IMANAS, ISLAMAS BEI ICHSANAS

„Žmogaus tikėjimas (arba arabiškai ‚Imanas‘) yra tikėjimas Alachu (Dievu), Jo angelais, Jo pranašais, bei gyvenimu po mirties.
Islamas yra taip vadinamas Allacho (Dievo) garbinimas neasocijuojant Jo su niekuo kitu, Salat (maldų) meldimasis, Zakato (išmaldos) davimas, bei pasninkavimas Ramadano mėnesį.

Ichsanas yra Allacho garbinimas taip, tarsi tu Jį matytum, o jeigu tu Jo nematai, tai gali būti tikras, Jis tave tikrai mato“. (Al-Bukhari).

MEILĖ PRANAŠUI
„Nė vienas iš jūsų nėra tikrai tikintis, jeigu aš jam esu brangesnis, nei jo tikras tėvas, ar sūnus, ar visa žmonija“. (Al-Bukhari).

SALAH IR TAHARAH
„Raktas į Rojų yra Salah (t.y. maldos), o raktas į Salah yra Taharah (t.y. kūno bei sielos švarumas). (Miškat).

TĖVAI
„Vienas žmogus paklausė Pranašo Mahomedo: „O, Dievo pasiuntiny! Kas nusipelno mano geriausios priežiūros?“ Pranašas Mahomedas atsakė: „Tavo motina“. Žmogus tuomet vėl paklausė: „O kas po jos?“ Pranašas Mahomedas atsakė: „Tavo motina“. Tuomet žmogus ir vėl paklausė: „O kas po jos?“ Pranašas Mahomedas ir vėl atsakė: „Tavo motina“. (Al-Bukhari).
Žmogus priėjo prie Pranašo Mahomedo ir pasakė: „Allacho pasiuntiny! Aš noriu eiti į karą ir dėl to atėjau pasitarti su tavimi“. Pranašas Mahomedas paklausė, ar tas žmogus turi motiną, o žmogui atsakius, kad turi, Pranašas Mahomedas jam pasakė: „Pasilik su ja, nes Rojus yra prie motinos kojų“. (an-Nasa‘i).
„Tėvo malonė yra Allacho malonė, o tėvo nemalonė yra Allacho nemalonė“. (At-Tirmidhi).

ŽMONA
„Patys geriausieji iš tikinčiųjų yra tie, kurie turi gerą charakterį, o geriausieji iš šių yra tie, kurie yra geri savo žmonoms. (At-Tirmidhi).

VAIKAI
„Tas nėra iš mūsų tarpo, kuris nejaučia gailesčio mūsų mažiausiesiems ir kuris negerbia mūsų vyriausiųjų“. (At-Tirmidhi).
„Tėvas negali duoti savo vaikui nieko geriau, kaip geras elgesio manieras“. (At-Tirmidhi).
„Stropiai vykdyk savo pareigas Dievui, bei būk sąžiningas ir teisingas savo vaikams“. (Al-Bukhari).
„Tas iš jūsų, kuris tinkamai užaugins dvi dukras iki tol, kol jos sulauks pilnametystės, bus kartu su manimi netoli Rojaus taip arti, kaip arti yra du rankos pirštai“. (Muslim).

SVEČIAI
„Tas, kuris tiki Alachu ir Paskutine Teismo Diena, turi gerbti savo svečius“. (Al-Bukhari).

KAIMYNAI
„Prisiekiu Alachu, tas iš jūsų tikrai netiki (Pranašas  pakartojo tai tris kartus), kurio kaimynai kenčia dėl jo blogų darbų“. (Al-Bukhari).
„Tas iš jūsų tikrai netikintis, kuris valgo pilna burna, kai tuo tarpu jo kaimynas, sėdintis šalia, yra alkanas“. (Al-Baihali).
„Angelas Gabrielius taip smarkiai reikalavo padoriai elgtis su kaimynais, jog aš maniau, kad jis suteiks jiems paveldėjimo teisę“. (Al-Bukhari).

