ŠV. ANZELMO KRYŽIAUS PAŠLOVINIMAS

Sveikas, šventasis kryžiau, mūsų galybe! Sveikas, garbingasis kryžiau, mūsų šlove ir garbe! Sveikas, kryžiau, mūsų pagalba ir prieglobsti! Sveikas, kryžiau, visų liūdinčiųjų paguoda! Sveikas, kryžiau, mūsų pergale ir viltie! Sveikas, kryžiau, mūsų gynėjau ir gyvenime! Sveikas, kryžiau, mūsų atpirkime ir išvadavime! Sveikas, kryžiau, išganymo ženkle ir neįveikiamas mūre prieš visą priešo galybę! Tegul kryžius man visuomet bus mano krikščioniška viltis. Tebus man kryžius prisikėlimas mirštant. Tebus man kryžius triumfas prieš demonus. Tebus man kryžius mane guodžianti motina. Tebus man kryžius atilsis mano varguose. Tebus man kryžius lazda mano senatvėje. Tebus man kryžius vaistas sergant. Tebus man kryžius mano nuogumo uždengimas. Tebus man kryžius mano gyvenimo paguoda. Tebus man kryžius guodėjas visuose mano prispaudimuose. Tebus man kryžius vaistas nuo visų vargų. Tebus man kryžius vaistas mano ligoms ir apsauga nuo visų priešingumų. Amen.