristaus sekėjau, Uolusis Marijos garbintojau, Gražiausių dorybių gėlyne, Nuolatinės maldos brangintojau, Maldos ir … [Skaityti toliau…]

ŠVENTOSIOS DVASIOS LITANIJA

“Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, Šventoji Dvasia, Dieve, Šventoji Trejybe, vienas Dieve, Iš Tėvo ir Sūnaus einančioji Dvasia, Supratimo ir išminties Dvasia, Patarimo ir tvirtumo Dvasia, Žinojimo ir mokslo Dvasia, Dievo baimės ir maldingumo Dvasia, Tikėjimo, vilties ir meilės Dvasia, Nuolankumo ir švelnumo … [Skaityti toliau…]

ŠVENČIAUSIOJO SAKRAMENTO LITANIJA

“Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, Šventoji Dvasia, Dieve, Šventoji Trejybe, vienas Dieve, Gyvoji duona, nužengusi iš dangaus, R. pasigailėk mūsų! Pasislėpęs Dieve ir Išganytojau, Kviečio grūde išrinktiesiems, Vyne, auginantis mergeles, Skalsi duona ir karalių skanėste, Nuolatine auka, Švarioji atnaša, Avinėli be dėmės, Tyriausias … [Skaityti toliau…]

ŠV. JĖZAUS VEIDO LITANIJA

“Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, Šventoji Dvasia, Dieve, Šventoji Trejybe, vienas Dieve, Šventasis gyvojo Dievo Sūnaus Veide, Šventasis Veide, Dievo didybės atspindy, Šventasis mūsų Atpirkėjo Veide, Šventasis Veide, aptekęs kruvinu agonijos prakaitu, Šventasis Veide, pažemintas išdaviko bučinio, Šventasis Veide, žiauriai kumščiais daužytas, Šventasis … [Skaityti toliau…]

SOPULINGOSIOS DIEVO MOTINOS LITANIJA

“Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, Šventoji Dvasia, Dieve, Šventoji Trejybe, vienas Dieve, Šventoji Marija, R. melski už mus! Šventoji Dievo Gimdytoja, Šventoji Mergelių Mergele, Motina nukryžiuotoji, Motina sopulingoji, Motina verkiančioji, Motina liūdinčioji, Motina paliktoji, Motina apleistoji, Motina Sūnaus netekusi, Motina kalavijo pervertoji, Motina … [Skaityti toliau…]

KRISTAUS KARALIAUS LITANIJA

“Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, Šventoji Dvasia, Dieve, Šventoji Trejybe, vienas Dieve, Kristau, neregimojo Dievo paveiksle, Kristau, visų kūrinių pirmavaizdi, Kristau, karalių Karaliau ir viešpačių Viešpatie, Kristau, taikos ir ramybės Karaliau, Kristau, tiesos ir išminties Karaliau, Kristau, malonės ir meilės Karaliau, Kristau, paguodos … [Skaityti toliau…]

JĖZAUS GYVENIMO IR KANČIOS LITANIJA

“Mūsų Viešpats Kristus nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą, kilniausią iš visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelis danguje, žemėje ir po žeme ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovei išpažintų: „Jėzus Kristus yra mūsų Viešpats Dievo Tėvo garbei“ (Fil 2, 8–11). K?rie, eléison. … [Skaityti toliau…]