ŠV. IGNACO LOJOLOS LITANIJA

Kýrie eléison. Christe eléison. Kýrie eléison.

Kristau, išgirsk mus, R. Kristau, išklausyk mus.

Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,

Šventoji Dvasia, Dieve,

Šventoji Trejybe, vienas Dieve,

Šventoji Marija, R. melski už mus!

Šv. Ignacai, Jėzaus Draugijos įsteigėjau,

Šv. Ignacai, uolusis Dievo Sūnaus sekėjau,

Šv. Ignacai, nuostabusis Švenčiausiosios Mergelės garbintojau,

Šv. Ignacai, klaidingų mokslų naikintojau,

Šv. Ignacai, kariaujančios Bažnyčios galinga pagalba,

Šv. Ignacai, uolusis dažnos Komunijos platintojau,

Šv. Ignacai, tikrojo tikėjimo gynėjų vade,

Šv. Ignacai, jaunimo globėjau,

Šv. Ignacai, Jėzaus Vardui garbinti išrinktasis įranki,

Šv. Ignacai, stropusis katalikų tikėjimo gynėjau,

Šv. Ignacai, rūpestingasis kovotojau su ydomis,

Šv. Ignacai, uolusis tikrojo tikėjimo platintojau,

Šv. Ignacai, dėl didesnės Dievo garbės kovotojau,

Šv. Ignacai, veikliojo Jėzaus gyvenimo uolusis sekėjau,

Šv. Ignacai, krikščionybės švytury,

Šv. Ignacai, išmintingasis ir protingasis sielų vadove,

Šv. Ignacai, dvasinio gyvenimo šviesusis mokytojau,

Šv. Ignacai, dvasinių pratybų autoriau,

Šv. Ignacai, savo minčių ir darbų griežtas prižiūrėtojau,

Šv. Ignacai, tikrojo pamaldumo paveiksle,

Šv. Ignacai, nuolankumo stebukle,

Šv. Ignacai, ligonių gydytojau,

Šv. Ignacai, mirusiųjų prikėlėjau,

Šv. Ignacai, didis stebuklų darytojau,

Šv. Ignacai, sielų išganymo stropusis rėmėjau,

Šv. Ignacai, nelaimingųjų prieglobsti,

Šv. Ignacai, nuliūdusiųjų paguoda,

Šv. Ignacai, Dievo meile deganti auka,

Šv. Ignacai, klusnumo pavyzdy,

Šv. Ignacai, skaistybės mylėtojau ir gynėjau,

Šv. Ignacai, didis Kristaus neturto sekėjau,

Šv. Ignacai, piktųjų dvasių nugalėtojau,

Šv. Ignacai, dorybių pavyzdy,

Šv. Ignacai, dideliais apšvietimais gausiai Dievo apdovanotas,

Šv. Ignacai, dangaus Tėvo sujungtas su kryžių nešančiu Išganytoju,

Šv. Ignacai, kuris Švenčiausios Trejybės paslaptį įžvelgei pačiose jos gelmėse,

Šv. Ignacai, kuris šventuosius angelus pamaldžiai garbinai,

Šv. Ignacai, kuris kaip tikras apaštalas dirbai sielų išganymui,

Šv. Ignacai, kuris buvai pripildytas pranašiškos malonės ir dvasios,

Šv. Ignacai, mūsų galingas užtarėjau prie Dievo sosto,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. atleisk mums, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. išklausyk mus, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. pasigailėk mūsų!

V. Melskis už mus, šv. Ignacai, R. Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

Melskimės. Dieve, kuris savo Vardo didesnei garbei platinti per šv. Ignacą savo kariaujančią Bažnyčią sustiprinai nauja parama, suteik mums malonės, kad jo pagalba ir pavyzdžiu kariaudami čia žemėje laimėtumėm kartu su juo danguje garbės vainiką. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.