NAŠLAIČIAI
„Geriausi namai musulmonų tarpe yra tie, kuriuose gražiai elgiamasi su našlaičiais, o blogiausi namai musulmonų tarpe yra tie, kuriuose su jais yra blogai elgiamasi“. (Ibn Majad).

VARGSTANTYS
„Tas iš jūsų, kuris stengiasi padėti našlei bei vargšams, yra tarsi karys kelyje link Allacho“. (Al-Bukhari).

INTENCIJOS, KETINIMAI (Niyyah)
„Apie žmogaus veiksmus turi būti sprendžiama pagal jo ketinimus; kiekvienas iš jūsų gaus tai, ko pats norėjo (ketino daryti). (Al-Bukhari).

TEISINGUMAS
„Pažadėkite man šešis dalykus ir aš jums pažadėsiu Rojų. Kuomet kalbate, sakykite teisybę, tesėkite savo pažadus, pasitikėkite žmonėmis, saugokite savo skaistybę, nuleiskite savo žvilgsnius, bei nebūkite arogantiški“. (Al-Baihaqi).
„Iš tiesų, teisybė veda į vertybę, o vertybė veda į Rojų“. (Al-Bukhari).

PAŽADŲ TESĖJIMAS
„Nesiginčyk ir nesibark su savo broliu musulmonu, nesišaipyk iš jo, nei nežadėk jam to, ko negali ištesėti“. (At-Tirmidhi).

TOLERANCIJA
„Aš turiu dvi savybes, kurios iš tiesų patinka Allachui, tai yra tolerancija bei apgalvojimas prieš ko nors imantis“. (Ahmad, at-Tirmidhi).

MANDAGUMAS
„Allachas yra mandagus ir Jis mėgsta  mandagumą“.

KUKLUMAS
„Kuklumas – dalis tikėjimo“ (Al-Bukhari).

BROLIŠKUMAS
„Kiekvienas iš jūsų – vienas kito atspindys; todėl, jei pastebi ką nors blogo savo brolyje, turi jam pasakyti, kad jis galėtų to atsikratyti“. (At-Tirmidhi).
„Tikintieji yra tarsi vieno pastato plytos – jos prilaiko viena kitą, dėl ko pastatas išlieka stiprus ir tvirtas“. (Al-Bukhari).
„Nė vienas iš jūsų nėra tikrai tikintis, jei jis nemyli savo brolio taip, kaip pats savęs“. (Al-Bukhari).
„Tikras musulmonas yra tas, kuris savo žodžiais ir darbais gina kitą musulmoną“. (Al-Bukhari).

LABDARA
„Kiekvienas geras jūsų darbas yra tarsi labdara, o vienas iš tokių gerų darbų yra sutikti savo draugą besišypsant“. (Al-Bukhari).
„Vienas žmogus duodavo labdarą / išmaldą, tačiau jis tai taip slėpdavo, jog jo kairė ranka nežinodavo ką daro jo dešinė“. (Al-Bukhari).
„Labdara – tai patraukimas nuo kelio to, kas gali pakenkti kitiems keliaujantiems“. (Al-Bukhari).

PASITENKINIMAS
„Turtas – tai ne materialinių gėrybių gausa, bet širdies pasitenkinimas esančia situacija“. (Al-Bukhari).

MOKYMASIS
„Geriausias iš jūsų yra tas, kuris pats išmoko visą Šv.Koraną, o paskui mokė kitus“. (Al-Bukhari).
„Žinių siekimas yra privalomas kiekvienam musulmonui, nežiūrint į tai kas jis, vyras, ar moteris“. (Mushkat).
„Tie, kurie yra išsilavinę, jie yra pranašų pasekėjai, ir visos jų žinios yra tarsi paveldas. Tas, kuris sugebės paveldėti protėvių žinias, bus išties turtingas“. (Al-Bukhari).

