LAIŠKAS KOLOSIEČIAMS


LAIŠKO ĮŽANGA

1Sveikinimai, padėka ir prašymas 1Paulius, Dievo valia Kristaus Jėzaus apaštalas, ir brolis Timotiejus, – 2šventiesiems ir ištikimiesiems broliams Kristuje, gyvenantiems Kolosuose: malonė ir ramybė jums nuo Dievo, mūsų Tėvo!

3Nuolat melsdamiesi už jus, mes dėkojame Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, 4nes girdime, kad jūs tikite Kristų Jėzų ir mylite visus šventuosius 5dėlei vilties, kuri jums atidėta danguje. Apie tą viltį jūs esate girdėję Evangelijos tiesos žodyje, 6kuris pasiekė jus ir panašiai kaip visame pasaulyje, taip ir pas jus neša vaisių ir auga nuo tos dienos, kada išgirdote ir teisingai pažinote Dievo malonę. 7Jus to išmokė mūsų mylimasis bendradarbis Epafras, kuris mane pavaduoja kaip ištikimas Kristaus tarnas. 8Jis ir davė žinią mums apie Dvasios įkvėptą jūsų meilę.

9Todėl ir mes nuo tos dienos, kada tai išgirdome, nesiliaujame už jus meldę ir prašę, kad būtumėte pilni Dievo valios pažinimo su visa išmintimi ir dvasiniu supratimu, 10kad elgtumėtės, kaip verta Viešpaties, ir jam tobulai patiktumėte, nešdami visokių gerų darbų vaisių ir augdami Dievo pažinimu; 11kad, visokeriopai sustiprinti jo šlovės galia, pilni ištvermės ir kantrybės, su džiaugsmu 12dėkotumėte Tėvui, kuris padarė mus tinkamus paveldėti šventųjų dalį šviesoje, 13kuris išgelbėjo mus iš tamsybių valdžios ir perkėlė į savo mylimojo Sūnaus karalystę. 14O jame mes turime atpirkimą, nuodėmių atleidimą.

DIEVO PASLAPTYS KRISTUJE

Kristus – visatos galva

15 Jis yra neregimojo Dievo atvaizdas,
visos kūrinijos pirmgimis,
16 nes jame sukurta visa,
kas yra danguje ir žemėje, kas regima ir neregima,
ar sostai, ar viešpatystės,
ar kunigaikštystės, ar valdžios, – visa sukurta per jį ir jam.
17 Jis yra pirma visų daiktų, ir visa juo laikosi.
18 Ir jis yra Kūno – Bažnyčios galva. Jis – pradžia,
mirusiųjų pirmgimis,
kad visame kame turėtų pirmenybę.
19 Dievas panorėjo jame apgyvendinti visą pilnatvę
20 ir per jį visa sutaikinti su savimi,
darydamas jo kryžiaus krauju taiką, –
per jį sutaikinti visa, kas yra žemėje ir danguje.

Krikščionių šventumas 21Taip pat ir jus, kurie kadaise buvote svetimi ir priešiški piktais darbais, 22Dievas dabar sutaikino jo žemiškojo kūno mirtimi, kad pasirodytumėte jo akyse šventi, tyri ir nekalti. 23Tiktai jūs ištverkite tikėjime įsitvirtinę bei įsišakniję ir nesiduokite atitraukiami nuo vilties Evangelijos, kurią išgirdote, kuri paskelbta visai kūrinijai po dangumi ir kurios tarnas aš, Paulius, esu.

Apaštalo vargai 24Dabar aš džiaugiuosi savo kentėjimais už jus ir savo kūne papildau, ko dar trūksta Kristaus vargams dėl jo Kūno, kuris yra Bažnyčia. 25Aš tapau jos tarnu Dievo man duotu paskyrimu, kad jums iki galo atskleisčiau Dievo žodį, 26tą paslaptį, kuri buvo paslėpta amžiams ir kartoms, o dabar apreikšta Dievo šventiesiems. 27Jiems Dievas panorėjo paskelbti, kokie dideli šios paslapties garbės turtai skirti pagonims, būtent Kristus jumyse – garbės viltis. 28Mes jį skelbiame, įspėdami kiekvieną žmogų ir pamokydami kiekvieną žmogų su visokeriopa išmintimi, kad kiekvieną žmogų padarytume tobulą Kristuje. 29To dėlei ir vargstu, grumdamasis jo suteikta jėga, galingai veikiančia manyje.

2Apaštalo rūpinimasis kolosiečių tikėjimu 1Tad noriu, kad jūs žinotumėte, kaip man tenka kovoti už jus, už laodikiečius ir visus, kurie nėra matę mano kūno veido, 2kad būtų paguostos visų širdys, kad, meile suvienyti, visi pasiektų supratimo pilnatvės turtus ir galėtų pažinti Dievo paslaptį – Kristų, 3kuriame slypi visi išminties ir pažinimo lobiai.

