PIRMASIS JONO LAIŠKAS


1ĮŽANGA

1Kas buvo nuo pradžios,
ką girdėjome ir savo akimis regėjome,
ką patyrėme ir mūsų rankos lietė, –
tai skelbiame apie gyvenimo Žodį.
2 Gyvenimas pasirodė,
ir mes regėjome ir liudijame,
ir skelbiame jums amžinąjį gyvenimą,
kuris buvo pas Tėvą ir pasirodė mums.
3 Ką matėme ir girdėjome, skelbiame ir jums,
kad ir jūs turėtumėte bendravimą su mumis.
O mūsų bendravimas yra su Tėvu
ir su jo Sūnumi Jėzumi Kristumi.
4 Ir tai mes rašome, kad mūsų džiaugsmas būtų tobulas.

GYVENIMAS ŠVIESOJE

5 Tai yra žinia,
kurią esame išgirdę iš jo ir skelbiame jums,
kad Dievas yra šviesa
ir jame nėra jokios tamsybės.

Dievas – šviesa

6 Jei sakytume, kad bendraujame su juo,
o vaikščiotume tamsoje,
meluotume ir nevykdytume tiesos.
7 O jei vaikščiojame šviesoje, kaip ir jis yra šviesoje,
mes bendraujame vieni su kitais,
ir jo Sūnaus Jėzaus kraujas apvalo mus
nuo visų nuodėmių.

Nutraukti ryšius su nuodėme

8 Jei sakytume, jog neturime nuodėmės,
klaidintume patys save,
ir nebūtų mumyse tiesos.
9 Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas,
kad atleistų mums nuodėmes
ir apvalytų mus nuo visų nedorybių.
10 Jei sakytume, kad nesame nusidėję, darytume jį melagiu,
ir nebūtų mumyse jo žodžio.

2

1Mano vaikeliai, rašau jums tai, kad nenusidėtumėte.
O jei kuris nusidėtų,
tai mes turime Užtarėją pas Tėvą, teisųjį Jėzų Kristų.
2 Jis yra permaldavimas už mūsų nuodėmes,
ir ne tik už mūsų,
bet ir už viso pasaulio.

Vykdyti įsakymus, ypač meilės įsakymą

3 Iš to patiriame, jog esame jį pažinę,
kad laikomės jo įsakymų.
4 Kas sakosi jį pažinęs,
bet jo įsakymų nesilaiko,
tas melagis, ir nėra jame tiesos.
5 O kas laikosi jo žodžių,
tas iš tiesų tobulai myli Dievą.
Iš to ir pažįstame, jog jame esame.
6 Kas tvirtina esąs jame,
tas turi pats taip vaikščioti,
kaip ir jis vaikščiojo.
7 Mylimieji, aš jums nerašau naujo įsakymo,
bet seną įsakymą,
kurį nuo pradžios esate gavę.
Tasai senas įsakymas yra mokslas, kurį jūs girdėjote.
8 Ir vis dėlto rašau jums apie naują įsakymą,
kuris tikras jame ir jumyse, nes tamsa traukiasi,
o tikroji šviesa jau šviečia.
9 Kas sakosi esąs šviesoje, o savo brolio nekenčia,
tas dar tebėra tamsoje.
10 Kas myli savo brolį, tas pasilieka šviesoje,
ir jame nieko piktinančio nėra.
11 Kas savo brolio nekenčia,
tas yra tamsoje, vaikščioja tamsoje ir nežino, kur einąs,
nes tamsa užgulė jam akis.

Nemylėti nuodėmingojo pasaulio

12 Rašau jums, vaikeliai:
jo vardu atleistos jums nuodėmės.
13 Rašau jums, tėvai, nes jūs pažįstate tą,
kuris yra nuo pradžios.
Ir jums, jaunuoliai, rašau,
nes jūs nugalėjote piktąjį.
14 Parašiau jums, vaikeliai, nes jūs pažįstate Tėvą.
Parašiau ir jums, tėvai, nes pažįstate tą,
kuris yra nuo pradžios.
Ir jums, jaunuoliai, tai parašiau,
nes jūs tvirti ir laikosi jumyse Dievo žodis,
ir jūs nugalėjote piktąjį.
15 Nemylėkite pasaulio nei to, kas yra pasaulyje.
Jei kas myli pasaulį, nėra jame Tėvo meilės,
16 nes visa, kas pasaulyje,
tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė,
o tai nėra iš Tėvo, bet iš pasaulio.
17 Praeina pasaulis ir jojo geismai.
Kas vykdo Dievo valią, tas išlieka per amžius.

