LAIŠKAS FILIPIEČIAMS


1Kreipinys, padėka ir prašymas 1Paulius ir Timotiejus, Kristaus Jėzaus tarnai, visiems šventiesiems Kristuje Jėzuje, gyvenantiems Filipuose, kartu su vyskupais ir diakonais. 2Malonė jums ir ramybė nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir Viešpaties Jėzaus Kristaus.

3Aš dėkoju savo Dievui, kada tik jus prisimenu, 4visuomet, kiekvienoje maldoje, su džiaugsmu už jus visus besimelsdamas, 5už jūsų bendradarbiavimą Evangelijos labui nuo pirmosios dienos iki šiandien. 6Esu tikras, kad tas, kuris jumyse pradėjo šį gerą darbą, jį ir pabaigs iki Kristaus Jėzaus dienos. 7Šitaip manyti apie jus visus teisinga, nes aš turiu savo širdyje jus, kurie, tiek man esant kalėjime, tiek ginant ir stiprinant Evangeliją, visi tebesate mano malonės dalininkai. 8Dievas gali paliudyti, kaip jūsų visų pasiilgau Kristaus Jėzaus nuoširdumu. 9Ir dabar meldžiu, kad jūsų meilė vis augtų ir augtų pažinimu ir visokeriopu išmanymu, 10kad jūs mokėtumėte pasirinkti, kas vertingiau, kad būtumėte tyri ir be priekaišto Kristaus dieną, 11pilni teisumo vaisių per Jėzų Kristų Dievo garbei ir šlovei.

Apaštalo būklė 12Broliai, noriu, kad jūs žinotumėte, jog mano būklė išėjo į gera Evangelijos plitimui. 13Mat mano kalinimas dėl Kristaus išgarsėjo visame pretorijuje ir tarp kitų gyventojų.

14Daugumas brolių Viešpatyje, mano pančių paakinti, imasi drąsiau skelbti Dievo žodį. 15Beje, kai kurie skelbia Kristų iš pavydo ir rungtyniaudami, kiti skelbia Kristų gera valia; 16šitie iš meilės, suprasdami, kad aš pašauktas ginti Evangelijos, 17o anie skelbia Kristų ne iš gryno nusistatymo, bet iš tuštybės ir pavydo, tardamiesi pasunkinsią mano pančius. 18Tesižinai! Kad visokiais būdais, dėl akių ar iš tiesų, yra skelbiamas Kristus, – štai kuo džiaugiuosi! Bet aš ir toliau džiaugsiuosi. 19Juk žinau, kad šitai pravers mano išganymui dėl jūsų maldos ir Jėzaus Kristaus Dvasios pagalbos. 20Aš karštai laukiu ir turiu viltį, jog anaiptol neliksiu sugėdintas, bet kaip visuomet, taip ir dabar Kristus bus viešai išaukštintas mano kūne – nesvarbu, ar gyvenimu, ar mirtimi. 21Man gyvenimas – tai Kristus, o mirtis – tik laimėjimas. 22Bet jei aš, gyvendamas kūne, dar galėčiau vaisingai pasidarbuoti, tuomet nebežinau, ką pasirinkti. 23Mane traukia ir viena, ir antra, nors verčiau man mirti ir būti su Kristumi, nes tai visų geriausia. 24O mano pasilikimas kūne reikalingesnis jums. 25Taip įsitikinęs, aš žinau, jog liksiu ir būsiu su jumis visais jūsų pažangai ir tikėjimo džiaugsmui, 26kad jūs dar labiau galėtumėte pasigirti manimi Kristuje Jėzuje, kai vėl atvyksiu pas jus.

Kovoti už tikėjimą 27Tiktai elkitės, kaip dera besilaikantiems Kristaus Evangelijos, kad atvykęs pamatyčiau, o jei neatvyksiu – išgirsčiau, jog gyvenate viena dvasia, visi kaip vienas kovojate už Evangelijos tikėjimą 28ir nė iš tolo nesiduodate priešų išgąsdinami. Jiems tai yra žlugimo ženklas, o jums – išgelbėjimo, ir jis Dievo duotas. 29Jums suteikta malonė dėl Kristaus ne tik jį tikėti, bet ir dėl jo kentėti 30kovojantiems tokią pat kovą, kokią matėte mane kovojant ir apie kokią dabar girdite, jog aš kovoju.

2Vienybė ir nuolankumas 1Taigi, jeigu esama Kristuje paskatinimo, meilės paguodos, jei esama bendrystės Dvasioje, nuoširdumo ir užuojautos, 2tai padarysite mano džiaugsmą tobulą tuo, kad laikysitės vienos minties, turėsite vienokią meilę, santaiką ir sutarimą. 3Tegul nelieka vietos vaidams ar tuščiai puikybei, bet vienas kitą laikykite aukštesniu už save 4ir žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų. 5Būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus.

