PENKIŲ VIEŠPATIES ŽAIZDŲ PAGARBINIMAS

V. Dieve, ateik manęs gelbėti. R. Viešpatie, skubėk man padėti.

V. Garbė Dievui Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. R. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.

Labiausiai meilės vertas nukryžiuotasis Viešpatie Jėzau! Štai aš nuolankiai klūpau ir garbinu kartu su Marija, Tavo Švenčiausiąja Motina, su visais angelais ir dangaus šventaisiais šventą Tavo dešiniosios rankos žaizdą. Dėkoju Tau už begalinę meilę, dėl kurios Tu noriai iškentėjai tiek karčių skausmų už mano nuodėmes. Iš visos širdies aš bjauriuosi jomis. Aš prašau Tavęs, suteik, kad Tavo Bažnyčia pergalingai įveiktų visus priešus ir kad visi jos vaikai ištikimai žengtų Tavo įsakymų keliu.

Tėve mūsų. Sveika, Marija. Garbė Dievui Tėvui.

Labiausiai meilės vertas nukryžiuotasis Viešpatie Jėzau! Štai aš nuolankiai klūpau ir garbinu kartu su Marija, Tavo Švenčiausiąja Motina, su visais angelais ir dangaus šventaisiais šventą Tavo kairiosios rankos žaizdą. Prašau Tave, būk maloningas vargšams nusidėjėliams ir mirštantiems, visų pirma tiems, kurie nenori su Tavimi susitaikyti.

Tėve mūsų. Sveika, Marija. Garbė Dievui Tėvui.

Labiausiai meilės vertas nukryžiuotasis Viešpatie Jėzau! Štai aš nuolankiai klūpau ir garbinu su Marija, Tavo Švenčiausiąja Motina, visais angelais ir dangaus šventaisiais Tavo dešiniosios kojos žaizdą. Prašau Tave, duok, kad iš kunigų ir Tau pašvęstų sielų tarpo kiltų daug šventųjų.

Tėve mūsų. Sveika, Marija. Garbė Dievui Tėvui.

Labiausiai meilės vertas nukryžiuotasis Viešpatie Jėzau! Štai aš nuolankiai klūpau ir garbinu kartu su Marija, Tavo Švenčiausiąja Motina, visais angelais ir dangaus šventaisiais šventą Tavo kairiosios kojos žaizdą. Aš prašau Tave, išvaduok sielas iš skaistyklos, pirmiausia tas, kurios savo gyvenime labiausiai garbino Tavo šventąsias žaizdas.

Tėve mūsų. Sveika, Marija. Garbė Dievui Tėvui.

Labiausiai meilės vertas nukryžiuotasis Viešpatie Jėzau! Štai aš nuolankiai klūpau ir garbinu su Marija, Tavo Švenčiausiąja Motina, visais angelais ir dangaus šventaisiais Tavo šventą šono žaizdą. Prašau Tave, palaimink ir išklausyk visus, kurie prašė mane prisiminti juos maldoje.

Tėve mūsų. Sveika, Marija. Garbė Dievui Tėvui.

V. Sopulingoji Mergele. R. Melski už mus! (3 kartus)

Melskimės. Nukryžiuotasis Viešpatie Jėzau! Savo kančios nuopelnais suteik galios mano maldai. Padėk man šventai gyventi, duok malonę mirties valandą priimti šventuosius Sakramentus ir padovanok man amžinąją šlovę danguje. Amen.