Po ilgos kelionės lai būna poilsis ramus

Po ilgos kelionės lai būna poilsis ramus.