6 Jis, turėdamas Dievo prigimtį,
godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu,
7 bet apiplėšė pats save,
priimdamas tarno išvaizdą
ir tapdamas panašus į žmones.
Jis ir išore tapo kaip visi žmonės;
8 jis nusižemino,
tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties.
9 Todėl ir Dievas jį išaukštino
ir padovanojo jam vardą, kilniausią iš visų vardų,
10 kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelis
danguje, žemėje ir po žeme 11 ir kiekvienos lūpos
Dievo Tėvo šlovei išpažintų:
“JĖZUS KRISTUS YRA VIEŠPATS!”

Išganymo kelias 12Taigi, mano mylimieji, kaip visuomet klausydavote manęs, kai būdavau tarp jūsų, taip dar labiau klausykite man nesant tarp jūsų: darbuokitės savo išganymui su baime ir drebėdami, 13nes Dievas iš savo palankumo skatina jus ir trokšti, ir veikti!

14Visa darykite be murmėjimų ir svyravimų, 15kad būtumėte nepeiktini ir nekalti, nesutepti Dievo vaikai sugedusioje ir iškrypusioje kartoje, kur jūs spindite tarsi žiburiai pasaulyje. 16Tvirtai laikykitės gyvenimo žodžio, kad Kristaus dieną galėčiau pasigirti ne veltui bėgęs ir ne veltui vargęs. 17O jei turės būti pralietas mano kraujas, kaip jūsų tikėjimo auka ir atnaša Dievui, aš džiaugiuosi ir esu linksmas kartu su jumis visais. 18Taip pat ir jūs būkite linksmi ir džiaukitės kartu su manimi.

Pauliaus pasiuntiniai 19Aš turiu Viešpatyje Jėzuje viltį netrukus pasiųsti pas jus Timotiejų, kad būčiau ramus, sužinojęs, kaip jums sekasi. 20Mat neturiu kito pasiuntinio, kuris taip nuoširdžiai jumis rūpintųsi. 21Visi kiti ieško ne Kristaus Jėzaus, bet savo naudos. 22O apie jį žinote, kad jis tinkamas, nes Evangelijos labui jis man tarnavo kaip sūnus tėvui. 23Taigi, kai tik paaiškės mano byla, turiu viltį tučtuojau jį pasiųsti. 24Be to, turiu Viešpatyje viltį ir pats netrukus atvykti pas jus.

25Aš dar nusprendžiau, jog reikia siųsti pas jus Epafroditą, mano brolį, bendradarbį ir žygių draugą, o jūsų pasiuntinį ir pagalbininką mano varguose. 26Jis labai jūsų pasiilgo ir sielojosi, kad jūs išgirdote apie jo ligą. 27O jis buvo arti mirties, tačiau Dievas jo pasigailėjo, ir ne vien tik jo, bet ir manęs, kad manęs neužgriūtų sielvartas po sielvarto. 28Taigi aš jį skubiai siunčiu, kad, jį pamatę, pradžiugtumėte ir aš taip neliūdėčiau. 29Priimkite jį Viešpatyje su tikru džiaugsmu ir gerbkite tokius žmones, 30nes dėl Kristaus darbo jis buvo atsidūręs prie mirties, statydamas pavojun savo gyvybę, kad atliktų man patarnavimą, kurio jūs negalėjote padaryti.

3Nesiduokite suvedžiojami 1O šiaip jau, mano broliai, džiaukitės Viešpatyje! Man rašyti vis tą patį nesunku, o jums tai pastiprinimas. 2Sergėkitės šunų, sergėkitės netikrų darbininkų, saugokitės apsipjaustėlių! 3Tikrieji apipjaustytieji esame mes, kurie tarnaujame Dievui jo Dvasia, didžiuojamės Kristumi Jėzumi ir pasitikime ne kūnu. 4O juk aš galėčiau pasitikėti ir kūnu! Jei kas nors tariasi galįs pasitikėti kūnu, tai aš pirmutinis, 5aštuntą dieną apipjaustytas, kilęs iš Izraelio tautos, Benjamino genties, žydas iš žydų, įstatymo tiksliai besilaikantis fariziejus, 6uolus Bažnyčios persekiotojas, be priekaištų vykdęs įstatymo reikalaujamą teisumą.

Posūkis apaštalo gyvenime 7Bet tą pirmenybę aš dėl Kristaus palaikiau nuostoliu. 😯 taip! Aš iš tikrųjų visa laikau nuostoliu palyginti su Kristaus Jėzaus, mano Viešpaties, pažinimo didybe. Dėl jo aš ryžausi visko netekti ir viską laikau sąšlavomis, kad tik laimėčiau Kristų 9ir būčiau jame, nebeturėdamas nuosavo teisumo, kurį teikia įstatymas, bet turėdamas teisumą iš tikėjimo Kristumi, einantį iš Dievo, paremtą tikėjimu. 10Trokštu pažinti jį, jo prisikėlimo galybę ir bendravimą jo kentėjimuose, noriu panašiai kaip jis numirti, 11kad pasiekčiau ir prisikėlimą iš numirusių.