GERANORIŠKUMAS
„Tas, kuris nėra malonus ir geras žmonėms, su juo ir Allachas nėra malonus bei geras“. (Al-Bukhari).
„Tiems, kurie yra malonūs, taktiški ir dėmesingi visiems Allacho kūriniams, Allachas atsilygina tuo pačiu, todėl būk malonus su visais Allacho kūriniais, kad Allachas galėtų būti malonus su tavimi“. (Abu Awud).

DĖKINGUMAS
„Tas, kuris yra nedėkingas žmonėms, nedėkingas ir Allachui“. (Al-Tirmidhi).

PASTOVUMAS
Sufijus bin Abdullah pasakė: „Aš paklausiau Pranašo Mahomedo , Allacho pasiuntinį! Pasakyk man, ko aš turėčiau laikytis gyvenime“. Jis man atsakė: „Ištark: ‘mano Viešpats yra Allachas‘ ir tuomet laikykis to, ką pasakei“. (An-Nawawi 40 hadisas).

ATGAILA (TAWBAH)
„Allacho vardan, Aš (Mohammad) prašau Allah atleidimo ir dėl to kreipiuosi į jį daugiau nei septyniasdešimt kartų per dieną“. (Al-Bukhari).

DOVANOS
„Dovanokite vieni kitiems dovanas, nes jos panaikina pyktį bei pagiežą“. (Miškat).
„Allah Pranašas Mahomedas priimdavo dovanas, bei pats dovanodavo dovanas kitiems“. (Al-Bukhari).

SERGANČIŲJŲ LANKYMAS
„Lankykite sergančiuosius, pamaitinkite alkstančiuosius, bei išlaisvinkite įkaitus“. (Al-Bukhari).

SUSITINKANT IR SVEIKINANTIS
„Kuomet vienas kuris iš jūsų atvyksta į vietą, kur susirinkę sėdi daug žmonių, jums pridera pasveikinti juos žodžiu Salam. O norint atsisveikinti, taipogi pridera sakyti Salam.“ (Abu Dawud).
„Nesisėsk tarp dviejų žmonių, prieš tai jų neatsiklausęs“. (Abu Dawud).
„Kiekvienas žmonių susibūrimas turi naudą, išskyrus tris: susibūrimas dėl uždrausto maisto, susibūrimas dėl svetimoteriavimo, bei susibūrimas neteisėtai atimti svetimą turtą“. (Abu Dawud).
„Kai susitinkate savo brolį, privalote jam sakyti Salam“. (Abu Dawud).
„Salam privalo sakyti jaunesnis vyresniajam, pakeleivis sėdinčiajam, bei mažesnė grupė žmonių didesnei“. (Abu Dawud).
„Geriausias būdas pasakyti Salam yra rankos paspaudimas“. (At-Tirmidhi).

KALBANTIS
„Tas, kuris tikrai tiki Allachu ir Paskutinio Teismo Diena, turi kalbėti tik gera, arba iš vis patylėti“. (Al-Bukhari, Muslim).
„Tas, kuris tyli, yra saugus“. (al-Tirmidhi).

VALGANT BEI GERIANT
„Valgydami gaunate palaiminimą tuomet, kuomet nusiplaunate rankas prieš valgį ir po to“. (Miškat).
„Sakykite Bismillah ir valgykite savo dešine ranka, ir valgykite tai, kas padėta šalia jūsų“. (Al-Bukhari).
„Kuomet geriate, nekvėpuokite“. (Al-Bukhari).

