BUDA ir BUDIZMAS

Ne taip kaip praėjęs, mūsų amžius neabejoja, kad “istorinis” Buda, budizmo tikėjimo pradininkas, iš tikrųjų gyveno.Jo gyvenimas apipintas gausiomis legendomis: tradicija mums išsaugojo ne detalią biografiją, bet veikiau portretą idealo kokiu turėtų stengtis tapti kiekvienas budistas.

Sidharta Gautama, vėliau išgarsėjęs kaip Buda, gimė apie 560m.pr.Kr.

Tėvai parinko berniukui Sidhartos vardą, kuris reiškia “tasai, kuris pasiekė tikslą”.Vėliau pagal kilmingą indų šeimos paprotį jis pasirinko antrą vardą- Gautama, taip pagerbdamas garsų induizmo mokytoją, kurio mokiniu ir pasiekėju laikomas.Budos vardas, kuriuo jis vėliau žinomas, iš tiesų yra garbės titulas, reiškiąs “pabudusysis, praregėjusysis, nušvitusysis”.

Budos mokymas
K a r m a- jos dėsnis , arba priežasties ir pasekmės dėsnis, pasireiškia tiek moraline, tiek fizine žmogiškojo gyvenimo dimensija. Geri ir pikti žmogaus darbai sukausto jį karmos grandinėmis ir pririša prie “atgimimų ciklo”.

R e i n k a r n a c i j a- visos žmogiškosios būtybės gerų ar piktų savo poelgių pasekmes patiria per reinkarnaciją, arba naują gimimą.Jų poelgiai, kalbėjimas ir mintys ankstesniuose gyvenimuose nulemia naujo įsikūnijimo aplinkybes.

I š i v a d a v i m a s   i š   k a r m o s- jeigu žmogus teisingai supranta žmogiškąją savo situaciją,- suvokia, jog jis įkalintas karmos rate,- ir jeigu paklūsta teisingiems reikalavimams, jis gali pranokti, peržengti žmogiškąją situaciją.Tačiau tai nereiškia, jog žmogus panaikina karmą- ne , jis išsilaisvina iš vidinių karmos gniaužtų, pakeisdamas savo gyvenimo orientaciją.Tuomet ir prasideda naujas procesas, kurio metu galima pelnyti vadinamą “teigiamą karmą”, o jos pozityvias pasekmes netrukus pajunta ir pats žmogus, ir kiti aplinkiniai.

K e t u r i o s   t a u r i o s i o s   t i e s o s :
•    Universali žmogiškoji patirtis- dvasinė, emocinė, net ir fizinė kančia būna nulemta praėjusio gyvenimo karmos.
•    Tai suvokimas, kad kančios priežastis yra blogų dalykų troškimas, godus jų vaikymasis ar neteisėtas, net ir savaime gerų dalykų reikalavimas.Svarbiausia žmogaus problema, kad iškreipiama tikrųjų vertybių samprata, kad žmogus šio pasaulio daiktams bei asmenims priskiria tokias vertybes, kokių jie turėti negali.Juk niekas materialiniame pasaulyje nėra vertas tikros pagarbos, niekuo iš tiesų negalima pasitikėti, į nieką atsiremti.
•    Iš kančios įmanoma išsivaduoti.Juk Gautama parodė, kaip išsprendžiama ši žmogiškoji dilema.
•    Kaip išsivaduoti iš karmos.Tai aštuongubas taurusis kelias.

A š t u o n g u b a s   t a u r u s i s   k e l i a s :
•    Teisingas žinojimas
•    Teisinga nuostata arba nusiteikimas
•    Teisingas kalbėjimas
•    Teisingi poelgiai
•    Teisinga veikla
•    Teisingos pastangos
•    Teisinga dėmesio koncentracija
•    Teisinga meditacija
Šiuos aštuonis principus galima sugrupuoti kaip tris bendresnius reikalavimus :
•    Pirmieji du principai reikalauja išminties bei teisingo supratimo.
•    Kiti trys principai reikalauja etiško elgesio.
•    Paskutiniai trys principai reikalauja proto disciplinos.

N i r v a n a- gyvenimo tikslas.Priešingai eretiškai budizmo interpretacijai nirvana nėra susinaikinimas.Atvirkščiai, nirvana yra transformuota žmogaus sąmonės būsena, nepriklausoma realybė, turinti savo pačios dinamizmą.Tai visiška priešingybė materialiajam pasauliui, amžinybės karalija, tai, kas absoliučiai patikima, tikroji priebėga.

D h a r m a- kelias, kuriuo einama į nirvaną: tai lyg ir asmens dinamizmas, kuris suteikia individui vidinę stiprybę, o jo gyvenimui- naują kokybę.

Buda patraukliai kalbėjo apie dharmą, jis mokė, kad , religinio gyvenimo esmė slypi draugystėje, brolybėje, meilėje gėriui.Meilė gėriui- tai pirmutinė sąlyga ir tam, kuris dar tik pradėjo aštuongubą taurųjį kelią, ir tam, kuris jau tolokai juo nužengė.

BUDIZMAS MŪSŲ DIENOMIS
Dar ankstyvuoju savo istorijos laikotarpiu budizmas smarkiai keitėsi ir šakojosi, tas pats vyksta ir dabar.Kai kuriose pietryčių Azijos šalyse buvo mėginama netgi suderinti budizmą su marksizmu.Tokia marksizmo ir budizmo sintezė įmanoma todėl, kad tradicinė marksizmo religijos kritika tiesiogiai budizmo nepalietė.Žinoma, tokie žingsniai susilaukė negailestingos kritikos.Juk komunizmas galų gale siekė įsitvirtinti pats, ir jo apologetus vargu ar patenkino perspektyva remti budizmą.Nors praktiniu požiūriu budizmas ir marksizmas turi panašumų, visgi esminės jų nuostatos labai skiriasi.Budizmas, priešingai marksizmui, juk ragina siekti tikslo, kuris neapsiriboja regimuoju pasauliu: politiniai ar socialiniai aspektai, šioje pasaulėžiūroje tevaidina menką vaidmenį arba neturi jokios reikšmės.

Dabar po budos šventyklas gali pasižvalgyti tik tie, kurių drabužiai dengia kaklą, rankas, kojas.Budos šventyklos kompleksas- švenčiausia kiekvieno čionykščio vieta.Pastatai žavi prabanga, auksinėmis saulėje tviskančiomis plokštelėmis aplipdytais stogais.Smaragdinis Buda iš tiesų yra ne smaragdinis, o išskoptas iš didžiulio 66m aukščio žaliojo žadeito luito.Atsižvelgiant į metų laiką, jis puošiamas skirtingais apdarais.Kad ir Tailande yra trys metų laikai: drėgnasis, karštasis ir vėsusis, taigi Buda turi tiek pat komplektų drabužių: galvos apdangalą ir apsiaustą, karūną ir papuošalus bei auksinį šaliką.

Vaikštinėdami gatvėmis būtinai sutiksite vienuolius, iš minios išsiskiriančius skaisčiai oranžiniais drabužiais.Tailando karalystėje budizmą išpažįsta šiuo metu net 95 proc.gyventojų, o kiekvienas doras budistas vyras savo gyvenime bent kartą turi pabūti vienuoliu.Vienuoliai meldžiasi, medituoja, privalo laikytis celibato.Valgo vos kartą per dieną ir neturi jokio turto,išskyrus dėvimus drabužius.