VIEŠAS KALČIŲ IŠPAŽINIMAS

Aš, vargšas nusidėjėlis, išsižadu piktojo priešo, visų jo vilionių, jo patarimų ir darbų. Tikiu Dievą Tėvą, Dievą Sūnų ir Dievą Šventąją Dvasią. Taip pat tikiu visa, ką tikėti liepia visuotinė Bažnyčia. Šiame šventame katalikų tikėjime aš išpažįstu ir prisipažįstu visagaliam Dievui, Marijai, jo kilniajai Motinai, visiems šventiesiems savo kaltę, kad nuo pat savo vaikystės iki šios valandos dažnai ir daug nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais daugelyje gerų darbų. Tai yra atsitikę slaptoje ir viešai, žinant ir nepagalvojus, prieš dešimt Dievo Įsakymų, septyniose pagrindinėse ydose, penkiais mano kūno pojūčiais, prieš Dievą, prieš mano artimą ir prieš mano vargšės sielos išganymą. Aš gailiuosi už šias ir visas savo nuodėmes ir dėl jų širdingai atgailauju. Todėl nuolankiai meldžiu Tave, amžinasis ir gailestingasis Dieve, suteik man savo dievišką malonę ir pratęsk mano gyvenimą tiek, kad dar čia galėčiau išpažinti ir apgailėti visas savo nuodėmes, įgyti Tavo dievišką palankumą ir po šio vargingo gyvenimo pasiekčiau amžinąjį džiaugsmą ir palaimą. Todėl mušuosi sau į nuodėmingą širdį ir kalbu kartu su viešais nusidėjėliais: Viešpatie Dieve, būk gailestingas man, vargšui nusidėjėliui. Amen.