PALAIMINIMAS Į ŠV. VIETAS KELIAUJANTIEMS PILIGRIMAMS

Ant. Ramiu * ir sėkmingu keliu teveda jus visagalis ir gailestingasis Viešpats, o angelas Rapolas telydi jus kelionėje, kad ramiai, saugiai ir džiaugsmingai sugrįžtumėte pas savuosius.

+ Šlovė Viešpačiui, Izraelio Dievui, * kad aplankė savo tautą ir ją atpirko.

Ir iškėlė mūsų išganymo ragą * savo tarno Dovydo namuose.

Kaip yra sakęs šventųjų lūpomis, * nuo amžių per savo pranašus:

Jis išgelbės mus nuo priešų, * ir iš rankos tų, kurie mūsų nekenčia.

Kad suteiktų mūsų tėvams gailestingumą * ir atsimintų savo šventą sandorą.

Priesaiką, duotą mūsų tėvui Abraomui, * jog leis mums.

Kad be baimės, iš priešų rankos išvaduoti, * jam tarnautume.

Šventumu ir teisumu jo akyse * per visas mūsų dienas.

O tu, vaikeli, vadinsies Aukščiausiojo pranašu, * nes tu eisi pirma Viešpaties jam kelio nutiesti.

Kad duotum jo liaudžiai išganymo mokslą, * per nuodėmių atleidimą.

Dėl mūsų Dievo širdingo gailesčio, * kuris aplankė mus, aukštai patekėjęs.

Kad apšviestų tūnančius tamsoje ir mirties ūksmėje, * kad pakreiptų mūsų žingsnius į ramybės kelią.

Garbė Dievui Tėvui…

Ant. Ramiu…

Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Tėve mūsų (tyliai iki:)

V. Ir neleisk mūsų gundyti. R. Bet gelbėk mus nuo pikto.

V. Gelbėk savo tarnus. R. Mano Dieve, pasitikinčius Tavimi!

V. Siųsk jiems, Viešpatie, pagalbą iš šventovės. R. Ir iš Siono saugoki juos.

V. Būk mums, Viešpatie, stiprybės bokštas. R. Priešo akivaizdoje.

V. Nieko iš mūsų tenelaimi priešas. R. Ir nedorybės sūnus tenedrįsta mums kenkti.

V. Pagirtas Viešpats šiandien ir kasdien. R. Teparengia sėkmingą kelią mus Dievas, mūsų gelbėtojas.

V. Savo kelius, Viešpatie, mums parodyk. R. Ir išmokyk mus savo takų.

V. Kad mūsų keliai būtų nukreipti. R. Saugant Tavąjį teisumą.

V. Kreivi keliai taps tiesūs. R. O duobėti – lygiais vieškeliais.

V. Dievas įsakė savo angelams dėl tavęs. R. Kad tave sergėtų visuose tavo keliuose.

V. Viešpatie, išklausyk mano maldą. R. Ir mano šauksmas Tave tepasiekia.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Dieve, Tu Izraelio vaikams leidai per jūros vidurį pereiti sausomis kojomis, o Tavo vedanti žvaigždė parodė kelią trims išminčiams. Suteik jiems, meldžiame, sėkmingą kelionę ir ramų orą, kad lydint Tavo šventajam angelui, jie galėtų sėkmingai pasiekti vietą, į kurią eina ir galiausiai amžinojo išganymo uostą.

Dieve, Tu savo tarną Abraomą, išvedęs iš Chaldėjos Uro, saugojai nepažeistą visuose jo klajonių keliuose. Meldžiame, teikis apsaugoti šiuos savo tarnus. Būk jiems, Viešpatie, pagalba ruošiantis, paguoda kelyje, pavėsis kaitroje, pastogė lietuje ir šaltyje, vežimas nuvargus, apsauga pavojuose, lazda kad nepaslystų, uostas sudužus laivui, kad Tavo vedami jie laimingai nuvyktų ten, kur ketina ir po to sveiki grįžtų pas savuosius.

Išgirsk, meldžiame, Viešpatie, mūsų prašymus ir savo tarnų kelionę nukreipk į Tavo išganingą gerovę, kad visuose kelio ir šio gyvenimo netikėtumuose juos visuomet saugotų Tavo globa.

Suteik, meldžiame, visagalis Dieve, kad Tavo šeima žengtų išganymo keliu ir, sekdama šventojo Pirmtako Jono raginimu, saugiai pasiektų Tą, kurį jis skelbė – mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų.

Išklausyk, Viešpatie, mūsų maldas, maloningai lydėk Tavo tarnus kelionėje ir visur suteik jiems Tavo pasigailėjimą, nes visur esi, kad jie, Tavo pagalba apginti nuo visų priešingumų, skirtų Tau padėkos maldas. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

Visagalio Dievo: Tėvo, ir Sūnaus, + ir Šventosios Dvasios ramybė ir palaiminimas tenusileidžia ant jūsų ir visuomet tepasilieka. R. Amen.