PENKIOS MARIJOS PSALMĖSPENKIOS MARIJOS PSALMĖS

“I psalmė

Kristaus Motina Marija, didi Valdove ir Karaliene, labai šlovinga mūsų Dievo mieste ir visame jo išrinktųjų susirinkime!

Tavo gailestingumas ir Tavo malonės visur skelbiamos; Dievas laimina Tavo rankų darbus.

Melski už mus, Valdove, išgydyk mūsų ligas, atimk sopulius ir mūsų širdžių suspaudimą.

Atsiųsk mums šventą angelą, kuris mus gintų nuo priešų.

Melski už mus mūsų suspaudimo dieną ir savo teisybe apšviesk mus.

Melski už mus, Valdove, melski už mus, nes Tu esi viltis ir šviesybė visų, kas Tavimi pasitiki.

Atmink mus, Marija, išklausyk mūsų verksmą ir dūsavimą.

Melski už mus, Valdove, užtark mus ir ramia linksmybe paversk mūsų vargus.

Atmink savo tarnus, Valdove, ir neleisk, kad savo pagundose kentėtume suspaudimą.

Melski už mus, garbės ir šlovės Karaliene, ir nuo visokios prapulties sergėk mus vargstančius.

Melski už mus, Išganytojo Motina, ir suteik paguodos mūsų nuliūdimuose.

Išgydyk susigraudinusiųjų širdis, išganymo Valdove, ir apliek jas malonės aliejumi.

Garbė Dievui Tėvui…

II psalmė

Tavęs šauksiuosi, Valdove, ir Tu išklausysi mane, liežuviu garbinsiu Tave, ir Tu pralinksminsi mane.

Tavęs šaukiausi, kai suspausta buvo mano širdis, Tu manęs išklausei iš savo šventojo kalno.

Apkabinkim, nusidėjėliai, Marijos pėdas, ir pulkime prie jos kojų.

Eikime prie jos su pagarba ir maldingumu, ir tesidžiaugia mūsų širdys ją sveikindamos.

Eikite pas ją jūsų varguose, ir jos veido šviesa pastiprins jus.

Iš tykojančių, praryt pasirengusių ir iš rankų tų, kurie mūsų ieškojo, jos malone esam išgelbėti.

Klausykit, žmonės, Dievo įsakymų ir neužmirškit dangaus Karalienės.

Atverkit širdis Jos ieškodami, ir lūpas ją šlovindami.

Teužsidega širdinga meilė, kad ją mylėtume, ir ji sugėdins mūsų priešus.

Ji nuėmė nuo širdies nuliūdimą ir gailestį, ir savo saldybe pasaldino mūsų sielas.

Pulkite prieš Dievą jos asmenyje, garbinkit jos grožio Sutvėrėją.

Jos padedami esam išvaduoti nuo amžinosios mirties, ir nuo baisaus maro esame laisvi.

Garbė Dievui Tėvui…

III psalmė

O Valdove, esi gelbėtoja mūsų varguose ir stipriausia galybė priešams sunaikinti.

Visi dievobaimingieji, gerbkite ją, nes ji yra mūsų Karalienė ir Užtarėja.

Bėkim pas ją mūsų rūpesčiuose, ir ji ištrauks mus iš mūsų prapulties.

Atmink, Valdove, kad užtartum mus ir kad atitolintum nuo mūsų Tavo Sūnaus rūstybę.

Pažvelk į mūsų vargus, garbingoji Valdove, ir neužmiršk atitolinti suspaudimus ir vargus.

Atmink, Valdove, pavargusius ir neturtėlius ir sutvirtink juos savo pagalbos linksmybe.

Atmink, Valdove, mus visuose mūsų reikaluose, būk pagalba mūsų mirties valandą, ir atrasime amžinąjį gyvenimą.

Apšlakstyk mūsų širdis savo saldybe, padaryk, kad užmirštumėm šio vargingo gyvenimo bėdas.

Pažvelk, Valdove, į Tavo tarnų nusižeminimą ir neleisk jiems pakliūti į amžinąją prapultį.

Pripildyk mus, savo tarnus, šventomis dorybėmis, ir Dievo rūstybė tenesiartina prie mūsų.

Pažvelk, Valdove, į mūsų širdžių nusižeminimą ir išvaduok mus iš sunkių vargų.

Atsimink, Valdove, savo gailestingumą, padėk mums mūsų mirties valandą.

Garbė Dievui Tėvui…

IV psalmė

Ir aš Tavimi, Valdove, pasitikiu dėl Tavo vardo didžio gailestingumo.

Išteisink mane, Valdove, nors atsitraukiau nuo savo nekaltybės, tuomet nenusilpsiu, nes Tavimi viliuosi.

Į Tavo rankas atiduodu savo kūną ir sielą, visą savo gyvenimą ir paskutinę savo dieną.

Išliek mums savo gailestingumo spindulius ir apšviesk mus savo pasigailėjimo šviesa.

Padaryk stebuklą, kad patirtume Tavo vardo pagalbą.

Užtark mus, Dievo Motina, pagimdžiusi mums išganymą.

Apdalink malonėmis iš savo turtų ir numaldyk mūsų skausmus.

Testoja mūsų maldos Tavo akivaizdon, ir nepaniekink dūsaujančių balso.

Tavo rankose, Valdove, mūsų išganymas ir gyvenimas, mūsų amžinoji linksmybė ir garbingas gyvenimas.

Teatranda pas Dievą malonę, kas savo reikaluose melsis Tau.

Nelaimėse ir varguose, abejonėse ir visuose reikaluose teatranda maloningą užtarimą.

Nes Tu gydai sugraudintas širdis ir sustiprini malonių aliejumi.

Garbė Dievui Tėvui…

V psalmė

Kad ir buvau varguose, bet kai šaukiausi Marijos, ji gailestingai išklausė mane.

Į Tave, Valdove, keliu savo sielą Dievo teismo dieną, ir Tavo užtariamas nebūsiu sugėdintas.

Būk pagarbinta, malonės pilnoji, Dievas su Tavimi, per Tave pasauliui ruošiamas išganymas.

Užžengei linksmai giedant minioms angelų, apsupta arkangelų rožėmis ir vainikuota lelijomis.

Nuplauk, Valdove, visas mūsų nuodėmes, išgydyk visas mūsų ligas.

Atitolink nuo mūsų visus vargus ir pasaldink visus mūsų skausmus.

Tenutolsta per Tave nuo mūsų Dievo rūstybė, permaldauk jį savo nuopelnais ir maldomis.

Tegul mums per Tave bus atverti teisybės vartai, kad pašlovintumėm stebuklingus Tavo darbus.

Prisiartink prie Viešpaties mūsų reikaluose, kad per Tave būtumėm išvaduoti iš savo prispaudimų.

Teesie mūsų pagalba Tavo vardo galybėje, per Tave tebūna daromi visi mūsų darbai.

Nuo visokio sumišimo išgelbėk savo tarnus, duok, kad jie gyventų Tavo apgynimo ramybėje.

Tegul prieš Tave puola tautų namai, tegul Tave šlovina visi angelų pulkai.

Garbė Dievui Tėvui…

Melskimės. Viešpatie, prašome Tave, per šlovingosios visuomet Mergelės Marijos užtarimą apgink šį pasaulį nuo visokių vargų, karo, maro, ugnies ir bado. Maloningai saugok visus, nuoširdžiai parpuolusius prieš Tave, nuo visokių ligų, netikėtos mirties ir nuo visokių nelaimių. Tu gyveni ir viešpatauji su Dievu Tėvu Šventosios Dvasios vienybėje per amžių amžius. Amen.”