ŠV. ARKANGELO RAPOLO LITANIJA

“Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,

Šventoji Dvasia, Dieve,

Šventoji Trejybe, vienas Dieve,

Šventoji Marija, angelų Karaliene, R. melski už mus.

Šventasis Juozapai, angelų Karalienės Sužadėtini,

Šventasis arkangele Rapolai,

Šventasis Rapolai, Dievo gailestingumo pilnasis,

Šventasis Rapolai, tobulas dieviškojo Žodžio garbintojau,

Šventasis Rapolai, mūsų tabernakulių sergėtojau,

Šventasis Rapolai, šv. Mišių ir transsubstanciacijos gynėjau,

Šventasis Rapolai, kunigystės globėjau,

Šventasis Rapolai, toli nuo mūsų nuvejantis demonus,

Šventasis Rapolai, ydų naikintojau,

Šventasis Rapolai, mūsų prieglobsti visose kančiose,

Šventasis Rapolai, keliautojų vedly,

Šventasis Rapolai, kalinių guodėjau,

Šventasis Rapolai, vargšų džiaugsme,

Šventasis Rapolai, nepavargstantis kovotojau už sielų išganymą,

Šventasis Rapolai, gelbėtojau siaučiant marui, badui ir karui,

Šventasis Rapolai, apdovanotasis malone išgydyti,

Šventasis Rapolai, taikos ir gerovės angele,

Šventasis Rapolai, patikimas vedly dorybių ir šventumo kelyje,

Šventasis Rapolai, dangiškosios Jeruzalės švenčiausias kunigaikšti,

Šventasis Rapolai, jaunuolių nekaltybės sergėtojau,

Šventasis Rapolai, pagalba visų tų, kurie maldauja tavo paramos,

Šventasis Rapolai, buvęs vedliu ir paguoda Tobijui jo kelionėje,

Šventasis Rapolai, kurį Šventasis Raštas šitaip giria: „Rapolas, šventasis Dievo angelas, pasiųstas išgydyti Tobijo ir Saros“,

Šventasis Rapolai, jaunų šeimų globėjau,

Šventasis Rapolai, patikimas pašaukimų vedly ir sergėtojau,

Šventasis Rapolai, mūsų užtarėjau,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. atleisk mums, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. išklausyk mus, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. pasigailėk mūsų!

V. Melski už mus, šventasis Rapolai, mūsų vedly. R. Kad būtume ištikimi mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui.

Melskimės. Dieve, kuris savo tarnui Tobijui davei angelą Rapolą, kad lydėtų jį kelionėje; suteik ir mums malonę būti visada globojamiems, saugomiems ir palaikomiems šio gailestingojo vedlio. To prašome Tave per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. R. Amen.”