ŠV. ALFONSO LIGUORIO PADĖKA ŠVČ. TREJYBEI UŽ MARIJĄ

Iš visos širdies dėkoju Tau, Dieve Tėve, už tą malonę, kurią Tavo akyse rado Tavo duktė, Švenčiausioji Mergelė Marija.

Iš visos širdies dėkoju Tau, vienatini dangiškojo Tėvo Sūnau, už tą gerumą, kuriuo Tu apgaubei savo Motiną, Švenčiausiąją Mergelę Mariją.

Iš visos širdies dėkoju Tau, Dieve Šventoji Dvasia, už tą meilę, kurią suteikei Tavo Sužadėtinei, Švenčiausiajai Mergelei Marijai.

O Tu, šventoji Marija, parodyk man savo meilingąjį veidą, kad aš dėl Tavo motiniško užtarimo Dievo akyse rasčiau malonę ir pasiekčiau amžinąją laimę. Amen.