MALDA KRISTAUS AGONIJOS ATMINIMUI

Alyvų kalne Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Mano siela mirtinai nuliūdusi. Likite čia ir pabudėkite kartu su manimi“. (Mt 26, 38)

Tėve mūsų…

Jis atsiklaupęs ėmė melstis: „Tėve, jei nori, atimk šitą taurę nuo manęs, tačiau tebūna ne mano, bet tavo valia!“ Jam pasirodė iš dangaus angelas ir jį sustiprino. (Lk 22, 41–43)

Tėve mūsų…

Mirtino sielvarto apimtas, jis dar karščiau meldėsi. Jo prakaitas pasidarė tarsi tiršto kraujo lašai, varvantys žemėn. (Lk 22, 44)

Tėve mūsų…

Ant. Visi mes pakrikome lyg avys, kiekvienas eidamas savo keliu, o Viešpats užkrovė jam mūsų visų kaltę. (Iz 53, 6)

V. Savo Sūnaus nepagailėjo Dievas. R. Bet atidavė jį už mus visus.

Melskimės. Viešpatie Jėzau Kristau, Tu panorėjai dėl pasaulio atpirkimo, kad atpirktum mus, varganus nusidėjėlius, kantriai nešti vargus ir suspaudimus, patyčias ir kaltinimus, bausmes ir kankinimus, kančią ir mirtį. Nuolankiai Tave meldžiame, kad visais savo kentėjimais, gyvenimu ir mirtimi užstotum mūsų sielas nuo savo teismo dabar ir mūsų mirties valandą. Teikis duoti gyviesiems gailestingumą ir malonę, mirusiems – atilsį ir atleidimą, o mums nusidėjėliams – amžinąjį gyvenimą ir džiaugsmą. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. R. Amen.