Veržimasis į tobulumą 12Aš nesakau, kad jau esu šitai gavęs ar tapęs tobulas, bet vejuosi norėdamas pagauti, nes jau esu Kristaus Jėzaus pagautas. 13Vis dėlto, broliai, nemanau, kad jau būčiau tai pasiekęs. Tik viena tikra: pamiršęs, kas už manęs, aš veržiuosi pirmyn, 14į tikslą, siekiu laimikio aukštybėse, prie kurio Dievas kviečia Kristuje Jėzuje. 15Taigi visi, kurie esame tobuli, turėkime tai galvoje! O jeigu jūs apie ką nors manote kitaip, Dievas jums tai apreikš. 16Kad ir kiek nuėję, ženkime toliau ta pačia linkme.

Nuskaidrintas kūnas 17Broliai, visi būkite mano sekėjai ir žiūrėkite į tuos, kurie elgiasi pagal mūsų pavyzdį. 18Daugelis – apie juos ne kartą esu jums kalbėjęs ir dabar su ašaromis kalbu – elgiasi kaip Kristaus kryžiaus priešai. 19Jų galas – pražūtis, jų dievas – pilvas ir jų garbė – gėda. Jie temąsto apie žemės daiktus. 20Tuo tarpu mūsų tėvynė danguje, ir iš ten mes laukiame Išgelbėtojo, Viešpaties Jėzaus Kristaus, 21kuris pakeis mūsų vargingą kūną ir padarys jį panašų į savo garbingąjį kūną ta galia, kuria jis sau visa palenkia.

4Paskutiniai paraginimai 1Taigi, mano broliai, mano mylimieji ir išsiilgtieji, mano džiaugsme ir mano vainike, – tvirtai stovėkite Viešpatyje, mylimieji!

2Aš prašau Evodiją ir raginu Sintichę būti vienos minties Viešpatyje. 3Taip pat prašau tave, ištikimasis bičiuli, padėk joms! Jos juk darbavosi su manimi Evangelijos labui kartu su Klemensu ir kitais mano bendradarbiais, kurių vardai įrašyti gyvenimo knygoje.

4Visuomet džiaukitės Viešpatyje! Ir vėl kartoju: džiaukitės! 5Jūsų meilumas tebūna žinomas visiems. Viešpats yra arti! 6Niekuo perdaug nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. 7Ir Dievo ramybė, pranokstanti visokią išmintį, sergės jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje.

8Pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas teisinga, garbinga, teisu, tyra, mylėtina, giriama, – apie visa, kas dorybinga ir šlovinga. 9Darykite, ką tik iš manęs išmokote, ką gavote, ką girdėjote ir matėte manyje, ir ramybės Dievas bus su jumis.

Padėka už paramą 10Aš labai apsidžiaugiau Viešpatyje, kad pagaliau pražydo jūsų rūpinimasis manimi. Jūs ir seniau rūpindavotės, bet stigo progų tai parodyti. 11Suprantama, aš visai nemanau skųstis stoka, nes išmokau būti patenkintas savo būkle. 12Aš moku gyventi vargingai ir būti turtingas. Visa ko esu ragavęs: buvau sotus ir alkanas, turtingas ir beturtis.

13Aš visa galiu tame, kuris mane stiprina.

14Vis dėlto jūs gerai padarėte, bendraudami su manim varge. 15Jūs, filipiečiai, ir patys žinote: kai, pradėjęs skelbti Evangeliją, išvykau iš Makedonijos, jokia bendrija neužmezgė su manimi davimo ir gavimo santykių, tik jūs vieni. 16Jūs mano reikalams prisiuntėte aukų vieną ir kitą kartą į Tesaloniką. 17Aš netrokštu dovanos, bet noriu, kad jūsų naudai augtų vaisiai jūsų sąskaiton. 18O aš esu visko gavęs ir turiu per akis. Aš visiškai aprūpintas, per Epafroditą gavęs kvapią dovaną, Dievui priimtiną ir patinkamą auką. 19O mano Dievas iš savo turtų gausos Kristuje Jėzuje šlovingai patenkins visas jūsų reikmes. 20Mūsų Dievui ir Tėvui šlovė per amžių amžius! Amen.

Pabaiga 21Sveikinkite kiekvieną šventąjį Kristuje Jėzuje. Jus sveikina su manimi esantys broliai. 22Jus sveikina visi šventieji, ypač iš ciesoriaus šeimynos.

23Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė tebūna su jūsų dvasia!