SEPTYNIŲ MARIJOS SKAUSMŲ VAINIKĖLIS

+ Dieve, ateik manęs gelbėti. R. Viešpatie, skubėk man padėti.

Garbė Dievui Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. R. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.

I. Marija Sopulingoji, aš nuoširdžiai užjaučiu Tave dėl Tavo liūdnumo, kuris užgulė Tavo jautrią Širdį, išgirdus senojo Simeono pranašystę. Mylimoji Motina, dėl šio gilaus nusiminimo išmelsk man nuolankumo dorybę ir Dievo baimės dovaną.

Sveika, Marija…

II. Marija Sopulingoji, aš nuoširdžiai užjaučiu Tave dėl tos baimės ir nerimo, kurį Tavo jautri Širdis turėjo iškęsti bėgant į Egiptą ir gyvenant ten. Meilioji Motina, dėl šių Tavo rūpesčių išmelsk man dosnumo neturtingiesiems dorybę ir pamaldumo dovaną.

Sveika, Marija…

III. Marija Sopulingoji, aš nuoširdžiai užjaučiu Tave dėl to išgąsčio, kurio buvo pilna Tavo rūpestingoji Širdis, kai Tu pametei savo mylimąjį Sūnų. Brangioji Motina, dėl šio didelio nerimo ir susirūpinimo išmelsk man tyrumo dorybę ir žinojimo dovaną.

Sveika, Marija…

IV. Marija Sopulingoji, aš nuoširdžiai užjaučiu Tave dėl to sielvarto, kuris pervėrė Tavo Širdį, kai sutikai Jėzų kryžiaus kelyje. Mieloji Motina, dėl šio išgąsčio išprašyk man kantrumo dorybę ir stiprybės dovaną.

Sveika, Marija…

V. Marija Sopulingoji, aš nuoširdžiai užjaučiu Tave dėl tos kankinystės, kurią patyrė Tavo kilnioji Širdis, kai turėjai stebėti Jėzaus agoniją. Geroji Motina, dėl šio kartaus ir siaubingo skausmo išmelsk man saikingumo dorybę ir patarimo dovaną.

Sveika, Marija…

VI. Marija Sopulingoji, aš nuoširdžiai užjaučiu Tave dėl tos gilios žaizdos, kuri atsivėrė Tavo mylinčioje Širdyje, kai ietis pradūrė Jėzaus šoną ir plyšo jo meilingoji Širdis. Geroji Motina, dėl šio Tavosios Širdies pervėrimo išmelsk man broliškos meilės dorybę ir supratimo dovaną.

Sveika, Marija…

VII. Marija Sopulingoji, aš nuoširdžiai užjaučiu Tave dėl baisaus skausmo, kurį Tavo mylinti Širdis kentėjo Jėzų guldant į kapą. Brangioji Motina, dėl to beribio Tavo Širdies nuliūdimo išprašyk man uolumo dorybę ir išminties dovaną.

Sveika, Marija…

V. Melski už mus, Sopulingoji Mergele. R. Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

Melskimės. Viešpatie Jėzau Kristau, meldžiame Tave, tegul Tavo Motina, Švenčiausioji Mergelė Marija, dabar ir mūsų mirties valandą būna mūsų Užtarėja Tavojo gailestingumo akivaizdoje, nes jos šventąją sielą Tavo kančios valandą pervėrė skausmo kalavijas. Meldžiame Tave, Jėzau Kristau, pasaulio Išganytojau, kuris su Tėvu ir Šventąja Dvasia gyveni ir viešpatauji per visus amžius. R. Amen.

Septynių Marijos skausmų stočių Šiluvoje ėjimas

Klūpant sukalbama „Sveika, Marija“, giedama giesmė „Marijos vardas“ arba (jei yra Švč. Sakramentas) „Garbinkime Švenčiausiąjį Sakramentą“. Einant tarp stočių giedama „Stovi Motina“, stotyse skaitomas skaitinys ir sukalbama „Sveika, Marija“ (galima sukalbėti septyniskart „Tėve mūsų“ ir „Sveika, Marija“). Grįžus klūpant giedamas „Viešpaties Angelas“ su „Amžinąjį atilsį“.