SEPTYNI JĖZAUS ŽODŽIAI ANT KRYŽIAUS

“V. Dieve, ateik manęs gelbėti. R. Viešpatie, skubėk man padėti.

R. Garbė Dievui Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. R. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.

I. Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro.

Gerasis Jėzau, iš meilės man Tu ant kryžiaus kentėjai agonijos baimę. Savo kančiomis Tu norėjai atlyginti už mano nuodėmių kaltę. Tu atvėrei savo lūpas, kad amžinojo teisingumo akivaizdoje išmelstum man atleidimą. Būk gailestingas visoms krikščionių sieloms, kenčiančioms agoniją, pasigailėk ir manęs! Kai aš gulėsiu mirties patale, dėl savo Brangiausiojo Kraujo, pralieto mūsų išganymui, nuopelnų padovanok man nuoširdų skausmą dėl mano nuodėmių, kad mano siela galėtų nueiti į Tavo begalinio gailestingumo prieglobstį.

Garbė Dievui Tėvui…

Pasigailėk mūsų, Viešpatie, pasigailėk mūsų!

Mano Dieve, aš tikiu į Tave, aš turiu viltį Tavyje, aš myliu Tave. Aš gailiuosi, kad Tave įžeidžiau savo nuodėmėmis.

II. Dar šiandien tu būsi su manimi rojuje.

Gerasis Jėzau, iš meilės man Tu ant kryžiaus kentėjai agonijos baimę. Tu noriai ir didžiadvasiškai išklausei pasitikėjimo pilną gerojo plėšiko prašymą. Jis nepaisant Tavo pažeminimo pažino Tavyje Dievo Sūnų, o Tu pažadėjai jam rojų. Pasigailėk visų krikščionių sielų, kenčiančių agoniją, pasigailėk ir manęs! Kai aš gulėsiu mirties patale, dėl savo Brangiausiojo Kraujo nuopelnų įkvėpk į mano širdį tokį gyvą, tvirtą ir nepajudinamą tikėjimą, kad jokios piktojo priešo pagundos manęs nesutrikdytų, kad ir aš pasiekčiau rojų danguje.

Garbė Dievui Tėvui…

Pasigailėk mūsų, Viešpatie, pasigailėk mūsų! Mano Dieve…

III. Štai tavo motina! Štai tavo sūnus!

Gerasis Jėzau, iš meilės man Tu ant kryžiaus kentėjai agonijos baimę. Tu nežiūrėjai savo kančių ir palikai man savo šventąją Motiną kaip savo meilės laidą. Jai tarpininkaujant aš galiu savo varguose su visišku pasitikėjimu kreiptis į Tave. Būk gailestingas visoms krikščionių sieloms, kenčiančioms agoniją, pasigailėk ir manęs! Kai aš gulėsiu mirties patale, dėl Tavo mylimosios Motinos kentėjimų padovanok man tvirtą pasitikėjimą begaliniais Tavo Brangiausiojo Kraujo nuopelnais, kad išvengčiau amžino pasmerkimo, kurio nusipelniau dėl savo nuodėmių.

Garbė Dievui Tėvui…

Pasigailėk mūsų, Viešpatie, pasigailėk mūsų! Mano Dieve…

IV. Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?

Gerasis Jėzau, iš meilės man Tu ant kryžiaus kentėjai agonijos baimę. Viena kančia po kitos užgriuvo Tave, Tu kentei ir didžiulius kūno skausmus, ir kantriai pakėlei sielos kartybę, kai Tavo amžinasis Tėvas apleido Tave. Būk gailestingas visoms krikščionių sieloms, kenčiančioms agoniją, pasigailėk ir manęs! Kai gulėsiu mirties patale, dėl savo Brangiausiojo Kraujo nuopelnų padėk man, kad aš kantriai pakelčiau visus merdėjimo skausmus ir baimę, kad suvienyčiau savo kančią su Tavąja ir taip pelnyčiau dalį Tavojoje karalystėje danguje.

