MALDA Į NUKRYŽIUOTĄJĮ

Tau aukojame, Viešpatie Jėzau Kristau, Marijos, Tavo ir mūsų Motinos, stovinčios šalia kryžiaus, nuopelnus, kad, jai meilingai užtariant, pasiektume laimingą Tavo kančios ir mirties veikimą. Amen.