DRABUŽIAI
„Valgykite ir gerkite, duokite išmaldą ir dėvėkite gerus drabužius tol, kol tai neperžengia ribų“.  (An-Nasa‘i, Ibn Majah).
„Iš tiesų, tas kuris dėvi šilką šiame gyvenimą, neturės teisės į jį po mirties“. (Al-Bukhari).
„Auksas bei šilkai yra leidžiami dėvėti moterims, tačiau draudžiami vyrams“. (At-Tirmidhi).
„Allacho Pasiuntinys Mahomedas  prakeikė tuos vyrus, kurie rengiasi kaip moterys, ir tas moteris, kurios rengiasi kaip vyrai.“ (At-Tirmidhi).
„Pranašas Mahomedas pasakė Asmai, Abu Bakr dukrai, ‚Kuomet moteris sulaukia lytinės brandos, nėra gerai, kai kuri nors jos kūno dalis matosi, išskyrus tai ir tai‘ ir Pranašas parodė į jos veidą bei į rankas“. (Abu Dawud).

NESIKIŠKITE Į NE SAVO REIKALUS
„Viena iš nuostabiausių Islamo taisyklių yra ‚Nesikiškite ne į savo reikalus“. (Malik, Ahmad).

MELAVIMAS
„Vargas tam, kuris meluoja, norėdamas prajuokinti žmones! Vargas jam! Vargas jam!“ (Ahmad, at-Tirmidhi).
„Didžiausia išdavystė bei klasta yra sakyti savo broliui tai, kuo jis tiki, tačiau iš tikrųjų žinoti, kad tu meluoji“. (Abu Dawud).

APKALBOS
„Jei kuris nors iš jūsų man prisiekinės, jog jis laikys savo liežuvį už dantų, saugos savo skaistumą, neapkalbinės kitų, nešmeiš ir neliežuvaus, ne svetimoteriaus ir kitaip panašiai nusidės, aš garantuoju jam Rojų“. (Al-Bukhari).

ĮTARINĖJIMAI
„Saugokitės įtarinėjimų, nes jie gali būti pagrįsti neteisinga informacija, o taipogi nešnipinėkite vienas kito, ir neišpasakokite vienas kito silpnybių“. (Al-Bukhari).

PAVYDAS
„Saugokitės pavydo, nes kaip ugnis degina malkas, taip pavydas degina jūsų gerus darbus“. (Abu Dawud).
„Nėra nieko žiauriau, kaip suteršti musulmono reputaciją“. (At-Tirmidhi).

PYKTIS
„Ne tas yra stiprus, kuris gali sumušti kitą žmogų, bet tas, kuris moka kontroliuoti savo pyktį“. (Al-Bukhari, Muslim).
„Jei tave kankina pyktis, tai atsisėsk, o jei ir tai nepadeda, tai atsigulk“. (At-Tirmidhi).

IŠDIDUMAS
„Tas, kuris savo širdyje turi nors kruopelytę išdidumo, neįžengs į Rojų“. (Al-Bukhari).

ĮŽEIDINĖJIMAS
„Įžeisti musulmoną yra nuodėmė, o užmušti jį yra tas pats, kas būti netikinčiu“. (Al-Bukhari, Muslim).

VEIDMAINIAVIMAS
„Yra trys požymiai, pagal kuriuos pažinsite veidmainį: kuomet jis kalba, jis meluoja; kuomet jis pažada, savo pažado nesilaiko; kuomet juo yra pasitikima, jis jus apvilia“. (Al-Bukhari).

PATYČIOS
„Tikras tikintysis nesityčioja iš kitų,  neprakeikia, nekalba netiesos, nešneka niekalų ir neliežuvauja“.  (At-Tirmidhi).
„Nesidžiauk kito musulmono nelaime, nes Allachas gali jo nelaimę pašalinti ir palikti tave tokioje pačioje nelaimėje“. (At-Tirmidhi).
„Saugokis! Kiekviename mūsų yra mėsos gabalėlis. Jei jis sveikas, tuomet visas mūsų kūnas sveikas, o jei jis serga, tuomet ir visas mūsų kūnas serga. Saugokis, nes tai yra širdis“. (Al-Bukhari, Muslim).