MALDA KRISTAUS MIRTIES ATMINIMUI

Stojo sutemos, kai žydai nukryžiavo Jėzų, nuo šeštos valandos iki devintos, saulei užtemus.

Tėve mūsų…

Apie devintą valandą Jėzus garsiai sušuko: „Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?“ (Mt 27, 46)

Tėve mūsų…

Paragavęs to vyno, Jėzus tarė: „Atlikta!“ Ir vėl sušuko galingu balsu: „Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasią“. Ir, nuleidęs galvą, atidavė dvasią. (Jn 19, 30, Lk 23, 46)

Tėve mūsų…

Ant. Jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą, kilniausią iš visų vardų (Fil 2, 8).

V. Garbiname, Tave, Kristau, ir šloviname Tave. R. Kad savuoju Kryžiumi atpirkai pasaulį.

Melskimės. Viešpatie, meldžiame Tave, pažvelk į šią savo šeimą, už kurią mūsų Viešpats Jėzus Kristus nedvejodamas pasidavė į nusikaltėlių rankas ir pakėlė kryžiaus kančią. Jis su Tavimi gyvena ir viešpatauja per amžių amžius. R. Amen.