MALDA UŽ TĖVYNĘ IR TAIKĄ

V. Viešpatie, globok mūsų Tėvynę. R. Ir išklausyk mus, kai Tavęs šaukiamės.

V. Siųsk mums, Viešpatie, savo pagalbą. R. Ir maloningai mus saugok.

V. Tebūna taika mūsų miestams ir kaimams. R. O mūsų namams ramybė.

V. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą. R. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Visagalis amžinasis Dieve, dangaus tėvynės Kūrėjau ir Valdove, dieną ir naktį saugok mūsų šios žemės Tėvynę bei jos žmones, kad jie visuomet gyventų taikoje ir gerovėje.

Ištiesk, Viešpatie, savo tarnui N., Respublikos Prezidentui, Tavo dangiškos pagalbos dešinę, kad jis Tavęs visa širdimi ieškotų ir Tai, ko vertai prašys, pelnytų gauti. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

V. Telydi jus visada Dievo pagalba. R. Amen.