MALDOS KŪDIKĖLIO JĖZAUS GARBEI

“V. Dieve, ateik manęs gelbėti. R. Viešpatie, skubėk man padėti.

V. Garbė Dievui Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. R. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.

Tėve mūsų…

I. Meilusis Kūdikėli Jėzau, nusileidęs iš Tėvo prieglobsčio mūsų išganymui, Šventosios Dvasios pradėtas, neišsigandęs Mergelės įsčių, Žodi, tapęs kūnu, prisiėmęs tarno išvaizdą, pasigailėk mūsų! R. Pasigailėk mūsų, Kūdikėli Jėzau, pasigailėk mūsų!

Sveika, Marija…

II. Meilusis Kūdikėli Jėzau, su savo Mergele Motina aplankęs Elzbietą, Tavo Pirmtaką Joną Krikštytoją pripildęs Šventąja Dvasia ir pašventinęs dar jo motinos įsčiose, pasigailėk mūsų! R. Pasigailėk mūsų, Kūdikėli Jėzau, pasigailėk mūsų!

Sveika, Marija…

III. Meilusis Kūdikėli Jėzau, devynis mėnesius buvęs uždarytas įsčiose, nekantriai Mergelės Marijos ir šventojo Juozapo lauktas ir paaukotas Dievui Tėvui už pasaulio išganymą, pasigailėk mūsų! R. Pasigailėk mūsų, Kūdikėli Jėzau, pasigailėk mūsų!

Sveika, Marija…

IV. Meilusis Kūdikėli Jėzau, Betliejuje gimęs iš Mergelės Marijos, vystyklais suvyniotas, į ėdžias paguldytas, angelų paskelbtas ir piemenų aplankytas, pasigailėk mūsų! R. Pasigailėk mūsų, Kūdikėli Jėzau, pasigailėk mūsų!

Sveika, Marija…

Jėzau, Tau tebus garbė,

Tau, kuris gimei iš Mergelės,

Su Tėvu ir gerąja Dvasia

Per visus amžius. Amen.

V. Kristus yra šalia mūsų. R. Eikime jo pagarbinti.

Tėve mūsų…

V. Meilusis Kūdikėli Jėzau, po aštuonių dienų sužeistas apipjaustant, pavadintas šlovingu Jėzaus vardu ir taip iš anksto vardu ir krauju paskirtas Išganytojo tarnybai, pasigailėk mūsų! R. Pasigailėk mūsų, Kūdikėli Jėzau, pasigailėk mūsų!

Sveika, Marija…

VI. Meilusis Kūdikėli Jėzau, vedančios žvaigždės parodytas trims Išminčiams, ant Motinos kelių jų pagarbintas ir apdovanotas paslaptingomis dovanomis: auksu, smilkalais ir mira, pasigailėk mūsų! R. Pasigailėk mūsų, Kūdikėli Jėzau, pasigailėk mūsų!

Sveika, Marija…

VII. Meilusis Kūdikėli Jėzau, šventykloje Motinos Mergelės paaukotas, Simeono rankomis apkabintas ir pranašės Onos apreikštas Izraeliui, pasigailėk mūsų! R. Pasigailėk mūsų, Kūdikėli Jėzau, pasigailėk mūsų!

Sveika, Marija…

VIII. Meilusis Kūdikėli Jėzau, nedoro Erodo ieškotas nužudyti, šventojo Juozapo su Motina nugabentas į Egiptą, išgelbėtas nuo žiauraus nužudymo ir pašlovintas Nekaltųjų kankinių Vaikelių balsais, pasigailėk mūsų! R. Pasigailėk mūsų, Kūdikėli Jėzau, pasigailėk mūsų!

Sveika, Marija…

Jėzau, Tau tebus garbė,

Tau, kuris gimei iš Mergelės,

Su Tėvu ir gerąja Dvasia

Per visus amžius. Amen.

V. Kristus yra šalia mūsų. R. Eikime jo pagarbinti.

Tėve mūsų…

IX. Meilusis Kūdikėli Jėzau, Egipte su švenčiausiąja Marija ir šventuoju patriarchu Juozapu pasilikęs iki Erodo mirties, pasigailėk mūsų! R. Pasigailėk mūsų, Kūdikėli Jėzau, pasigailėk mūsų!

Sveika, Marija…

X. Meilusis Kūdikėli Jėzau, iš Egipto su tėvais grįžęs į Izraelio žemę, kelionėje iškentėjęs daug vargų ir įžengęs į Nazareto miestą, pasigailėk mūsų! R. Pasigailėk mūsų, Kūdikėli Jėzau, pasigailėk mūsų!

Sveika, Marija…

XI. Meilusis Kūdikėli Jėzau, šventuosiuose Nazareto namuose, paklusnus tėvams, šventai gyvenęs, vargintas neturto ir sunkumų, augęs išmintimi, amžiumi ir malone bei sustiprėjęs, pasigailėk mūsų! R. Pasigailėk mūsų, Kūdikėli Jėzau, pasigailėk mūsų!

Sveika, Marija…

XII. Meilusis Kūdikėli Jėzau, dvylikos metų būdamas, keliavęs į Jeruzalę, tėvų su skausmu ieškotas ir po trijų dienų džiaugsmingai rastas tarp mokytojų, pasigailėk mūsų! R. Pasigailėk mūsų, Kūdikėli Jėzau, pasigailėk mūsų!

Sveika, Marija…

Jėzau, Tau tebus garbė,

Tau, kuris gimei iš Mergelės,

Su Tėvu ir gerąja Dvasia

Per visus amžius. Amen.

V. Žodis tapo kūnu, aleliuja. R. Ir gyveno tarp mūsų, aleliuja.

V. Kristus mums pasirodė, aleliuja. R. Eikime jo pagarbinti, aleliuja.

V. Žodis tapo kūnu. R. Ir gyveno tarp mūsų.

Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, dangaus ir žemės Viešpatie, Tu apsireiški mažutėliams. Suteik, meldžiame, kad mes, kurie pagarbiai minime šventąsias Tavo Sūnaus Kūdikėlio Jėzaus paslaptis, jomis taip pat pagarbiai sektume ir galėtume pasiekti dangaus karalystę, kurią pažadėjai mažutėliams. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.”