4Sakau jums tai, kad niekas jūsų nesuvedžiotų suktais įrodinėjimais. 5Nors kūnu esu toli nuo jūsų, tačiau dvasia su jumis ir džiaugiuosi, matydamas jūsų tvarkingumą ir kaip tvirtai jūs tikite Kristų.

SAUGOTIS KLAIDINGŲ MOKSLŲ

Gyventi tikėjimu 6Taigi, kaip esate priėmę Viešpatį Kristų Jėzų, taip ir gyvenkite jame; 7būkite jame įsišakniję ir ant jo statykitės, tvirtėkite tikėjimu, kaip esate išmokyti, kupini dėkingumo.

8Žiūrėkite, kad kas jūsų nepavergtų tuščia ir apgaulinga filosofija, žmonių padavimu bei pasaulio pradmenimis, o ne Kristumi.

Kristus – žmonių ir angelų galva 9Kristuje kūniškai gyvena visa dievystės pilnatvė, 10ir jūs esate pripildyti jame.

Jis yra visokių kunigaikštysčių ir valdžių galva. 11Jame jūs taip pat esate apipjaustyti ne rankomis atliktu apipjaustymu, bet savo kūniškumo atsižadėjimu – Kristaus apipjaustymu. 12Su juo palaidoti krikšte, jūs tikėjimu jame prisikėlėte galybe Dievo, kuris jį prikėlė iš numirusių. 13Taip pat ir jus, mirusius nuodėmėmis ir kūno neapipjaustymu, jis atgaivino kartu su Kristumi, dovanodamas visus nusikaltimus.

14Jis ištrynė mus kaltinantį skolos raštą ir panaikino jį prismeigdamas prie kryžiaus. 15Jis nuginklavo kunigaikštystes ir valdžias, viešai jas pažemindamas ir jame švęsdamas pergalę prieš jas.

Nevergauti pasaulio pradmenims 16Niekas tenesmerkia jūsų dėl valgio ar gėrimo, dėl švenčių, jaunačių ar šabų. 17Visa tai tėra būsimųjų dalykų šešėlis, o tikrenybė yra Kristus. 18Tegul niekas neneigia jums vainiko, pamėgęs tariamą nusižeminimą ir angelų garbinimą, įsigilinęs į regėjimus ir be pagrindo pasipūtęs savo kūniškais samprotavimais, 19nesilaikydamas vienybės su Galva, iš kurios visas kūnas, sąnariais ir gyslomis aprūpinamas bei jungiamas vienybėn, auga Dievo teikiamu ūgiu.

20Jei su Kristumi esate mirę pasaulio pradmenims, tai kam gi, tarsi tebegyvendami pasaulyje, leidžiatės apkraunami nuostatais: 21″Neliesk! Neragauk! Neimk!”? 22Visa tai vartojama dingsta, ir tai tėra žmonių priesakai bei pamokymai. 23Tie nuostatai, beje, atrodo išmintingi dėl prasimanyto pamaldumo, nusižeminimo ir kūno varginimo, tačiau yra beverčiai ir tarnauja kūnui patenkinti.

3Vienybė su Kristumi 1Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje. 2Rūpinkitės tuo, kas aukštybėse, o ne tuo, kas žemėje. 3Jūs juk esate mirę, ir jūsų gyvenimas su Kristumi yra paslėptas Dieve. 4Kai apsireikš Kristus – mūsų gyvastis, tuomet su juo ir jūs pasirodysite šlovingi.

PAMOKYMAI

Bendri nurodymai 5Numarinkite, kas jūsų nariuose žemiška: ištvirkavimą, netyrumą, aistringumą, piktą pageidimą, taip pat ir godumą, kuris yra stabmeldystė. 6Dėl šių dalykų ateina Dievo rūstybė netikėjimo vaikams. 7Jūs irgi kadaise taip elgėtės, gyvendami tarp jų. 8Bet dabar jūs visa tai pameskite – piktumą, nirtulį, nelabumą, piktžodžiavimą, nešvarias kalbas nuo savo lūpų. 9Nebemeluokite vienas kitam, nusivilkę senąjį žmogų su jo darbais 10ir apsivilkę nauju, kuris atnaujinamas tobulam pažinimui pagal savo Kūrėjo paveikslą. 11Čia jau nebėra nei graiko nei žydo, nei apipjaustyto nei neapipjaustyto, nei barbaro nei skito, nei vergo nei laisvojo, bet visa ir visuose – Kristus.