Garbė Dievui Tėvui…

Pasigailėk mūsų, Viešpatie, pasigailėk mūsų! Mano Dieve…

V. Trokštu!

Gerasis Jėzau, iš meilės man Tu ant kryžiaus kentėjai agonijos baimę. Tau dar nebuvo gana daugybės pasityčiojimų ir kankinimų. Tu norėjai dar daugiau pakelti, kad visi žmonės būtų išgelbėti. Gilios Tavo kančių jūros neužteko, kad numalšintų Tavo mylinčios Širdies troškulį. Pasigailėk visų krikščionių sielų, kenčiančių agoniją, pasigailėk ir manęs! Kai aš gulėsiu mirties patale, dėl savo Brangiausiojo Kraujo nuopelnų uždek mano širdyje tokią meilės liepsną, kad mirčiau trokšdamas susivienyti su Tavimi visai amžinybei.

Garbė Dievui Tėvui…

Pasigailėk mūsų, Viešpatie, pasigailėk mūsų! Mano Dieve…

VI. Atlikta.

Gerasis Jėzau, iš meilės man Tu ant kryžiaus kentėjai agonijos baimę. Iš šios tiesos katedros Tu galiausiai paskelbei, kad atpirkimo darbas atliktas. Taip žmogus iš rūstybės ir pražūties vaiko tapo Dievo sūnumi ir dangaus paveldėtoju. Būk gailestingas visoms krikščionių sieloms, kenčiančioms agoniją, pasigailėk ir manęs! Kai aš gulėsiu mirties patale, dėl savo Brangiausiojo Kraujo nuopelnų visiškai išvaduok mane nuo pasaulio ir nuo manęs paties, padėk man, kad aš nuoširdžiai atnašaučiau savo gyvenimo auką kaip atgailą už mano nuodėmes.

Garbė Dievui Tėvui…

Pasigailėk mūsų, Viešpatie, pasigailėk mūsų! Mano Dieve…

VII. Tėve, į Tavo rankas atiduodu savo dvasią!

Gerasis Jėzau, iš meilės man Tu ant kryžiaus kentėjai agonijos baimę. Tu tobulai paaukojai savo sunkiąją auką ir priėmei savo amžinojo Tėvo valią. Tu atidavei savo dvasią į jo rankas, palenkei savo galvą ir iškvėpei sielą. Būk gailestingas visoms krikščionių sieloms, kenčiančioms agoniją, pasigailėk ir manęs! Kai aš gulėsiu mirties patale, dėl savo Brangiausiojo Kraujo nuopelnų padėk man, kad aš visiškai pasiduočiau Tavo dieviškajai valiai, kad būčiau pasirengęs mirti arba gyventi, jei to panorėsi, kad nieko kito nenorėčiau, tik Tavo maloningosios valios išsipildymo. Garbė Dievui Tėvui…

Pasigailėk mūsų, Viešpatie, pasigailėk mūsų! Mano Dieve…

Malda į Sopulingąją Mergelę

Švenčiausioji Sopulingoji Mergele! Dėl baisių kančių, kurias Tu iškentėjai kryžiaus papėdėje per tris Jėzaus merdėjimo valandas, stovėk ir prie manęs, savo kančių vaiko, kai aš kentėsiu agoniją. Padėk man savo užtarimu, kad iš mirties patalo galėčiau pereiti į dangiškąjį rojų ir ten amžinai būti su Tavimi.

V. Nuo staigios ir netikėtos mirties. R. Gelbėk mus, Viešpatie!

V. Nuo velnio žabangų. R. Gelbėk mus, Viešpatie!

V. Nuo amžinosios mirties. R. Gelbėk mus, Viešpatie!

Melskimės. Dieve, savo Sūnaus skausminga mirtimi dėl žmonijos išganymo Tu davei mums pavyzdį ir išgelbėjimą. Meldžiame Tave, suteik, kad mes savo merdėjimo kančiose pajustume jo didžiulės meilės veiksmingą pagalbą ir galėtume dalyvauti mūsų Išganytojo šlovėje. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.”