ŠV. ANTANO KLARETO TRYS PRAŠYMAI MARIJOS ŠIRDŽIAI

“Aš garbinu Tave, labiausiai meilės vertoji Marijos Širdie, kurioje visuomet dega gyvoji Dievo meilės liepsna. Dėl šios meilės prašau Tave, o mano geroji Motina, uždek mano drungnoje širdyje tą ugnį, kuria Tu pati liepsnoji.

„Sveika, Marija“, „Garbė Dievui Tėvui“

Aš garbinu Tave, tyriausioji Marijos Širdie, iš kurios auga gražioji mergaitiško tyrumo lelija. Dėl šio tyrumo prašau Tave, mano nekaltoji Motina, nuskaistink mano suteptą širdį, įkvėpdama jai meilę tyrumui ir skaistybei.

„Sveika, Marija“, „Garbė Dievui Tėvui“

Aš garbinu Tave, liūdinti Marijos Širdie, perverta skausmo kalavijo dėl Tavo mylimojo Sūnaus Jėzaus kančios ir mirties, ir dėl įžeidimų, kurie iki šiol tenka dieviškajai didybei. Teikis, mano sopulingoji Motina, mano kietą širdį persmelkti gyva atgaila už mano nuodėmes ir stipriu skausmu dėl paniekinimų ir piktžodžiavimų, kurias mano garbingojo Atpirkėjo dieviškoji Širdis be sustojimo patiria iš nusidėjėlių.

„Sveika, Marija“, „Garbė Dievui Tėvui“

Malonioji Marijos Širdie, būk mano išganymas!”