Saugotis Antikristo

18 Vaikeliai, atėjo valanda paskutinė.
Kaip esate girdėję, jog ateis Antikristas,
tai dabar pasirodė daug antikristų.
Iš to mes sprendžiame,
jog atėjo valanda paskutinė.
19 Jie yra išėję iš mūsų,
tačiau nebuvo mūsiškiai.
Jeigu jie būtų buvę mūsiškiai,
jie būtų likę su mumis.
Bet turėjo paaiškėti,
jog ne visi yra mūsiškiai.
20 Jūs esate gavę Šventojo patepimą ir visi tai žinote.
21 Rašiau jums ne kaip nežinantiems tiesos,
bet todėl, kad pažįstate ją
ir iš tiesos negali kilti joks melas.
22 Kas yra melagis, jeigu ne tas,
kuris neigia Jėzų esant Mesiją?
Tas yra ir Antikristas,
nes jis paneigia Tėvą ir Sūnų.
23 Kiekvienas, kas neigia Sūnų, neturi ir Tėvo.
Kas išpažįsta Sūnų, tas turi ir Tėvą.
24 Tepasilieka jumyse
tai, ką girdėjote nuo pradžios.
Jeigu tai, ką girdėjote nuo pradžios, pasiliks jumyse,
tada jūs pasiliksite Sūnuje ir Tėve.
25 Štai pažadas, kurį jis pats mums yra davęs, –
amžinasis gyvenimas.
26 Aš tai parašiau apie tuos,
kurie norėtų jus suklaidinti.
27 Dėl jūsų –
Patepimas, kurį iš jo esate gavę, jumyse lieka,
ir nereikia, kad jus kas nors mokytų,
nes pats jo Patepimas moko jus visko,
ir jis yra tiesa, o ne melas.
Ir kaip jis jus pamokė, taip jame ir laikykitės.
28 Taigi dabar, vaikeliai, pasilikite jame,
kad kai jis pasirodys,
turėtume pasitikėjimą,
ir kai ateis, nereikėtų su gėda nuo jo pasitraukti.
29 Jei žinote, kad jis teisus,
tai žinokite, jogei kiekvienas, kuris daro teisybę,
iš jo yra gimęs.

DIEVO VAIKŲ GYVENIMAS

3

1Žiūrėkite, kokia meile apdovanojo mus Tėvas:
mes vadinamės Dievo vaikai – ir esame!
Pasaulis nepažįsta mūsų, nes ir jo nepažino.

Mes – Dievo vaikai

2 Mylimieji,
mes dabar esame Dievo vaikai,
bet dar nepasirodė, kas būsime.
Mes žinome, kad kai pasirodys, būsime panašūs į jį,
nes matysime jį tokį, koks jis yra.

Nieko bendro su nuodėme

3 Kiekvienas, kas turi jame tokią viltį, skaistina pats save,
nes ir jis yra skaistus.
4 Kiekvienas, kuris daro nuodėmę, laužo įstatymą,
Nuodėmė – tai įstatymo laužymas.
5 Jūs žinote, jog Jėzus pasirodė, kad sunaikintų nuodėmes,
ir nėra jame nuodėmės.
6 Kas tik gyvena jame, tas nenusideda,
o nė vienas nusidėjėlis jo neregėjo ir nepažino.
7 Vaikeliai! Tegul niekas jūsų nesuklaidina!
Kas teisiai elgiasi, yra teisus, kaip ir jisai teisus.
8 Kas daro nuodėmę, tas iš velnio,
nes velnias visas nuodėmėse nuo pat pradžios.
Todėl ir pasirodė Dievo Sūnus,
kad velnio darbus sugriautų.
9 Kas yra gimęs iš Dievo, nedaro nuodėmės,
nes jame laikosi Dievo sėkla.
Jis negali nusidėti,
nes yra gimęs iš Dievo.
10 Taip išaiškėja Dievo vaikai ir velnio vaikai:
tas, kuris elgiasi neteisiai, nėra iš Dievo;
taip pat tas, kuris savo brolio nemyli.