12Taigi jūs, Dievo išrinktieji, šventieji ir numylėtiniai, apsivilkite nuoširdžiu gailestingumu, gerumu, nuolankumu, romumu ir kantrumu. 13Būkite vieni kitiems pakantūs ir atleiskite vieni kitiems, jei vienas prieš kitą turite skundą. Kaip Viešpats jums atleido, taip ir jūs atleiskite. 14Viršum viso šito tebūna meilė, kuri yra tobulumo raištis. 15Jūsų širdyse teviešpatauja Kristaus ramybė, į kurią esate pašaukti viename kūne. Būkite dėkingi!

16Kristaus žodis tegyvuoja jumyse vaisingai. Mokykite ir raginkite vieni kitus visokeriopa išmintimi; su dėkinga širdimi giedokite Dievui psalmes, himnus ir dvasines giesmes. 17Ir visa, ką tik darytumėte žodžiu ar darbu, visa darykite Viešpaties Jėzaus vardu, per jį dėkodami Dievui Tėvui.

Nurodymai šeimynoms 18Jūs, žmonos, būkite klusnios vyrams, kaip dera Viešpatyje. 19O jūs, vyrai, mylėkite savo žmonas ir nebūkite joms šiurkštūs. 20Jūs, vaikai, visuose dalykuose klausykite savo tėvų, nes toks klusnumas patinka Viešpačiui. 21O jūs, tėvai, neerzinkite savo vaikų, kad jie nepasidarytų baugštūs.

22Jūs, vergai, visuose reikaluose klausykite savo žemiškųjų šeimininkų ne dėl akių, kad įtiktumėte žmonėms, bet neklastinga širdimi, bijodami Viešpaties. 23Ką tik darytumėte, darykite iš širdies, kaip Viešpačiui, o ne žmonėms, 24žinodami, kad iš Viešpaties gausite paveldą kaip atlyginimą. Tarnaukite Viešpačiui Kristui! 25Kas daro neteisybę, susilauks bausmės už savo neteisumą, ir nebus žiūrima asmens.

4Apaštalavimo dvasia 1O jūs, šeimininkai, duokite vergams, kas teisinga ir kas dera, atsimindami, kad ir jūs turite Viešpatį danguje.

2Būkite atsidėję maldai, budėkite su ja dėkodami; 3melskitės taip pat ir už mus, kad Dievas mums atvertų žodžio duris skelbti Kristaus paslaptį, dėl kurios aš kalinamas, 4kad sugebėčiau ją atskleisti taip, kaip privalau ją išsakyti.

5Būkite protingi su mums svetimais žmonėmis; išnaudokite laiką. 6Jūsų kalba visuomet tebūna maloni ir druska pasūdyta, kad sugebėtumėte kiekvienam atsakyti.

LAIŠKO PABAIGA

Asmeniniai pranešimai 7Apie mano reikalus jums viską praneš Tichikas, mielas brolis, ištikimas tarnas ir bendradarbis Viešpatyje. 8Aš tam jį ir siunčiu, kad sužinotumėte apie mus ir kad jis paguostų jūsų širdis. 9Jis vyksta su Onesimu, ištikimu ir mylimu broliu, kuris yra iš jūsų; jiedu papasakos jums visa, kas čia dedasi.

Sveikinimai ir linkėjimai 10Jus sveikina kalėjimo draugas Aristarchas ir Barnabo pusbrolis Morkus – dėl jo jau esate gavę nurodymų; jeigu jis atvyktų pas jus, priimkite jį. 11Dar jus sveikina Jėzus, vadinamas Justu. Iš apipjaustytųjų jie vieninteliai su manimi darbuojasi Dievo karalystei; jie yra tapę mano paguoda. 12Jus sveikina jūsiškis Epafras, Kristaus Jėzaus tarnas, kuris visuomet grumiasi už jus maldose, kad tvirtai laikytumėtės ir tobulai vykdytumėte Dievo norus. 13Aš galiu paliudyti, kad jis labai rūpinasi jumis, laodikiečiais ir hierapoliečiais. 14Sveikina jus mylimasis gydytojas Lukas ir Demas. 15Pasveikinkite brolius Laodikėjoje ir Nimfą bei jos namuose susirenkančią bendruomenę. 16Kai šitas laiškas bus perskaitytas pas jus, pasirūpinkite, kad jis būtų perskaitytas ir laodikiečių bažnyčioje, o jūs perskaitykite laišką, kuris ateis iš Laodikėjos. 17Taip pat pasakykite Archipui: “Žiūrėk, kad vykdytum tarnystę, kurią gavai Viešpatyje!”

18Sveikinimas, parašytas mano, Pauliaus, ranka. Prisiminkite mano pančius. Malonė su jumis!