MALDA Į SEPTYNIS ŠV. GLOBĖJUS

1. Telaimina mane dangiškojo Tėvo visagalybė +, dieviškojo Sūnaus išmintis + ir Šventosios + Dvasios meilė. Amen.

2. Telaimina mane nukryžiuotasis Jėzus savo Brangiausiuoju Krauju. Vardan Dievo Tėvo +, ir Sūnaus +, ir Šventosios + Dvasios. Amen.

3. Telaimina mane Jėzus iš tabernakulio savo dieviškosios Širdies meile, vardan Dievo Tėvo +, ir Sūnaus +, ir Šventosios + Dvasios. Amen.

4. Telaimina mane iš dangaus Marija, dangiškoji Motina ir Karalienė, ir tepripildo mano sielą vis didesnės meilės Jėzui. Vardan Dievo Tėvo +, ir Sūnaus +, ir Šventosios + Dvasios. Amen.

5. Telaimina mane mano Angelas Sargas, teateina man į pagalbą visi šventieji angelai, kad apsaugotų mane nuo piktojo priešo žabangų. Vardan Dievo Tėvo +, ir Sūnaus +, ir Šventosios + Dvasios. Amen.

6. Telaimina mane mano šventieji gobėjai, mano šventasis Krikšto Gobėjas N. ir visi dangaus šventieji. Vardan Dievo Tėvo +, ir Sūnaus +, ir Šventosios + Dvasios. Amen.

7. Telaimina mane mano mylimų mirusių artimųjų ir net tolimiausių giminaičių vargšės vėlės skaistykloje. Tegul jos būna mano užtarėjomis prie Dievo sosto, kad ir aš pasiekčiau amžinąjį tikslą. Vardan Dievo Tėvo +, ir Sūnaus +, ir Šventosios + Dvasios. Amen.

Telaimina mane mūsų motina šventoji Bažnyčia, mūsų Šventasis Tėvas popiežius N., mūsų vyskupas N., visi vyskupai ir kunigai. Ir ta palaima, kuri teka iš visų aukojamų šventųjų Mišių, tegul kiekvieną dieną pasiekia mane, teikia man laimę, sveikatą ir visas galimas malones, saugo mane nuo visų nelaimių, duoda man ištvermės malonę ir palaimingą mirties valandą. Vardan Dievo Tėvo +, ir Sūnaus +, ir Šventosios + Dvasios. Amen.