Meilės įsakymo svarba

11 Tokia yra žinia,
kurią girdėjote nuo pradžios:
mes turime mylėti vieni kitus.
12 Ne kaip Kainas, kuris buvo iš piktojo
ir nužudė savo brolį.
Kodėl nužudė?
Kad jo darbai buvo pikti, o brolio – teisūs.
13 Nesistebėkite, broliai, jei pasaulis jūsų nekenčia.
14 Mes žinome, jog iš mirties esame persikėlę į gyvenimą,
nes mylime brolius.
Kas nemyli, tas pasilieka mirties glėbyje.
15 Kuris nekenčia savo brolio, tas žmogžudys,
o jūs žinote,
kad joks žmogžudys neturi amžinojo gyvenimo,
jame pasiliekančio.
16 Mes iš to pažinome meilę,
kad jis už mus paguldė savo gyvybę.
Ir mes turime guldyti gyvybę už brolius.
17 Bet jei kas turėtų pasaulio turtų
ir, pastebėjęs vargo spaudžiamą brolį,
užrakintų jam savo širdį, –
kaip jame pasiliks Dievo meilė?
18 Vaikeliai, nemylėkite žodžiu ar liežuviu,
bet darbu ir tiesa.
19 Tuo mes pažinsime, jog esame iš tiesos,
ir jo akivaizdoje nuraminsime savo širdį,
20 jei mūsų širdis imtų mus smerkti:
Dievas didesnis už mūsų širdį ir viską pažįsta.
21 Mylimieji, jei širdis mūsų nesmerkia,
mes ramiai pasitikime Dievu
22 ir gauname iš jo, ko prašome,
nes laikomės jo įsakymų
ir darome, kas jam patinka.
23 O štai jo įsakymas:
kad tikėtume jo Sūnaus Jėzaus Kristaus vardą
ir mylėtume vieni kitus, kaip jo įsakyta.
24 Kas laikosi jo įsakymų,
pasilieka Dieve ir Dievas jame.
O kad jis mumyse pasilieka,
mes žinome iš Dvasios, kurią jis mums davė.

4Saugotis pasaulio ir Antikristo

1 Mylimieji, ne kiekviena dvasia tikėkite,
bet ištirkite dvasias, ar jos iš Dievo, nes pasklido pasaulyje
daug netikrų pranašų.
2 Iš to pažinsite Dievo dvasią:
kiekviena dvasia, kuri išpažįsta Jėzų Kristų kūne atėjus,
yra iš Dievo,
3 ir kiekviena dvasia, kuri Jėzaus neišpažįsta,
nėra iš Dievo.
Tokia dvasia iš Antikristo,
apie kurį esate girdėję, jog jis ateisiąs.
Jis jau dabar yra pasaulyje.
4 Jūs esate iš Dievo, vaikeliai, ir nugalėjote juos,
nes tasai, kuris jumyse,
didesnis už tą, kuris pasaulyje.
5 Jie yra iš pasaulio,
todėl kalba apie pasaulio reikalus, ir pasaulis jų klauso.
6 Mes esame iš Dievo.
Kas pažįsta Dievą, tas mūsų klauso,
o kas ne iš Dievo – mūsų neklauso.
Iš to mes pažįstame tiesos Dvasią ir klaidos dvasią.

MEILĖS IR TIKĖJIMO KILMĖ

7 Mylimieji, mylėkime vieni kitus,
nes meilė yra iš Dievo.
Kiekvienas, kuris myli,
yra gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą.
8 Kas nemyli, tas nepažino Dievo,
nes Dievas yra meilė.
9 O Dievo meilė pasireiškė mums tuo,
jog Dievas atsiuntė į pasaulį savo viengimį Sūnų,
kad mes gyventume per jį.
10 Meilė – ne tai, kad mes pamilome Dievą,
bet kad jis mus pamilo ir atsiuntė savo Sūnų
kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes.
11 Mylimieji, jei Dievas mus taip pamilo,
tai ir mes turime mylėti vieni kitus.
12 Dievo niekas niekuomet nėra matęs.
Jei mylime vieni kitus,
Dievas mumyse pasilieka,
ir jo meilė mumyse tobula tampa.
13 Iš to pažįstame, kad pasiliekame jame ir jis mumyse:
jis yra davęs mums savo Dvasios.
14 Taigi mes matėme ir liudijame,
kad Tėvas atsiuntė Sūnų, pasaulio Gelbėtoją.
15 Kas išpažįsta, jog Jėzus yra Dievo Sūnus,
Dievas tame ir tas Dieve pasilieka.
16 Mes pažinome ir įtikėjome meilę,
kuria Dievas mus myli.
Dievas yra meilė, ir kas pasilieka meilėje,
tas pasilieka Dieve, ir Dievas pasilieka jame.
17 Tuo meilė pasiekia mumyse tobulumą,
kad mes turime tvirtą pasitikėjimą teismo dieną,
nes koks jis yra, tokie ir mes esame šiame pasaulyje.
18 Nebėra meilėje baimės,
bet tobula meilė išveja baimę.
Baimė bijo bausmės,
ir kas bijo, tas dar netobulai myli.
19 Mes mylime, nes Dievas mus pirmas pamilo.
20 Jei kas sakytų: “Aš myliu Dievą”,
o savo brolio nekęstų, – tasai melagis.
Kas nemyli savo brolio, kurį mato,
negali mylėti Dievo, kurio nemato.
21 Taigi mes turime jo įsakymą,
kad kas myli Dievą, mylėtų ir savo brolį.

