Senasis testamentas

No Image

NEHEMIJO KNYGA

A. NEHEMIJO DARBAI Nehemijo pašaukimas Hakalijo sūnaus Nehemijo pasakojimas. Dvidešimtaisiais metais, Kislevo mėnesį, man esant sostinėje Sūsoje, atvyko Hananis, vienas mano brolių, su keletu vyrų iš Judo. Aš teiravausi jų apie žydus – likutį, išsigelbėjusį…


No Image

EZDRO KNYGA

GRĮŽIMAS IŠ TREMTIES Kyro įsakas Pirmaisiais Persijos karaliaus Kyro metais, kad būtų įvykdytas per Jeremiją tartas VIEŠPATIES žodis, VIEŠPATS įkvėpė Persijos karalių Kyrą išleisti šį įsaką visai karalystei ir žodžiu, ir raštu: “Taip kalbėjo Persijos…


No Image

ANTROJI KRONIKŲ KNYGA

A. SALIAMONO KARALIAVIMAS Dievas suteikia Saliamonui išmintį Dovydo sūnus Saliamonas įsitvirtino savo karalystėje. VIEŠPATS, jo Dievas, buvo su juo ir darė jį vis iškilesnį. Saliamonas sušaukė visą Izraelį – tūkstantininkus ir šimtininkus, teisėjus ir visus…


No Image

PIRMOJI KRONIKŲ KNYGA

A. GENEALOGINIAI SĄRAŠAI NUO ADOMO IKI IZRAELIO Trijų tautų grupuočių kilmė Adomas, Setas, Enošas; Kenanas, Mahalalelis, Jaredas; Enochas, Metušelahas, Lamechas; Nojus, Šemas, Hamas ir Jafetas. JafetitaiJafeto palikuonys: Gomeras, Magogas, Madajis, Javanas, Tubalis, Mešechas ir Tyras….


No Image

ANTROJI KARALIŲ KNYGA

D. IZRAELIO IR JUDO KARALYSTĖS Ahazijas teiraujasi Baal-Zebubo Ahabui mirus, Moabas sukilo prieš Izraelį. Ahazijas nukrito pro turėklus nuo savo rūmų viršutinio aukšto Samarijoje ir susižeidė. Jis tad išsiuntė pasiuntinius, duodamas jiems nurodymus: “Nueikite pas…


No Image

PIRMOJI KARALIŲ KNYGA

A. SALIAMONO KARALYSTĖ Paskutinės Dovydo dienos Karalius Dovydas buvo senas, seno amžiaus, ir, nors patalais apklotas, sušilti nebegalėdavo. Jo dvariškiai tad vienas po kito jam kalbėjo: “Leisk mums surasti savo viešpačiui karaliui jauną mergelę. Tetarnauja…


No Image

ANTROJI SAMUELIO KNYGA

Dovydas sužino apie Sauliaus mirtį Po Sauliaus mirties, – Dovydas jau buvo sugrįžęs nugalėjęs amalekitus, – Dovydas praleido dvi dienas Ziklage. Trečią dieną iš Sauliaus stovyklos ūmai atėjo vyras suplėšytais drabužiais ir dulkėmis ant galvos….


No Image

PIRMOJI SAMUELIO KNYGA

A. PASKUTINIŲ TEISĖJŲ – ELIO IR SAMUELIO ISTORIJA Samuelio gimimas . Ramatajimuose gyveno kažkoks vyras, zufitas iš Efraimo aukštumų, vardu Elkana, efratiečio Zufo sūnaus Tohu’o sūnaus Elihu’o sūnaus Jerohamo sūnus. . Jis turėjo dvi žmonas….


No Image

RUTOS KNYGA

A. PASAKOJIMO SCENA Teisėjų valdymo laikais kraštą ištiko badas. Vienas žmogus iš Judo Betliejaus su žmona ir dviem sūnumis išsikėlė į Moabo lygumas, norėdamas pergyventi badą. Žmogus vadinosi Elimelechas, jo žmona – Naomė, o sūnūs…


No Image

TEISĖJŲ KNYGA

A. KANAANAS PO JOZUĖS MIRTIES Pagonių likučiai Kanaane Vienu metu, mirus Jozuei, izraeliečiai teiravosi VIEŠPATIES, klausdami: “Kas turi pirmasis iš mūsų žygiuoti prieš kanaaniečius ir su jais kovoti?” VIEŠPATS atsakė: “Težygiuoja Judo {giminė}. Nūn atiduodu…