5

1Kiekvienas, kas tiki, jog Jėzus yra Mesijas,
yra gimęs iš Dievo,
ir kiekvienas, kuris myli Gimdytoją,
myli ir iš jo gimusįjį.
2 Iš to pažįstame mylį Dievo vaikus,
kad mylime Dievą ir jo įsakymus vykdome.
3 Nes tai ir yra Dievo meilė – jo įsakymus vykdyti.
O jo įsakymai nėra sunkūs.
4 Juk kiekvienas, kuris gimęs iš Dievo, nugali pasaulį,
ir štai pergalė, nugalinti pasaulį: mūsų tikėjimas!

Iš kur tikėjimas?

5 O kas gi nugali pasaulį, jei ne tas,
kuris tiki, kad Jėzus yra Dievo Sūnus?!
6 Tasai yra, kuris atėjo
per vandenį ir kraują: Jėzus Kristus; ne vien per vandenį,
bet per vandenį ir kraują.
Ir Dvasia tai paliudija, nes Dvasia yra tiesa.
7 Mat yra trys liudytojai:
8 Dvasia, vanduo ir kraujas, ir šie trys sutaria.
9 Jeigu priimame žmonių liudijimą,
tai Dievo liudijimas didesnis.
O Dievo liudijimas toksai:
jis yra paliudijęs apie savo Sūnų.
10 Kas tiki Dievo Sūnų,
tas turi savyje tą liudijimą.
Kas Dievu netiki, tas jį melagiu laiko,
nes nepatikėjo liudijimu,
kurį Dievas davė savo Sūnui.
11 O liudijimas toks:
Dievas mums suteikė amžinąjį gyvenimą,
ir tas gyvenimas yra jo Sūnuje.
12 Kas turi Sūnų, turi gyvenimą.
Kas neturi Dievo Sūnaus, tas neturi gyvenimo.

PAPILDYMAI

Krikščionio pasitikėjimas

13 Aš tai parašiau jums, įtikėjusiems Dievo Sūnaus vardą,
kad žinotumėte turį amžinąjį gyvenimą.
14 Mes tvirtai pasitikime juo,
nes ko tik prašome pagal jo valią, jis mūsų išklauso.
15 O jeigu žinome, kad jis mūsų išklauso, ko tik prašome,
tai ir žinome turį, ko esame prašę.
16 Jei kas mato nusidedant savo brolį, tačiau ne iki mirčiai,
teprašo, ir Dievas duos jam gyvybę,
būtent tiems, kurie nusideda ne iki mirčiai.
Mat yra nuodėmė iki mirčiai,
ir aš kalbu ne apie ją, kad būtų prašoma.
17 Kiekviena neteisybė yra nuodėmė,
tačiau esama nuodėmės ne iki mirčiai.

Laiško santrauka

18 Mes žinome, jog kiekvienas
gimusis iš Dievo nenusideda,
bet Dievo Pagimdytasis saugo jį,
ir piktasis jo nepaliečia.
19 Mes žinome, jog esame iš Dievo,
o visas pasaulis yra piktojo pavergtas.
20 Dar mes žinome, kad Dievo Sūnus yra atėjęs
ir suteikęs mums nuovokos, kad pažintume Tikrąjį.
Ir mes esame Tikrajame – jo Sūnuje Jėzuje Kristuje.
Šitas yra tikrasis Dievas ir amžinasis gyvenimas.
21 Vaikeliai, sergėkitės stabų!